• Print
  • Bookmark and Share

Medlemsfordele

Gode grunde til at være medlem

Jordemoderforeningen er en lille forening, så der er store muligheder for indflydelse. Kredsbestyrelserne består af tillidsrepræsentanterne fra de enkelte arbejdspladser. Du har dermed kort vej til bestyrelsen i din kreds og videre til hovedbestyrelse og formandskab.

Derudover er der en lang række andre gode grunde til, hvorfor det godt kan betale sig at være medlem af Jordemoderforeningen. Dem kan du læse om i pjecen "30 gode grunde", som du finder til højre her for, eller du kan tjekke de forskellige grunde i menuen til venstre. 

 

1. Løn

1. Løn

Er du ansat i regionerne, er lønnen, du får, baseret på Jordemoderforeningens overenskomstforhandlinger og tillidsrepræsentanternes årlige lokale lønforhandlinger.

2. Ansættelse uden for regionerne

2. Ansættelse uden for regionerne

Hvis du søger ansættelse uden for regionerne, varetager Jordemoderforeningen også dine interesser der.

3. Nyuddannet

3. Nyuddannet

Jordemoderforeningen arrangerer inspirationsdage for nyuddannede.
Her udveksler vi erfaringer og gennemgår aktuelle faglige og ansættelsesmæssige problemstillinger.

En gang om året uddeles en særlig bachelorpris for de bedste bacheloropgaver.

Jordemoderforeningen arbejder for at skaffe efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for nyuddannede såvel som for jordemødre generelt.

4. Beskæftigelsesindsats

4. Beskæftigelsesindsats

Jordemoderforeningen samarbejder med ministerier og styrelser og lobbyer i forhold til politikere lokalt og i Folketinget.

Sammen med vores hovedorganisation FTF og Sundhedskartellet arbejder foreningen på at forbedre professionens forhold inden for arbejdsmarked, uddannelse, arbejdsmiljø og sundhedspolitik.

Jordemoderforeningens politiske ledelse er i kontakt med sundhedspolitikere centralt og lokalt og holder dermed beslutningstagerne orienteret om foreningens holdning og tilbyder faglig viden og sparring med politikerne.

Jordemoderforeningen benytter sig også af mere formelle adgangsveje til politikere for eksempel gennem spørgsmål til ministre og folketingsudvalg.

Jordemoderforeningen er medlem af hovedorganisationen FTF, der blandt andet repræsenterer foreningen i ministerielle udvalg og i trepartsforhandlinger med regeringen.
Jordemoderforeningen er desuden medlem af Sundhedskartellet, der, udover at være forhandlingspart ved overenskomstfornyelserne, samler foreningerne i debat om og input til uddannelsespolitiske og sundhedspolitiske spørgsmål.

5. Sikkerhed i ansættelse

5. Sikkerhed i ansættelse

Jordemoderforeningen arbejder for, at overenskomsterne sikrer dig rettigheder, så du som ansat kan være tryg og regne med dine vilkår og din indtægt.

Tidsbegrænsede ansættelser bør være en undtagelse som ansættelsesform og timelønsansættelser skal kun dække de akutte arbejdsbehov.

6. Arbejdstid

6. Arbejdstid

Jordemoderforeningen sikrer, at du får tillæg for at arbejde på forskellige tider af døgnet, i weekender og på helligdage, og at der er regler for, hvordan din arbejdsgiver kan bruge din arbejdskraft og inddrage din fritid.

7. Løn under barsel

7. Løn under barsel

Jordemoderforeningen har sikret, at du som kvinde i regional ansættelse har ret til 34 ugers fuld sædvanlig løn i forbindelse med graviditet og fødsel.

8. Omsorgsdage + frihed ved barns sygdom

8. Omsorgsdage + frihed ved barns sygdom

Jordemoderforeningen har sikret, at du i regional ansættelse har ret til at holde to omsorgsdage årligt pr. barn, og at du har adgang til fravær ved både barns 1. og 2. sygedag.

