• Print
  • Bookmark and Share

Privatpraktiserende

Startpakke til privatpraktiserende jordemødre

Vi har samlet en startpakke til dig, som indeholder svar på og henvisninger til områder, som du bør have kendskab til som selvstændig. Startpakken henvender sig til alle privatpraktiserende jordemødre, uanset om man laver fødselsforberedelse, hjemmefødsler, barselstilbud eller helt andre tilbud med udgangspunkt i jordemødres mange og brede kompetencer.

Selvstændig jordemoder
Som privatpraktiserende jordemoder er du ansvarlig for din virksomhed både fagligt, juridisk og økonomisk. Vær opmærksom på, at du ikke omfattet af lovgivning for lønmodtagere, fx funktionær- og ferielov.

Her kan du læse om en række emner, som er vigtige at tage stilling til, når man starter op for sig selv, hvad enten det er alene eller sammen med andre.

Forretningsplan

Før du bliver selvstændig er det vigtigt, at du selv udarbejder en forretningsplan. Det gælder uanset, hvad du vil kaste dig over som selvstændig.

Forretningsplanen giver et overblik over de ting du skal overveje når du etablerer virksomheden. Med en forretningsplan i hånden kan du opnå en bedre rådgivning hos en revisor, da han/ hun kan se præcist hvor du vil hen. Efter revisoren kan du – hvis det er nødvendigt - gå velforberedt hen i banken og undersøge finansieringsmuligheder.

En forretningsplan kan for eksempel indeholde følgende overvejelser:

Kunder
Hvem er mine kunder og hvilke nye kundegrupper vil jeg have? Hvordan er mit marked?

Ydelser
Hvilke ydelser kan jeg tilbyde kunderne? Er disse ydelser de bedste eller kunne jeg udvikle nogle bedre?

Økonomien
Hvordan ser økonomien ud? – Skal der investeres i hjemmeside, udstyr og markedsføring - Budget for det næste år.

Du kan downloade en skabelon til en forretningsplan. Før du udfylder forretningsplanen, kan du med fordel gennemgå denne tjekliste for at sætte tankerne igang. Du kan også læse mere på www.startvækst.dk

Til toppen

Lokaler

Går du og leder efter egnede lokaler, kan du kigge på hjemmesiderne www.virksomhedslokaler.dk   og www.lokaleportalen.dk 

Til toppen

Markedsføring

Som en del af forretningsplanen bør du endvidere tænke på markedsføringen af dine ydelser. Du skal overveje og sætte mål for hvordan du vil markedsføre dine kompetencer og de ydelser du vil sælge til omverden.

Det er lovligt at markedsføre sundhedsydelser på skrift, mundtligt og i billeder for eksempel via annoncer i aviser, radio og på internettet. Forudsætningen er dog, at markedsføringen ikke er urigtig, vildledende, utilbørligt eller urimeligt mangelfuld. Loven forbyder stadig markedsføring i fjernsynet. Se hele loven om markedsføring af sundhedsydelser.

Markedsføringen skal målrettes både direkte til patienter, men også til samarbejdspartnere fx praktiserende læger.

Men du bør også tænke på det image din klinik har.Image er det billede som kunder og samarbejdspartnere vil have af din virksomhed/dig. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, hvilket image du vil skabe og hvilken profil dit image skal have. Det er altafgørende, at man har et klart formuleret image, når man skal igangsætte en markedsføring. Hvis det er klart for dig hvem du er og hvad din kærneydelse er, er det også mere klart for patienter, læger eller andre i din målgruppe.

Til toppen

Nyhedsbrev til gravide og nye familier

Hvis du ønsker det og er medlem af Jordemoderforeningen, kan du også få din virksomhed på nyhedsbrevet for gravide om kommende familier.

Du skal sende en mail til Jette Poder og oplyse firmanavn, region, virksomhedens adresse, virksomhedens hjemmeside, mailadresse

Se nyhedsbrevet

Til toppen

Virksomhedsformer

Når du starter virksomhed, skal du vælge virksomhedsform. Langt de fleste starter op alene og med en personlig ejet virksomhed. Er I flere i virksomheden bliver det mere kompliceret, og her vælger en del at lave fx et Aps.

Få en grundig snak med dine rådgivere (typisk revisor og/eller advokat), som vil kunne råde dig bedst ud fra dine personlige forhold.

Til toppen

Netværksdannelse

Netværk defineres som en gruppe af mennesker, der bliver bragt sammen for at opnå noget af værdi for dem selv/eller den organisation/eller den interesse de repræsenterer.Der er tale om udveksling af enten ideer, viden, erfaring, tjenesteydelser eller følelsesmæssig støtte.

