• Print
  • Bookmark and Share

Konflikt og konsekvenser

Årgang 2018, nr. 3, OK18

Med arbejdsgivernes massive lockout kan mange jordemødre blive berørt af konflikten, hvis der ikke forinden indgås forlig. På de følgende sider kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå op til og under en konflikt. Du kan få svar på endnu flere spørgsmål på www.jordemodeforeningen.dk/OK18

Af: Anne-Marie Kjeldset

Jeg skal på barsel
Selvom din arbejdsplads er konfliktramt, kan du gå på barselorlov som planlagt. Har du endnu ikke underrettet din arbejdsgiver om dine planer for en kommende orlov, bør du gøre det, inden konflikten indtræder.

Lønnen fra arbejdsgiver stopper fra tidspunktet, hvor konflikten starter, men efter dagpengeloven vil du være berettiget til barseldagpenge fra din bopælskommune. Du skal derfor hurtigst muligt henvende dig til løn- og personalekontoret på din arbejdsplads og få et dagpengeskema, som du og din arbejdsgiver udfylder og sender til din bopælskommune.

I den del af orloven, hvor du ville have fået fuld løn fra arbejdsgiver, kan du få konfliktunderstøttelse. Se under Konfliktunderstøttelse.

Jeg er ansat i en kommune
Jordemoderforeningen har medlemmer ansat i kommunerne, og disse er omfattet af overenskomsten. Der er dog ikke varslet strejke eller lockout, som vedrører de kommunalt ansatte jordemødre.

Jeg er ansat i et vikarbureau
Hospitalet kan ikke ansætte timelønnede vikarer til at udføre konfliktramt arbejde. Du bør derfor ikke få tilbudt timer gennem vikarbureauet på et konfliktramt hospital. Hvis du får tilbudt timer som vikar, skal du kontakte Jordemoderforeningen eller tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen.

Jeg er timelønnet vikar
Strejke og lockout omfatter alene de fastansatte på arbejdspladsen, ikke de timelønnede jordemødre, der alene er ansat fra vagt til vagt. Man er altså ikke omfattet af konflikten som timelønnet og indgår ikke i nødberedskabet.

Da du ikke er ansat på et konfliktramt område, kan du ikke få konfliktunderstøttelse fra Jordemoderforeningen. Men hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du principielt få understøttelse fra a-kassen. Kontakt DSA for at høre mere om dine rettigheder til dagpenge fra a-kassen under en konflikt.

Jeg starter på en videregående uddannelse
Hvis du deltager i uddannelse eller kursus med løn fra arbejdsgiver, så afbrydes kurset eller uddannelsen ved konflikten start. Er deltagelsen i uddannelsen eller kurset planlagt til start efter konflikten start, kan du ikke starte på uddannelsen eller kurset under konflikten. Hvis du deltager i uddannelsen uden løn fra arbejdsgiver, så fortsætter du uddannelsen også under en konflikt.

Kan jeg holde ferie under en konflikt?
Hvis din ferie er planlagt til at starte før eller samtidig med konfliktens start, så ja. Hvis ferien er planlagt til at starte efter konfliktens start, så er den suspenderet. Se faktaboks om Bautas ekstraordinære feriedækning.

Jeg er studerende
Som jordemoderstuderende kan du hurtig blive berørt af konflikten, idet staten som arbejdsgiver har varslet lockout for underviserne på alle tre professionshøjskoler. Desuden har regionerne varslet lockout for en række hospitaler, hvor du eventuelt har planlagt praktik.

Når dine undervisere er varslet lockout, kan du ikke modtage undervisning fra dem. Det beror på en forhandling om nødberedskaberne på hospitalerne, om de kan rumme vejledning af de studerende.

Mit arbejdsområde er ikke omfattet af en konflikt
Hvis din arbejdsplads ikke er i konflikt, skal du møde på arbejde som normalt. Du må dog ikke udføre arbejdsopgaver, som er ramt af konflikt. Er du i tvivl om, hvorvidt dine arbejdsopgaver er ramt af konflikt, skal du kontakte din tillidsrepræsentant.

Hvordan kan jeg vise solidaritet?
Hvis din arbejdsplads ikke er omfattet af konflikten, så vær opmærksom på, at kollegaer andre steder vil være det. Støtte og opbakning til dem vil være vigtig. Derfor skal I tale sammen om og overveje, hvordan I på din arbejdsplads bedst kan give den støtte.

Hvor er der varslet konflikt?
Jordemoderforeningen har varslet strejke på to fødesteder: Aarhus Universitetshospital, Skejby og Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus. Foreningen har desuden varslet strejke på Københavns Professionshøjskole (tidl. Professionshøjskolen Metropol) på statens område. Danske Regioner har varslet lockout her: Rigshospitalet, Herlev Hospital, Holbæk Sygehus, Odense Universitetshospital (Odense, Svendborg og Ærø), Regionshospital Vest (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Midt (Viborg), Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Horsens, Aarhus Universitetshospital (inkl. Samsø), Aalborg Universitetshospital (inkl. Læsø), Regionshospital Nordjylland (Hjørring og Thisted).

Privatpraktiserende jordemødre
Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har vedtaget følgende henstilling til de privatpraktiserende medlemmer:

”Vær opmærksom på, at du – heller ikke under en konflikt – må bruge din eventuelle offentlige ansættelse til at promovere eller anbefale din virksomhed (dette gælder også udenfor konflikt).