9. Pension

9. Pension

Jordemoderforeningen har sikret jordemødre en obligatorisk og solidarisk pensionsordning, hvor kun jordemødrene skal tjene penge på investeringerne.

10. Foreningen gør faget synligt

10. Foreningen gør faget synligt

Jordemoderforeningen er trods sin beskedne størrelse en af de mest citerede faglige organisationer inden for sundhedsområdet. Foreningen præger dermed den offentlige debat indenfor områderne graviditet, fødsel og barsel.

11. Tidsskrift for Jordemødre

11. Tidsskrift for Jordemødre

Tidsskrift for Jordemødre er medlemmernes fagblad skrevet for jordemødre af medlemmer, journalister og andre fagfolk.

Fagbladet formidler videnskabelige og faglige artikler, artikler om forholdene for svangreomsorgen samt artikler om jordemødres arbejdsliv.

Tidsskriftet bringer læserbreve og lægger op til debat.

12. Politisk indflydelse

12. Politisk indflydelse

Jordemoderforeningen samarbejder med ministerier og styrelser og lobbyer i forhold til politikere lokalt og i Folketinget.

Sammen med vores hovedorganisation FTF og Sundhedskartellet arbejder foreningen på at forbedre professionens forhold inden for arbejdsmarked, uddannelse, arbejdsmiljø og sundhedspolitik.

13. Jordemoderforeningen samarbejder

13. Jordemoderforeningen samarbejder

Jordemoderforeningen samarbejder blandt andre med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), der blandt andet er en vigtig alliance i etableringen af specialistuddannelser.

Gennem samarbejde med organisationerne i Sundhedskartellet undersøges muligheder for arbejdsdeling mellem faggrupper og egentlig opgaveglidning.

14. Jordemoderforeningen bliver hørt

14. Jordemoderforeningen bliver hørt

Jordemoderforeningen er høringspart i mange sammenhænge og har indflydelse på ændringer af lovgivningen og en række faglige udgivelser.

Jordemoderforeningen arbejder sammen med blandt andre Sundhedsstyrelsen om faglige emner og udmeldinger.

15. Kvalitetsudvikling

15. Kvalitetsudvikling

Jordemoderforeningen arbejder for at fastholde jordemoderperspektiv og jordemoderfaglighed i kvalitetsudviklingen. Det sker blandt andet i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og i Nationalt Indikatorprojekt (NIP).

16. Ferie

16. Ferie

Jordemoderforeningen har sikret dig den 6. ferieuge, når du er regionalt ansat.

Fra ferieåret 2010 blev den særlige feriegodtgørelse tillige forbedret.

17. Tillidsrepræsentant på arbejdspladsen

17. Tillidsrepræsentant på arbejdspladsen

Du har en personlig repræsentant for Jordemoderforeningen på din regionale arbejdsplads.

Hun sikrer dine rettigheder og garanterer den lokale indflydelse. Hun sørger også for opfølgning på overenskomster.

Tillidsrepræsentanten vælges blandt medlemmerne af Jordemoderforeningen på arbejdspladsen og uddannes løbende af Jordemoderforeningen.

18. Medindflydelse og medbestemmelse

18. Medindflydelse og medbestemmelse

Jordemoderforeningen har været med til at aftale et MED-system i regionerne med lokal repræsentation ved din tillidsrepræsentant og dermed direkte indflydelse på din arbejdsplads.

19. Faglige netværk

19. Faglige netværk

Jordemoderforeningen opretter netværk for jordemødre med fælles professionelle interesser og bakker gerne op om medlemmer, der har ideer til faglige arrangementer.

Jordemoderforeningen arrangerer temadage i samarbejde med netværk.