Det er utrolig vigtigt, at man som selvstændig afsætter tid i den travle hverdag til at få skabt netværk. Det kan være forskellige netværk afhængig af, hvad det er man har behov for sparring omkring. Det kan være daglige problemstillinger i virksomheden. Ligesom det kan være samarbejde omkring nye ydelser.

Privatpraktiserende jordemødre har mulighed for at danne lokale netværk, som Jordemoderforeningen understøtter. Har du spørgsmål så kontakt forsknings- og udviklingsassistent Mette Busk, med@remove-this.jordemoderforeningen.dk.

Facebook
Som privatpraktiserende kan du melde dig ind i Facebook-gruppen 'Privatpraktiserende i Jordemoderforeningen'.

Til toppen

Nye ydelser

Jordemoderforeningen har fokus på at opdyrke nye ideer til ydelserne inden for det brede jordemoderfelt. Det kan fx være et samarbejde med private virksomheder, foreninger eller forsikringsselskab.

Det bør være en del af din forretningsplan, at redegøre for hvilke nye markeder eller kundegrupper der kunne være interessante for lige præcis din virksomhed.

Til toppen

Journal og patientklager

Som jordemoder er du fagligt ansvarlig for de sundhedsfaglige ydelser, som du udfører og du er forpligtet til at føre journal. Se bekendtgørelse om journalføring.

Samtykke
Patienters ret til selvbestemmelse er et grundlæggende princip i sundhedsloven. Det kommer blandt andet til udtryk i retten til at modtage fyldestgørende information før en behandling og i kravet om, at behandleren indhenter samtykke, før behandlingen sættes i værk. Et gyldigt samtykke forudsætter, at patienten er i stand til at overskue konsekvenserne af behandlingen på baggrund af den givne information. Retten til at frabede sig information udspringer også af princippet om selvbestemmelse.

Definitionen af “behandling” fremgår af lovgivningen og omfatter undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Der findes ikke en detaljeret liste over, hvad jordemødre skal indhente informeret samtykke til. Da det altid en vurderingssag.  Men som eksempler nævnes nedenfor et par situationer, hvor der altid skal gives information og indhentes samtykke:
Hvis man laver hindeløsning eller scanner fosteret, skal der indhentes informeret samtykke. Det samme gælder ved henvisning til egen læge eller sygehus. I tilsynet er det blevet påpeget, at der altid skal indhentes informeret samtykke før suturering efter fødsel.

Det tænker man måske ikke over, når man står ved fødslen, og der er behov for at sy en bristning. Men suturering kræver information om fordele og ulemper og et samtykke fra kvinden – og selvfølgelig at information og samtykke noteres i journalen. Det gælder både ved fødsler i privat praksis og ved fødsler på hospital. Et informeret samtykke skal som udgangspunkt være “udtrykkeligt”, det vil sige mundtligt eller skriftligt. I nogle tilfælde vil et stiltiende samtykke være nok, hvis det er utvivlsomt, at patienten er enig i behandlingen. Samtykket skal altid dokumenteres i journalen med beskrivelsen af den information, der bliver givet. Beskrivelsen skal være fuldstændig og blandt andet indeholde information om virkning og eventuelle bivirkninger. Det er tilstrækkeligt, hvis man skriver, at information er givet i henhold til vejledning fra for eksempel Sundhedsstyrelsen. Et eksempel herpå er information om K-vitamin. Også i tilfælde hvor en gravid frabeder sig en behandling efter at have modtaget information, skal det fremgå af journalen blandt andet for at andre sundhedspersoner, der senere kommer i kontakt med kvinden, ved, hvilken information, der er givet.

Det skal noteres, hvis en kvinde, efter at være blevet informeret, ikke ønsker at modtage den tilbudte behandling. Hvis for eksempel en kvinde ikke ønsker, at barnet skal have K-vitamin, noteres det, at kvinden efter given information i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke ønsker K-vitamin. I dette tilfælde bør man ligeledes skrive, at det er mod givent råd. Men det er selvfølgelig afhængigt af situationen. Har man drøftet forskellige smertestillingsproblematikker, behøver man ikke skrive alt det, kvinden siger nej til, men blot skrive, at smertelindring er drøftet, og at kvinden på nuværende tidspunkt ikke ønsker smertelindring. 

Anamnese og selvstændig barnejournal
En patientjournal er “optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v. herunder hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet (‘se Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Journalen er et vigtigt redskab til kommunikation mellem sundhedsprofessionelle, som er involveret i svangreomsorgen. Det gælder ikke mindst i sammenhænge, hvor mange forskellige sundhedspersoner er involveret for eksempel i forbindelse med brug af vikarer, overgange og behandlerskifte. Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige og relevante for behandlingen, og oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten.

