Skal jeg fortsat se kvinder i klinikken

Opdateret den 25-03-20 kl. 14.00

Den 16. marts kom der anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, om håndtering af "kritiske funktioner" i sundhedsvæsnet - på tværs af sektorer. Dvs. også for private praksis og klinikker. Alle steder er det af flere grunde kun kritiske funktioner, der skal opretholdes. Kritiske funktioner er ifølge Sundhedsstyrelsen:

"En aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske funktioner vil være kendetegnet ved i betydelig grad tab af ovennævnte. Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab. Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med 'akut' eller 'livskritisk' "

Du bør læse retningslinjerne i sin helhed

Sundhedsstyrelsen anbefaler i en ny retningslinje for håndtering ag COVID-19 hos gravide, at svangre- og fødselsforløb i offentligt regi forløber som vanligt. den anbefaling kan bruges som en rettesnor for private klinikker for så vidt angår fx de faste scanninger i 1. og 2. trimester ligesom de generelle svangrekontroller også vurderes som vigtige. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen i et brev til regionerne af 24. marts 2020 er rutineundersøgelser i graviditeten, herunder jordemoderkonsultationer og screeningsundersøgelser, som er del af det fastlagte svangreforløb, kritiske funktioner og skal således varetages under COVID-19 epidemien, men under hensyntagen til, at risiko for smittespredning minimeres. Ikke-sundhedsfagligt indicerede scanninger og konsultationer, der ligger ud over det i forvejen fastlagte svangerforløb, er ikke-kritiske funktioner og skal derfor ikke varetages under COVID-19 epidemien.

Ikke-kritisk behandling i private jordemoderklinikker bør således ikke varetages, eller de bør udskydes, det gælder fx ikke-sundhedsfagligt indicerede scanninger,som foreksempel kønsscanninger og fødselsforberedelser ved fremmøde. Det vil være op til en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, truffet på baggrund af din jordemoderfaglige vurdering, hvilke funktioner, der er kritiske, og hvilke der ikke er, og om visse ikke-kritiske funktioner fx ved at varetage dem på anden måde, over Skype, via mail etc., kan opretholdes. 

Vær opmærksom på, at du skal kunne begrunde og journalføre de behandlinger, som du vælger at gennemføre. I din vurdering af, hvad du vurderer som kritisk, kan du evt. også se på, hvilke tilbud, der er opretholdt i det offentlige, og hvordan de gennemføres - fx fødselsforberedelse over skype.

Husk at gravide er en særlig risikogruppe, hvor der skal være særligt fokus på afstand og hygiejne, og hvor du har særlige forpligtelser - herunder informationspligt.

Læs også Sundhedsstyrelsens spørgsmål/svar

Hvis du som jordemoder er i tvivl om fortolkningen, så er det Jordemoderforeningens anbefaling, at du ringer til Sundhedsstyrelsen

Konkret kan du nu ringe til den nye COVID-19-hotline i Styrelsen for Patientsikkerhed, som er for dem, der arbejder indenfor sundheds-, ældre- og socialområdet. Her kan du for vejledning og hjælp til den fortolkning du skal foretage, om hvad der er en kritisk funktion ud fra de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 - den er åben alle dage kl. 9-22.