20. Kompetencer og uddannelse

20. Kompetencer og uddannelse

Jordemoderforeningen arbejder for, at jordemødre kan udnytte alle de kompetencer, de har fra grunduddannelsen suppleret med specialuddannelser, så jordemødre mere målrettet kan søge ansættelse på en lang række områder i regioner, kommuner og i det private.

Som medlem af Jordemoderforeningen kan du få sparring i spørgsmål om efter- og videreuddannelse.

Jordemoderforeningen kan også vejlede i, hvad du i praksis må udøve.

21. Problemer i din ansættelse

21. Problemer i din ansættelse

Alle kan blive syge eller komme ud for oplevelser i ansættelsen, som kræver hjælp og støtte.

Jordemoderforeningen har jurister ansat, som kan hjælpe og vejlede dig og din tillidsrepræsentant.

22. Arbejdsskader

22. Arbejdsskader

Er du uheldig og kommer ud for en arbejdsskade, kan Jordemoderforeningen hjælpe dig med sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

23. Patientklager

23. Patientklager

En del jordemødre oplever på et tidspunkt en patientklagesag. Jordemoderforeningens jurister og jordemødre råder og vejleder dig, når du skal udarbejde svar og redegørelser.

24. Medlemsmøde

24. Medlemsmøde

Jordemoderforeningen arrangerer medlemsmøde hvert andet år.

Her behandles et fagligt aktuelt emne, og du kan som medlem af Jordemoderforeningen være med til at præge debatten.

25. Hjemmesiden

25. Hjemmesiden

www.jordemoderforeningen.dk kan du finde de overenskomster og aftaler, som du arbejder efter.

Her finder du også faglige artikler og links.

Den elektroniske debat på siden er åben for alle. Dog findes der også lukkede fora for jordemødre og studerende med fælles interesser.

26. Forskning og udvikling

26. Forskning og udvikling

Jordemoderforeningen lægger hvert år to procent af det aktive medlemskontingent i Forsknings- og Udviklingsbeholdningen.

I 2010 uddelte foreningen 129.500 kr. til jordemoderfaglig forskning fra beholdningen.

27. Jordemoderforeningen og verden

27. Jordemoderforeningen og verden

På nordisk og europæisk plan koordinerer Jordemoderforeningen sammen med søsterorganisationerne arbejdet for tidssvarende uddannelser af høj kvalitet, der giver mulighed for at arbejde internationalt.

Jordemoderforeningen er derudover repræsenteret i internationale jordemoderorganisationer og er med til at sætte fokus på de store risici, som kvinder i mange udviklingslande udsættes for i forbindelse med graviditet og fødsel.

28. Forsikring og indkøb

28. Forsikring og indkøb

Som medlem af Jordemoderforeningen kan du tegne fordelagtige forsikringer gennem Bauta Forsikring.

Du kan også blive medlem af Forbrugsforeningen, www.forbrugsforeningen.dk, og spare penge, når du handler.

29. Seniorrettigheder

29. Seniorrettigheder

Jordemoderforeningen har sikret, at alle regionalt ansatte jordemødre over 60 år får en seniorbonus, som efter eget ønske kan veksles til frihed, pension eller uddannelse.

30. Privatpraktiserende jordemødre

30. Privatpraktiserende jordemødre

Jordemoderforeningen arbejder for at skaffe bedre forhold og indtjeningsmuligheder for privatpraktiserende jordemødre.

Det sker blandt andet ved at gøre opmærksom på medlemmernes ydelser overfor gravide.

Jordemoderforeningen arbejder for at skaffe sygesikringsaftale og andre centrale aftaler, som kan støtte de privatpraktiserende.

Derudover er der på hjemmesiden en "pakke" med gode råd om at starte selvstændig virksomhed.

Medlemmer kan gratis blive dækket af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring i Jordemoderforeningen.

Jordemoderforeningen hjælper i forbindelse med patientklager og laver kurser og temadage for privatpraktiserende jordemødre.
Tjek dine fordele hos Bauta Forsikring