En journal skal indeholde en anamnese  kvindens egen fortælling om sine fysiske og psykosociale forhold. Journalen skal desuden indeholde kvindens navn, CPR-nr. (alder) og bopæl og være tydeligt signeret og med tidsangivelse for hvert enkelt notat. Der skal oprettes en journal for hver “patient”. Det vil sige, at der skal oprettes en selvstændig journal for barnet, når det er født og hvor det - også - handler om barnet. Det vil være nok at beskrive en plan for et ammefoløb i mors journal, men hvis kommunikation og information eksempelvis handler om amning og dieteknik skal det skrive i barnets journal. 

Den tekniske journal
Der er ikke krav om, at journaler skal føres elektronisk eller i særlige journalsystemer. Journaler kan føres på papir, og hvis man ønsker det for eksempel i Word. Journalen skal føres på dansk og eventuelle forkortelser skal kunne forstås af andre sundhedspersoner og deres medhjælpere. Hvis man fører journal på papir, skal man sikre, at der anvendes materialer og metoder, som er egnede til at sikre optegnelsernes holdbarhed. Ved anvendelse af elektroniske patientjournaler skal det ved løbende sikkerhedskopiering sikres, at optegnelserne ikke tilintetgøres, fortabes eller forringes. Patientjournaler skal altid opbevares forsvarligt, og det skal sikres, at uvedkommende ikke får adgang til oplysninger i journalerne.

Lovgivningen forhindrer ikke, at journaler føres på papir eller elektronisk , men man skal sikre sig, at eventuelle rettelser er synlige, og man må aldrig slette noget i en journal. Det kan være nødvendigt efterfølgende at foretage rettelser, men ændringer skal fremstå tydeligt, og den oprindelige tekst skal bevares, jf. Journalføringsbekendtgørelsen. Privatpraktiserende jordemødre har pligt til selv at opbevare sit journalmateriale i 10 år. En journal kan med kvindens samtykke overdrages til en anden jordemoder, der overtager behandlingen af kvinden og bliver ansvarlig for opbevaringen. I de tilfælde, hvor patienten ikke ønsker, at journalen skal videregives til anden sundhedsperson, skal patienten oplyses om, at journalen videregives til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ved praksisophøre har jordemoderen pligt til at videregive journalerne til Styrelsen for Patientsikkerhed. Kvinden har ret til aktindsigt i journaler fra privat jordemoderpraksis.

‘Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler’ – Journalføringsbekendtgørelsen – skal revideres og Styrelsen for Patientsikkerhed vil i den forbindelse iværksætte tiltag for at sikre, at sundhedspersoner får kendskab til eventuelt nye regler. 

Hvis din patient mener, at du med din jordemoderfaglige behandling har påført vedkommende skader, kan patienten klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det har du pligt til at oplyse patienten.

Hvis patient mener at din behandling har påført vedkommende økonomiske udgifter, er det den offentlige patientforsikring der skal kontaktes. Patientforsikringen har mulighed for at rejse det, der hedder regreskrav, mod dig, hvis patientskaden er sket på grund af grov uagtsomhed.

Jordemoderforeningen har en regresforsikring for selvstændige registrerede medlemmer af foreningen.

Læs mere om patientklager

Til toppen

Kurser

Jordemoderforeningen afholder løbende kurser med fagligt fokus. Der vil også blive lavet kurser for selvstændige.

Til toppen

Regnskab og moms

Sundhedsydelser er som hovedregel momsfrie. Hvis dine ydelser i skattemæssig forstand bliver defineret som sådan, skal du i stedet for moms, betale lønsumsafgift, som bliver beregnet på baggrund af din virksomheds overskud, renter og lønsum.
SKAT har i et konkret svar til en jordemoder defineret ydelser, som i sundhedslovens forstand er sundhedsydelser, som noget andet i forhold til momsafregning. Vi anbefaler derfor, at man altid får et bindende ligningssvar fra SKAT, så man ikke senere får en opkrævning, som kan gå 5 år tilbage.
Det bindende ligningssvar må du gerne sende ind til Jordemoderforeningen, så det kan komme andre jordemødre til gavn.

Sundhedsydelser
Din ydelse være en sundhedsydelse jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 1 for at være fritaget moms. Også jordemoderydelser, som i sundhedslovens forstand er defineret som sundhedsydelser, er derfor momsfritaget. Du kan læse mere om omfanget for momsfritagelsen for anden egentlig sundhedspleje på SKATs hjemmeside.

