Får jeg dækket mit økonomiske tab?

Opdateret den 23-03-20 kl. 15.45

Jordemoderforeningen er opmærksom på, at situationen kan medføre økonomiske tab for den enkelte klinikejer på grund af faldende behandlinger. Særligt nu som følge af Sundhedsstyrelsens retningslinjer om, at man på tværs af alle sektorer ikke skal varetage (eller udskyde) ikke-kritiske funktioner (se nærmere ovenfor). Vi følger løbende situationen, herunder når der løbende kommer nye tiltag fra regeringen for at afbøde økonomiske konsekvenser.

Regeringen og Folketingets partier har indtil nu præsenteret to redningspakker, der skal holde

hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder igennem en svær tid. Samlet set er et flertal folketinget blevet enige om at afsætte et trecifret milliardbeløb til den samlede hjælpepakke, der også indeholder lønkompensation til medarbejdere for at undgå fyringer, øget adgang til dagpenge og øgede lånemuligheder til studerende.

Første hjælpepakke kom den 14. marts 2020 og går ud til store og mellemstore private virksomheder - nærmere beskrevet her på Finansministeriets hjemmeside.

Anden hjælpepakke kom den 19. marts 2020 og går ud til de selvstændige, freelancere mv. - nærmere beskrevet her på Finansministeriets hjemmeside

Aftalerne er relativt kortfattede - og der vil som altid være et implementeringsrum, hvor der skal træffes en masse konkrete beslutninger, når aftalerne skal udmøntes. Den udmøntningsproces vil vi fra Jordemoderforeningen sammen med vores hovedorganisation AC's side gerne påvirke, så de overordnede politiske beslutninger implementeres (gennem hastelovgivning) på den mest hensigtsmæssige måde. Der kan også være mangler i aftalerne eller uklarheder, som vi kan rejse overfor ministerierne og styrelserne - i håb om at kunne få det justeret fx ifm. lovgivningsprocessen.

Mere om de to hjælpepakker herunder:

Hjælpepakken af 19. marts til selvstændige og freelancere mv.:
Med denne hjælpepakke er der fastsat to midlertidige kompensationsordninger direkte målrettet selvstændige uden indtægt som følge af corona-krisen. Muligheden for kompensation løber i perioden den 9. marts til 9. juni 2020.

Samtidig vil regeringen kompensere selvstændigt erhvervsdrivende med store fald i omsætning. Regeringen skal dog først forhandle med Folketingets partier om kompensationsordningerne (udmøntningerne via hastelovgivning), ligesom det skal fastlægges hvilke brancher og virksomheder, der rammes særligt hårdt af corona-krisen og dermed er berettiget til kompensation.

Læs mere her om disse seneste tiltag og herunder.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter
Dette element i hjælpepakken er kompensation til virksomheder udsat for en stor omsætnings­nedgang, som betyder, at de kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter. Kompensationsgraden er fastsat som følger:

  • 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 procent
  • 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 procent
  • 25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 procent

Kompensationsordning for selvstændige og freelancere
Dette element i hjælpepakken indeholder en kompensation på 75 pct. af det forventede omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned for selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af corona-krisen forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 procent. Muligheden for kompensation løber i perioden den 9. marts til 9. juni 2020. Det er et krav, at din virksomhed ikke har mere end 10 fuldtidsansatte, og at omsætningen tidligere har været over 15.000 kr. pr. måned i snit.

Dette gælder også for:

  • Nystartede selvstændige, der er blevet registreret senest 1. februar
  • Klinikker med flere ejere, hvor der gives kompensation pr. CPR-nr.
  • Bijobbere i klinikkerne, der har en B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019 (svarende til 15.000 kr. pr. måned i snit) 

Lempeligere adgang til dagpenge og sygedagpenge i en midlertidig periode
Dette element i hjælpepakken indeholder en suspendering af beskæftigelsesindsatsen (om at du skal være aktivt jobsøgende), således at reglerne om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet er blevet stærkt begrænsede. Derudover vil perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020 ikke medtælles i din dagpengeanciennitet. Det er dog en betingelse, at du er medlem af en a-kasse i perioden. Det samme gælder for sygedagpenge og grænsen på 22 uger, som også forlænges.

Men driver du selvstændigvirksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du dog efter de nuværende dagpengeregler kun få dagpenge, hvis du lukker din virksomhed og afmelder den alle offentlige registre. Fra den dag du lukker din virksomhed, går der 3 uger, før du kan få dagpenge. Er din selvstændige virksomhed din bibeskæftigelse, kan du få supplerende dagpenge, hvis opfylder betingelserne for supplerende dagpenge.

Jordemoderforeningen anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Jordemoderforeningen arbejder lige nu sammen med de andre organisationer (og AC) på, at små selvstændige og freelancere kan få mulighed for at trykke på "pauseknappen" og gå midlertidigt på dagpenge uden lukning af CVR-nummer. Derudover er der også behov for, at mulighederne for at ændre selvstændig hovedbeskæftigelse til selvstændig bibeskæftigelse gøres bedre. I dag kræver der således et års lønmodtagerarbejde (i særtilfælde dog kun et halvt år). Endvidere arbejder vi også på, at selvstændige skal kunne melde sig ind i a-kassen nu her grundet coronavirus-situationen, uden at de kommer i karantæne, og dermed kunne opnå ovennævnte dagpengeret.

Læs mere nedenfor om muligheden for at få sygedagpenge som selvstændige, hvis du er syg med corona, eller hvis du er i corona-karantæne. Disse regler er også blevet lempet af hastelovgivningen.

Hjælpepakken af 14. marts 2020 til erhvervslivet:

  • Mulighed for at små og mellemstore virksomheder kan få en statsgaranti på 70 procent af bankernes nye udlån til at dække driftstab. For at være omfattet af ordningen skal virksomheden kunne dokumentere, at man har oplevet et driftstab på over 50 procent som direkte følge af covid-19. Læs mere her.
  • Refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden). Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger.
  • Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat. Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af covid-19 med henblik på at give virksomheder bedre likviditet. Læs mere her.
  • Lønkompensation på 75 procent af lønnen til medarbejdere i private virksomheder, der står overfor at skulle afskedige mindst 30 procent eller mere end 50 ansatte som følge af covid-19, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned. Til gengæld skal virksomhederne undlade at varsle fyringer. 

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside virksomhedsguiden.dk kan du læse om ansøgningsprocessen for kompensationerne:

Få desuden information og vejledning om ovenstående kompensationsmuligheder på Erhvervsstyrelsens hotline (for virksomheder og organisationer).

Hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00. Ring på 72 20 00 34.