Nyt


To deltagere søges til NKA om igangsættelser

Sundhedsstyrelsen igangsætter august 2020 arbejdet med nationale kliniske anbefalinger for igangsættelse af fødsler.

Til udarbejdelse af anbefalingerne nedsættes en faglig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra relevante faglige selskaber. Sundhedsstyrelsen udpeger arbejdsgruppens formand og varetager sekretariatsfunktionen. Arbejdsgruppens sammensætning er 3 repræsentanter fra DSOG, 3 repræsentanter fra Jordemoderforeningen, 1-2 repræsentanter fra DASYS (Dansk Sygepleje Selskab) og 1-2 repræsentanter fra Forældre og fødsel. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med en ekstern fagkonsulent på området, forestå den skriftlige udarbejdelse af anbefalingen. Der tilknyttes endvidere en søgespecialist og en metodekonsulent til arbejdsgruppen.

Jordemoderforeningen repræsenteres ved udviklings- og forskningskonsulent Anne-Mette Schroll, og de to øvrige repræsentanter udpeges af Dansk Jordemoderfagligt Selskab.

Desuden har DJS’ bestyrelse besluttet at etablere en følgegruppe til arbejdet, såfremt der er ansøgere nok. Som det ses af nedenstående fra SST, er der tale om et omfattende arbejde, og det kan derfor være en styrke, at flere end de udpegede to repræsentanter bistår med læsning, fortolkning og diskussion af litteraturen.

Hvis du er interesseret i at indgå enten som repræsentant i arbejdsgruppen eller som en del af følgegruppen, så send en mail med en kort, motiveret ansøgning, samt dit CV til formand Katja Schrøder på kschroeder@remove-this.health.sdu.remove-this.dk senest d. 28. juli. Du skal have erfaring med at arbejde med metoder indenfor evidensbaseret medicin. Angiv om du søger om plads i arbejdsgruppen eller i følgegruppen. Som ansøger til selve arbejdsgruppen, skal du kunne deltage i alle arbejdsgruppemøder, som skitseret nedenfor:

Af SSTs kommissorium og udpegningsbrev fremgår følgende:

• Torsdag d. 27. august 2020 kl. 10-15: 1. arbejdsgruppemøde

• Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 12-15: 2. arbejdsgruppemøde

• Mandag d. 30. november 2020 kl. 10-16: 3. arbejdsgruppemøde

• Mandag d. 11. januar 2021 kl. 12-15: 4. arbejdsgruppemøde

• Torsdag d.11. marts 2021 kl. 12-15: 5. arbejdsgruppemøde


Arbejdsgruppen overværer endvidere referencegruppens møder, som afholdes virtuelt

• Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 10.30-12: 1. referencegruppemøde

• Mandag d. 11. januar 2021 kl. 10.30-12: 2. referencegruppemøde

Herudover skal arbejdsgruppemedlemmerne tilmelde sig til obligatorisk metodeundervisning i evidensvurdering (GRADE).

Mulige datoer for metodeundervisning (webinar) til arbejdsgruppemedlemmerne er:

• Fredag d. 17. juli 2020 kl. 10-12

• Fredag d. 24. juli 2020 kl. 10-12

• Fredag d. 14. august 2020 kl. 17-19

• Onsdag d. 19. august 2020 kl. 10-12

• Onsdag d. 26. august 2020 kl. 10-12

• Torsdag d. 27. august 2020 kl. 17-19

• Onsdag d. 9. september 2020 kl. 9-11


Arbejdsgruppens medlemmer må forvente en betydelig arbejdsindsats med gennemgang og vurdering af eksisterende litteratur på området mellem møderne samt kort frist til at kommentere på tekstudkast til anbefalingerne, særligt i slutfasen. Arbejdsgruppemedlemmerne forventes endvidere at deltage i en undervisningsdag i metode (evidensvurdering, bl.a. GRADE). Det er aftalt med Danske Regioner og KL, at arbejdsgruppemedlemmer kan få tjenestefri med løn i relation til mødedeltagelse.

