• Print
  • Bookmark and Share

Ny Løn

Årgang 2003, nr. 3
Af: Lillian Bondo, landsformand

Det kan forekomme en anelse præmaturt allerede i marts at skrive leder om første april. Men jeg gør det alligevel, fordi den dato bliver en skæringsdato for mange jordemødre. Ikke en festdato, eller en mærkbart spændende dato, men en dato, der markerer en forskel i lønsystemet. Fra 1. april 2003 er alle jordemødre på Ny Løn. Med din lønseddel sidst i april vil lønsammensætningen se anderledes ud, og lønnen skulle gerne være steget noget.

At den ikke stiger tilstrækkeligt, kan der vist ikke være tvivl om. Overenskomstindgåelsen i 2002 indfriede ikke de forventninger, som jordemødre og andre i sundhedssektoren nærede til lønstigninger, og hvad vi kan forvente at hente lokalt, ved vi selvfølgelig ikke endnu.

Arbejdet for at fastlægge rammerne for Ny Løn til jordemødre er pænt begyndt. I skrivende stund er der planlagt/har der været afholdt drøftelser om forhåndsaftaler i seks amter og medlemsmøder i lidt flere, og Jordemoderforeningens tillidsrepræsentanter er godt i gang med at lære sig grundreglerne i spillet om de lokale lønmidler, først på den store start-konference om Ny Løn og derefter på kurser i forhandling.

Det har været fremført, at Ny Løn er stor ståhej for ingenting. Hvis dette over resten af denne overenskomstperiode viser sig at holde, så står arbejdsgiversiden med et markant problem ved overenskomstforhandlingerne i 2005. Hverken vi eller andre af de organisationer, som vi forhandler sammen med, vil acceptere den stilstand i lønudviklingen, som vi har kunnet konstatere trods arbejdsgiversidens tilsagn om at afsætte midler til den lokale løndannelse.

1. april 2003 træder også det ny arbejdstidsregelsæt i kraft. Rundt omkring i landets lønadministrationer er der trukket mange totter ud af hovedbunden i den anledning. Lad os håbe, at det ikke kommer til at betyde for mange fejlbehæftede lønsedler.

Der er forbedringer i regelsættet. Men der er også potentielle arbejdsmiljøtrusler, som alle må være opmærksomme på: for lange vagter, rådighed før fast vagt og så videre.

Til gengæld ligger der en god mulighed for det visionært ledede jordemodercenter i at lade arbejdsformer og honorering følge både centrets og den enkelte jordemoders behov i højere grad end det gamle arbejdstidsregelsæt og decentral løn kunne gøre det.

I DADJ er vi opmærksomme på de store omlægninger. Størstedelen af vores arbejde går i disse uger med opgaverne omkring Ny Løn.

Vi har brug for opbakning på ét praktisk område, og det er følgende:

Vær så sød at ringe til din tillidsrepræsentant, før du ringer til os. Det styrker tillidsrepræsentanten, og det gør vores samlede indsats mere målrettet.

Af Lillian Bondo,
landsformand

Overenskomsterne for basisjordemødrene og lederne samt det nye arbejdstidsregelsæt og KTO-aftaler om arbejdstid findes under Løn og ansættelse her på siden.

Overenskomsterne sendes i en trykt udgave til alle medlemmer primo maj.