• Print
  • Bookmark and Share

Brystkræft efter natarbejde

Årgang 2012, Nr. 11

Siden 2007 har det været muligt at få anerkendt brystkræft efter natarbejde som en arbejdsskade. Arbejdsskadestyrelsen venter på endnu en redegørelse, der skal give mere viden om sammenhængen mellem natarbejde og brystkræft.

Af: Anne-Marie Kjeldset

Der er en sandsynlig sammenhæng mellem natarbejde og øget risiko for brystkræft. Det viste en gennemgang af forskning, som Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus gennemførte i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og som i 2007 førte til, at det blev muligt at få anerkendt brystkræft som en arbejdsskade, hvis man har arbejdet regelmæssigt om natten over en længere årrække. Siden er resultater fra nyere epidemiologiske undersøgelser offentliggjort, men de har foreløbigt ikke givet grund til at ændre den tidligere konklusion om, at de døgnrytmeforstyrrelser, der kan være en følge af at arbejde om natten, sandsynligvis kan øge risikoen for brystkræft.

Arbejdsskadestyrelsen har, siden det blev muligt at få anerkendt brystkræft som arbejdsskade, ventet på endnu en rapport fra IARC, men da den kom på gaden i 2010, havde den været så længe undervejs, at der siden var kommet nye undersøgelser til.

Ny udredning i 2013
Derfor besluttede Arbejdsskadestyrelsen sammen med Erhvervssygdomsudvalget at sætte udarbejdelsen af en ny forskningsmæssig udredning om sammenhængen mellem brystkræft og natarbejde i gang. Udredningen skal skabe klarhed over resultaterne af forskningen på området inden for de seneste par år og dermed indgå i vurderingen af sammenhængen mellem natarbejde og brystkræft. Resultatet forventes at ligge i starten af 2013. Den ny viden vil blive drøftet i Erhvervssygdomsudvalget, der tager stilling til, hvordan sager om brystkræft skal behandles, herunder om brystkræft efter natarbejde kan optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det forudsætter dog en mere entydig dokumentation for sammenhæng mellem udsættelse for natarbejde og udvikling af brystkræft end der foreligger i dag. Den ny viden kan komme til at betyde ændringer i de administrative procedurer, der i dag gælder ved vurderingen af sager om brystkræft, så den administrative behandling af sager vil blive lettere og hurtigere. Når en sag skal anerkendes uden for fortegnelsen efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, er der desuden større krav til beviset for en årsagssammenhæng, end når den kan anerkendes efter fortegnelsen over erhvervssygdomme.

117 ud af 301 sager anerkendt
Siden 2007 og frem til medio oktober 2012 er i alt 117 ud af i alt 301 sager om brystkræft efter natarbejde, der er blevet forelagt Erhvervssygdomsudvalget, blevet anerkendt som en erhvervssygdom. 181 sager er blevet afvist og 4 er henlagt. I en del af de afviste sager er der sat revision i sagen. Det betyder, at sagerne bliver taget op til fornyet behandling, når Erhvervssygdomsudvalget har taget stilling til ny forskning, der tilfører nyt om sammenhængen mellem natarbejde og brystkræft. Sagerne vil blive vurderet i lyset af den nye viden.

Ud af den 117 anerkendte sager tilhører de 83 kategorien ’Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger’.

Læs også artiklen: Max 2 nattevagter i træk

Anmeldelse af brystkræft
Der er en sandsynlig sammenhæng mellem mange års natarbejde og brystkræft. Det betyder, at det muligt at få anerkendt brystkræft som en arbejdsbetinget sygdom og dermed få erstatning, hvis man har haft mange års natarbejde.

Arbejdsskadestyrelsen har sammen med Erhvervssygdomsudvalget foreløbig lagt grænsen ved minimum én nattevagt i gennemsnit per uge i 20 år for at få tilkendt erstatning.

Ny forskning, der løbende kommer til, kan betyde, at grænserne ændres. Hvis dette sker, vil Arbejdsskadestyrelsen melde ud på hjemmesiden (www.ask. dk), dels hvilke ændringer der sker på området, og dels hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker sin tidligere afviste sag genoptaget og vurderet på baggrund af den nye viden.

Du kan anmelde en arbejdsbetinget sygdom til Arbejdsskadestyrelsen:

Arbejdsskadestyrelsen
Telefon: 72 20 60 00
E-mail: ask@remove-this.ask.dk
Hjemmeside: www.ask.dk