Privatpraktiserende jordemødre vil kunne opleve at få flere henvendelser fra gravide og barslende i deres praksis på grund af konflikten, hvilket er en naturlig følge af konflikten, ligesom borgerne også på andre områder vil kunne købe sig til ydelser, som der ikke tilbydes i det offentlige under en konflikt.

Jordemoderforeningen opfordrer til, at du udtrykker forståelse for dine kolleger i offentlig ansættelse og ikke fremmer din praksis ved at bruge konflikten på en negativ måde, som kan opleves som rettet mod dine offentligt ansatte kollegers faglighed og indsats. Det er Jordemoderforeningens opfattelse, at der skal forhandles nødberedskaber, der dækker, så der ikke er behov for, at patienter skal betale for et nødvendigt basistilbud.

Hvis du på forskellige måder aktivt vil vise opbakning til dine offentligt ansatte jordemoderkolleger, vil det helt sikkert også være velkomment!”

Tillidsrepræsentantes rolle
Tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen får en helt central rolle både før, under og efter en konflikt.

Din tillidsrepræsentant sørger for at holde dig orienteret om den kommende konflikt og sørger for at videreformidle information fra Jordemoderforeningen til dig. Tillidsrepræsentanten vil også besvare dine spørgsmål før under og efter konflikten og sørge for at vanskeligere spørgsmål bliver bragt videre til Jordemoderforeningens sekretariat.

Det er din tillidsrepræsentant, der sammen med ledelsen forhandler omfanget af et eventuelt nødberedskab på jeres arbejdsplads. Og det er også din tillidsrepræsentant, som sørger for den praktiske håndtering af nødberedskabet. Din tillidsrepræsentant skal bblandt andet godkende en eventuel udvidelse af nødberedskabet, hvis det på grund af spidsbelastninger er nødvendigt.

Under konflikten er din tillidsrepræsentant undtaget fra vagter og i stedet tillidsrepræsentant på fuld tid.

Jordemødres arbejdstidsaftale
OK18 handler ikke kun om løn, spisepause og lærernes arbejdstid. Danske Regioner har stillet krav overfor Sundhedskartellet, der vil være kraftige forringelser af jordemødres arbejdsvilkår, hvis de blev gennemført.

Læs mere om disse krav i artiklen "OK18: Pres på jordemødres arbejdstidsaftale".

Jordemødre i strejke
Det er ikke første gang i nyere tid, at jordemødre strejker.

Jordemoderforeningen strejkede solo i 1999, efter at et snævert flertal blandt jordemødrene stemte nej til et mæglingsforslag indgået under Forligsmandens ledelse. De øvrige organisationer på det offentlige område havde tidligere indgået forlig. Jordemoderforeningen ønskede ikke, som de øvrige organisationer havde accepteret, at komme over på Ny Løn. Jordemødrene var desuden stærkt utilfredse med at skulle afgive 37/2-timerne. Strejken varede i fire uger og blev afsluttet efter, at 76 procent stemte ja til forligsteksten.

Senest var alle fødesteder berørt af en strejke i 2008, hvor jordemødre sammen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet strejkede for en større lønstigning end arbejdsgiverne ville give og for en ligelønskommission. Strejken varede i 59 dage. 86,7 procent af Sundhedskartellets medlemmer stemte ja til forligsteksten.

I 1999 strejkede Jordemoderforeningen alene. Fire fødesteder var udvalgt til strejken, hvor jordemødrene var på gader og stræder under mottoet var ’Løn forløser.’

I 2008 var alle fødesteder involveret i strejken under mottoet ’Løn for livet’. Undervejs i konflikten fik Lars Løkke Rasmussen, der dengang var finansminister, overrakt 130.000 unders

Har vi din - rigtige - mailadresse?
Alle medlemmer fik den 5. og den 13. marts mail fra Jordemoderforeningen, hvor Lillian Bondo informerede om situationen efter varsling af henholdsvis strejke og lockout.

Hvis du ikke har fået disse mails, kan det skyldes, at din mailadresse i foreningens medlemsarkiv ikke er korrekt. Mailen kan også ligge i dit spamfilter.

Det er vigtigt, at du får rettet dine oplysninger hurtigst muligt, da en urafstemning om en aftale kun finder sted elektronisk – altså via mail.

Du ændrer dine oplysninger her: www. jordemoderforeningen.dk/login 

Bauta dækker ekstraordinært
En lockout eller strejke betyder, at du ikke må tage på ferie.

Bauta Forsikring har besluttet, at rejseforsikringen med afbestillingsdækning dækker helt ekstraordinært, hvis du må aflyse din rejse, hvis lockouten eller strejken bliver en realitet.

For at du er dækket, er betingelserne:

  • At du har købt din rejse- og afbestillingsforsikring senest den 1. marts 2018.
  • At du har købt rejsen senest den 1. marts 2018.
  • At din rejse- og afbestillingsforsikring var i kraft ved bestilling af rejsen. • Læs mere om hvordan du skal forholde dig på www.bauta.dk 

Visse andre forsikringsselskaber har tilsvarende besluttet ekstraordinært at dække, hvis man må aflyse sin rejse under konflikt. Kontakt dit forsikringsselskab herom.

Mere information
Du finder mere information om konflikten og om konsekvenserne for dig på www. jordemoderforeningen.dk/OK18, der løbende bliver opdateret.

Her finder du også Konflikt ABC, der giver svar på de fleste spørgsmål om konfliktens konsekvenser for jordemødre.