• Print
  • Bookmark and Share

Foreningens opbygning

Her kan du læse om Jordemoderforeningens historie og formål. Du kan også finde oplysninger om hvem og hvor mange, der er medlemmer. Endeligt kan du læse om foreningens opbygning

Historie

Historie

Jordemoderforeningen blev stiftet som landsforening på et møde i København den 5.-6. september 1902 under navnet Den Almindelige Danske Jordemoderforening, forkortet DADJ.

På mødet deltog 190 repræsentanter for 19 lokale kredsforeninger. Disse kredsforeninger var dannet i årene forud og holdt kontakt med hinanden gennem Tidsskrift for Jordemødre, der var grundlagt i 1890. Nu blev de samlet i en landsdækkende organisation.

På kongressen i november 2004 blev det vedtaget at ændre foreningens officielle navn til slet og ret Jordemoderforeningen.

Folkloristiker og ph.d. Helen Cliff har skrevet om Jordemoderforeningen og jordemoderfagets historie.
Læs mere på Helen Cliffs hjemmeside

Formål

Formål

Jordemoderforeningen varetager jordemødre og jordemoderstuderendes faglige og fagforeningsmæssige interesser i bred forstand.

I foreningens første love fra 1905 stod der følgende om foreningens formål:

"Foreningen skal indadtil være et bånd mellem kredsforeningerne og bidrage til at hæve standens dygtighed og dannelse. Udadtil skal formålet være at repræsentere standens interesser og drage omsorg for dens udvikling i faglig og økonomisk henseende samt være talerør overfor regering, rigsdag og medicinalstyrelse og overfor kommunale autoriteter hævde vore rettigheder".

I sit indhold er dette er stadig Jordemoderforeningens formål, dog kortere og mere nutidigt formuleret i Jordemoderforeningens love.

Medlemmer - hvem og hvor mange

Medlemmer - hvem og hvor mange

Som medlemmer af Jordemoderforeningen kan optages jordemødre og jordemoderstuderende.

For at kunne kalde sig jordemoder og praktisere som sådan skal man have en autorisation af de offentlige sundhedsmyndigheder.

Man har ret til en sådan autorisation, hvis man har bestået dansk jordemodereksamen (Autorisationsloven).

Dansk autorisation kan også opnås, hvis man har gennemgået en uddannelse i udlandet, der kan ligestilles med den danske jordemoderuddannelse.

Uddannelsen til jordemoder foregår ved en af tre professionshøjskoler (København, Ålborg eller Esbjerg). Uddannelsen varer 3 1/2 år, og der optages ca. 150 nye studerende hvert år.

Jordemoderforeningen har (oktober 2018) 2.894 medlemmer. De fordeler sig således:

2.176 aktive
233 passive
485 studerende                                                     

Se også: Medlemskab og kontingent

Jordemoderforeningens opbygning

Jordemoderforeningens opbygning

Kongressen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, for så vidt at de ikke bringes til urafstemning.

Hovedbestyrelsen handler på foreningens vegne mellem kongresserne.

Formandskabet udgøres af formand og næstformand. Formanden tegner foreningen. I formandens forfald tegner næstformanden foreningen.

Jordemoderforeningens medlemmer er organiseret i en lederkreds og fem regionale kredse Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden.