• Print
 • Bookmark and Share

Nationalt

DSOG/Jordemoderforeningen fællesudvalg

DSOG/Jordemoderforeningen fællesudvalg

Antal medlemmer: 4

Faste medlemmer: Formand + Udviklingskonsulent

Valgte medlemmer: En basisjordemoder + en jordemoderleder

Nyvalg: Foråret 2020

Formål: Gensidig orientering og diskussion af initiativer, planer, udtalelser o.lign. af fælles interesse. At tilstræbe koordinering af rådgivning til sygehusejerne. Gensidig orientering om ref.programmer, klaringsrapporter o. lign. Gensidig orientering om kvalitetsudvikling. At fremme en national obstetrisk database, herunder det medicinske fødselsregisters optimale udnyttelse.

Omfang: 2 møder pr. år

Repræsentanter: Lillian Bondo, Misan Stehouwer (leder), Mie De Wolff (basis), Anne-Mette Schroll (udviklingskonsulent)

Pensionskassen for Sundhedsprofessionelles

Pensionskassen for Sundhedsprofessionelles

Formål: At varetage den overordnede ledelse af pensionskassen i overensstemmelse med vedtægter og lovgivning. At påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en for pensionskassens forhold tilfredsstillende måde. At ansætte en direktion, der sammen med bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed.

Repræsentanter: Formanden

Nyvalg: Følger kommunal- og regionalvalgene

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

(tidligere Sundhedsvæsenets Patientklagenævn)

Formål: At behandle klager over den faglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet.

Repræsentanter: Alice Borgen, Ane Cecilie Nordentoft, Lise Jensen og Lone Egeberg Brettschneider

Periode: Vælges for fire år - anbefales af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse med udpeges af nævnet

Nyvalg: Beskikket af Sundhedsministeriet frem til december 2022

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Patientsikkerhedsrådet

Formål: At fungere som organisatorisk ramme og at virke samlende og inspirerende for arbejdet med den del af kvalitetsudviklingen inden for sundhedssektoren, der vedrører patientsikkerhed. At fungere som forum for udbredelse af viden om patientsikkerhed og metoder til gennemførelse af klinisk risikostyring. Det sker ved afholdelse af møder, symposier mv. samt ved efteruddannelse af sundhedspersonale.

Repræsenteret ved Jordemoderforeningens formand: Lillian Bondo

Kvinderådet

Kvinderådet

Antal medlemmer: 3

Formål: At virke som et samlende organ for de tilsluttede foreninger og organisationer til styrkelse af samarbejdet mellem kvinder og medvirke til at varetage kvinders rettigheder.

Kvinderådet skal koordinere de kvindepolitiske krav og påvirke udviklingen nationalt og internationalt.

Ideen med et Kvinderåd er at skabe en fælles platform for udviklingen af et reelt demokrati, hvor ligestilling mellem kønnene og respekt for forskelligheder står i centrum.

Via udviklingen af en fælles politik ud fra en kvindesynsvinkel er det målet at fremme kvinders menneskerettigheder herunder forebygge vold mod kvinder, fjerne ulige løn og anden form for diskrimination på arbejdsmarkedet og sikre kvinder indflydelse i samfundets magtcentre.

Kvinderådet repræsenterer medlemsorganisationerne i nationale og internationale organisationer. Kvinderådet sidder derfor i en række offentlige råd, nævn og udvalg, som er vejledende for politikere og andre beslutningstagere både nationalt og internationalt.

Desuden er Kvinderådet repræsenteret i andre NGO'ers og selvejende institutioners bestyrelser og kompetente forsamlinger.

Læs mere på www.kvinderaadet.dk 

Repræsentanter: Marianne Løffler, Manja Rytter og Karin Jønsson

Nyvalg: Forår 2018

Forsknings- og Udviklingsbeholdningens vurderingsudvalg

Forsknings- og Udviklingsbeholdningens vurderingsudvalg

Formål: Udvalget behandler ansøgninger til Forsknings- og Udviklingsbeholdningen, jf. kriterier for anvendelse af Forsknings- og Udviklingsbeholdningen. Udvalget indstiller til Hovedbestyrelsen, der har den endelige afgørelse.

Omfang: Der afholdes to møder om året i forbindelse med ansøgningsfristen, i henholdsvis januar og august. De indkomne ansøgninger skal vurderes inden mødet. Se i øvrigt kriterierne for tildeling af støtte fra forskningsbeholdningen.

Repræsentanter:

 • en ledende jordemoder: 
  Karin Hammer-Jakobsenen
 • en basisjordemoder: 
  Malene Hegenberger
 • en udviklingsjordemoder/klinisk uddannelsesansvarlig: 
  Birthe Stepping Pedersen
 • en undervisende jordemoder fra jordemoderuddannelsen eller en videregående uddannelsesinstitution: 
  Annette Dalsgaard
 • en jordemoder med videreuddannelse på master-, kandidat eller ph.d.-niveau og gerne med tilknytning til et forskningsmiljø: 
  Ellen Nøhr
 • Jordemoderforeningens udviklingskonsulent.

Nyvalg: Ny valgprocedure overvejes

Hjælpe- og stipendiefondens bestyrelse

Hjælpe- og stipendiefondens bestyrelse

Formål: At yde økonomisk støtte bl.a. til faste legatmodtagere, til akut trang, til jordemødre og jordemoderstuderende, som ønsker videreuddannelse ved studierejser, kurser o.lign. eller andre specifikke formål.

Repræsentanter er formand, næstformand samt et medlem af hovedbestyrelsen: Formanden, næstformanden, Tanja Lyth, Jette Poder (sagsbehandler)

Nyvalg:Forår 2018

Det Rådgivende Praksisudvalg

Det Rådgivende Praksisudvalg

Antal medlemmer: 1

Formål: Det Rådgivende Praksisudvalg har til opgave at følge Patientombuddets praksis for afgørelser af forløbsklager og rådgive Patientombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager. Det Rådgivende Praksisudvalg skal desuden rådgive Patientombuddet om, hvordan der bedst kan drages læring af forløbsankesagerrne. Praksisudvalget vil i praksis få forelagt en del af Patientombuddets afgørelser, fx indenfor udvalgte sygdomsområdet eller sygehus m.v., som grundlag for rådgivningen af Patientombuddet. det bemærkes, at praksisudvalget ikke kan træffes afgørelser i konkrete klagesager eller ændre Patientombuddets afgørelser.

Repræsentant: Lise Jul Scharff

Periode: 1. maj 2015 - 31. december 2018