Arbejdsgruppens opgaver omfatter følgende:

• Deltagelse metodeundervisning i GRADE-metoden forud for arbejdet

• Deltagelse i møder i arbejds- og referencegruppe

• Udarbejdelse af national klinisk anbefaling for udvalgte dele af patientforløbet

• Bidrage til definition og afgrænsning af målgruppen for anbefalingen

• Bidrage til at afgrænse anbefalingen samt kvalificere de kliniske spørgsmål

• Bidrage til at kvalificere litteratursøgningen

• Gennemgang af identificeret litteratur

• Bidrage til vurdering af litteraturen (evidensvurdering)

• Udforme anbefalinger

• Kommentere løbende på tekstudkast til anbefalingen


Møder i arbejdsgruppen afholdes enten fysisk i Sundhedsstyrelsen eller virtuelt via video.

To repræsentanter til fagligt udvalg

Styrelsen for Patientsikkerhed har anmodet Dansk Jordemoderfagligt Selskab om at udpege 2 repræsentanter til den faglige arbejdsgruppe, der skal rådgive styrelsen i forbindelse med opdatering af vejledningen om omskæring af drenge fra 2014. Opdateringen skal tage udgangspunkt i styrelsens notat om ikke-terapeutisk omskæring, som er offentliggjort 21. februar 2020.

https://stps.dk/da/nyheder/2020/opdateret-notat-om-omskaering/~/media/C08D154EE830415BBEA6EB17669979BC.ashx

Formålet med opdateringen af vejledningen er ”at fastlægge omhu og samvittighedsfuldhed i forhold til de sundhedsfaglige forhold og kompetencer, der skal være til stede for at sikre patientsikre rammer ved ikke-terapeutisk omskæring af drenge.” Det er således ikke et arbejde, der indebærer stillingtagen til om man bør foretage selve indgrebet, men udelukkende en beskrivelse af de forhold, der bør være til stede, hvis man gør det.

Hvis du er interesseret i at bidrage til dette arbejde, så send en mail til formand Katja Schrøder på kschroeder@remove-this.health.sdu.remove-this.dk senest d. 1. august. Mailen skal indeholde 1) et opdateret CV, 2) en kort motivation for at søge, herunder beskrivelse af evt. tidligere erfaringer med faglige arbejdsgrupper og 3) en beskrivelse af mulig interessekonflikt. DJS arbejder for åbenhed i alle processer, og på et fagligt område, hvor der potentielt kan være stærke holdninger til feltet, er det en forudsætning, at disse beskrives åbent.

Nedenfor følger beskrivelse af arbejdet samt forventet tidsplan.

Vejledningen skal beskrive og præcisere:

Hvordan lægen udviser omhu og samvittighedsfuldhed ved udførelse af ikke-terapeutisk omskæring, herunder ved:

Bedøvelse/smertelindring:

  • Smertelindring/bedøvelse før under og efter indgrebet i forhold til barnets helbredstilstand og alder
  • Hvilke anæstesiologiske kompetencer indgrebet forudsætter
  • Hensigtsmæssig organisering af indsatsen

Det operative indgreb:

  • Hvordan det operative indgreb udføres med omhu og samvittighedsfuld
  • Hvilke kompetencer, det kirurgiske indgreb forudsætter
  • Hensigtsmæssig organisering af indsatsen

Information og informeret samtykke:

  • Hvad informationen til forældre og om muligt barnet/den unge skal indeholde
  • Hvad der skal tages højde for i forbindelse med indhentelse af informeret samtykke

Tilrettelæggelse af arbejdet:

Opdatering af vejledningen vil ske på baggrund af møder med bl.a. sundhedspersoner, der i dag udfører ikke-terapeutisk omskæring og rådgiver herom samt målgrupper, der praktiserer ikke-terapeutisk omskæring.

Derudover nedsættes en faglig arbejdsgruppe, der skal yde faglig rådgivning ved opdatering af vejledningen.

Den faglige arbejdsgruppes ansvar:

Den faglige arbejdsgruppes opgave er at yde sundhedsfaglig rådgivning om de forhold, som vejledningen skal adressere i forhold til, hvordan lægen udviser omhu og samvittighedsfuldhed ved bedøvelse/smertelindring, det operative indgreb og i forbindelse med information og informeret samtykke, når der planlægges og udføres ikke-terapeutisk omskæring af drenge.

Tidsplan

Den faglige arbejdsgruppe:

20. august: 1. arbejdsgruppemøde

17. september 2020 2. arbejdsgruppemøde

28. september – 26. oktober 2020 høring

11. november 2020 3. arbejdsgruppemøde

10. december 2020 forventes revideret vejledning færdig

18. december 2020 forventes vejledningen offentliggjort i Retsinformation