• Print
  • Bookmark and Share

Jordemødrenes arbejdsmiljø skal undersøges

Årgang 2005, nr. 12

Analyseinstituttet CASA gennemfører til foråret en landsdækkende undersøgelse af jordemødres arbejdsmiljø.

Af: Gunnar Jørgensen, sekretariatschef

Arbejdsmiljøproblemerne i jordemoderfaget er både velkendte og langt hen ad vejen også veldokumenterede. Jordemoderforeningens hovedbestyrelse besluttede i oktober 2005, at foreningen i foråret 2006 skal gennemføre en stor landsdækkende arbejdsmiljøundersøgelse blandt samtlige medlemmer. Målet med undersøgelsen er er ikke endnu en gang at pege på, at der er noget galt på mange af fagets arbejdspladser, men snarere at få ny viden og inspiration til, hvad der konkret og realistisk kan gøres ved det dårlige arbejdsmiljø – generelt og på den enkelte arbejdsplads.

En fokuseret undersøgelse
Undersøgelsen gennemføres som en stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige jordemødre. Den vil komme rundt om mange af de centrale arbejdsmiljømæssige problemstillinger, men vil samtidig fokusere på prioriterede områder. Således vægtes det psykiske arbejdsmiljø over det fysiske, og undersøgelsen centreres om tre væsentlige problemstillinger.

For det første skal undersøgelsen belyse de forandringer i faget, der følger af ændringerne i de strukturelle rammer og betingelser. Virkningerne af kommunalreformen og usikkerheden om svangreomsorgens fremtid søges afdækket. Hvordan oplever den enkelte jordemoder forandringerne, og hvad er det vigtigt at være opmærksom på, når den nye forankring i regionerne skal fastlægges?

For det andet skal undersøgelsen se på organiseringen af arbejdet. Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse vil sammen med betydningen af fødestedets størrelse få vægt i denne del af undersøgelsen.

For det tredje vil undersøgelsen søge at belyse ledelsesforholdenes betydning for jordemødres arbejdsmiljø. Hvordan er kvaliteten af ledelse i faget, og hvad kendetegner efter jordemødrenes opfattelse god ledelse?

Stor satsning
Arbejdsmiljøundersøgelsen 2006 er en stor satsning for jordemoderforeningen. Netto regner hovedbestyrelsen med at bruge omkring 300.000 kr. På projektet, idet der forventes indtægter på salg af data fra undersøgelsen. Undersøgelsen gennemføres af institutionen CASA (Center for Alternativ samfundsanalyse), der bl.a. Har stor ekspertise i arbejdsmiljøundersøgelser. I fagforeningssammenhæng har CASA gennemført lignende miljøundersøgelser for bl.a. Fysioterapeuterne og økonomaerne.

En fokusgruppe på otte jordemødre skal i begyndelsen af december hjælpe CASA’s konsulenter med at tune undersøgelsens fokus ind, så den rammer plet i forhold til jordemoderfagets miljøproblemer. Undersøgelsens store spørgeskema testes i januar og jordemoderforeningens medlemmer kan se frem til at modtage det i februar. Undersøgelsens resultater vil foreligge før sommerferien, men offentliggørelsen af rapporten vil finde sted sidst i august.

Opfølgning på undersøgelsen
Ambitionerne med undersøgelsen er ikke kun at finde ny og aktuel dokumentation for jordemødrenes arbejdsforhold. Den konkrete og handlingsanvisende opfølgning på undersøgelsen blev påpeget flere gange i hovedbestyrelsens drøftelser af projektet.
I den forbindelse blev der også peget på, at sundhedskartellet netop har aftalt med arbejdsgiverne, "der skal aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress”. Inspiration hertil kan forhåbentlig hentes i undersøgelsen. Ledelsen af det enkelte fødested vil efterfølgende kunne rekvirere data for arbejdsmiljøets tilstand på den konkrete arbejdsplads. Ledelse og medarbejdere kan så i fællesskab konkret drøfte, hvad der kan gøres det enkelte sted for fx at modvirke stress og udbrændthed.