Hvis din virksomhed har andre ydelser end sundhedsydelser i momslovens forstand, kan det være, der skal pålægges moms på disse ydelser. Hvis du er momsfritaget, skal du dog i stedet betale lønsumsafgift, hvis din omsætning er over 80.000 kr. (pr. december 2019).
Ydelser, der ikke giver momsfritagelse, kan bl.a. være varesalg, generel rådgivning, personlig træning, yoga, hypnose, healing, coaching, supervision, afspænding m.m.
Momsfritagelsen afhænger af flere aspekter, og derfor anbefaler Jordemoderforeningen, at du grundigt undersøger, hvilke af dine ydelser, der er momsfritaget.

Lønsumsafgift
Sundhedsydelser er som hovedregel momsfrie. Hvis dine ydelser i momsmæssig forstand bliver defineret som sundhedsydelser, skal du betale lønsumsafgift i stedet for moms. Lønsumsafgiften for sundhedspersoner og alternative behandlere er på 4,12 % af virksomhedens indtjening (pr. december 2019). Indtjeningen bliver bl.a. beregnet på baggrund af din virksomheds overskud, renter og lønninger. Der er en bagatelgrænse på 80.000 kr. (pr. december 2019), før man er omfattet af lønsumsafgiften, så mange der driver selvstændig virksomhed med sundhedsydelser som bibeskæftigelse betaler ikke lønsum, da de ikke når over grænsen. Du kan læse mere om lønsumsafgiften på SKATs hjemmeside.

Undervisning
Som udgangspunkt er undervisning momsfritaget. Momsfritagelsen omfatter skoleundervisning, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning.
Undtaget fra momsfritagelsen er kursusvirksomhed primært rettet mod erhvervsdrivende, når virksomheden drives med gevinst for øje.
Det er i den forbindelse underordnet, hvad du kalder din ydelse. Det er indholdet, der er det afgørende og hvem kurset udbydes til. Du kan læse mere om momsfritagelse for undervisning på SKATs hjemmeside.

Foredrag
Foredragsindtægter er momsfritaget, da det betragtes som kunstnerisk virksomhed.
Igen skal du huske, at det er indholdet og formen, der er afgørende - ikke hvad du kalder aktiviteten. Bemærk at foredragsvirksomhed kan være fritaget for lønsumsafgift. Du kan læse mere på SKATs hjemmeside.

Bindende ligningssvar
For at være sikker på, eller hvis du er i tvivl, om dine ydelser er momsfritaget, anbefaler vi, at du får et bindende ligningssvar fra SKAT, så du ikke senere får en opkrævning, som kan gå 5 år tilbage. Du kan spørge SKAT om et bindende svar via deres hjemmeside.

Generelt
Ender du med at vurdere, at du har en momspligtig aktivitet, skal du huske, at du ikke behøver at lægge moms på dine indtægter, så længe din omsætning over en 12-måneders periode ikke overstiger kr. 50.000, (pr. december 2019) som er bagatelgrænsen for momspligt.
Læs mere herom på SKATs hjemmeside.
Vurderer du, at din aktivitet er momsfritaget, skal du være opmærksom på, at den så pr. automatik bliver lønsumsafgiftspligtig, hvis din omsætning er stor nok - dvs. over 80.000 kr. (pr. december 2019).

Til toppen

CVR-nr.

Alle selvstændige skal som udgangspunkt have et CVR-nr. Det får man ved at registrere sin virksomhed hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registrerer din virksomhed.

Til toppen

A-kasse

Hvis du bliver ledig, dvs. ophører med at drive selvstændig virksomhed, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Vær opmærksom på at der typisk er en karens periode på 3 uger for selvstændige der melder sig arbejdsløse. Det kan derfor blive en dyr fornøjelse for selvstændige vikarer.

Jordemoderforeningen har samarbejde med DSA, Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, som både forsikrer selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere.

Til toppen

Relevante forsikringer

Som selvstændig er du selv ansvarlig for at være ordentligt forsikret.

Arbejdsskadeforsikring
Som selvstændig, og som medhjælpende ægtefælle, bør man tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker hvis der sker ulykker på dig selv imens du arbejder som selvstændig. Den kan tegnes hos de fleste forsikringsselskaber.

Erhvervsansvarsforsikring 
Hvis du kommer til at skade en patient eller dennes ejendele under behandlingen har vedkommende mulighed for at kræve erstatning.

Jordemoderforeningen har en kollektiv Erhvervsansvarsforsikring for selvstændige jordemødre, der er medlem af Jordemoderforeningen, igennem RUNA. Forsikringen dækker behandlingsmæssige skader op til kr. 10.000 (behandlingsskader på over kr. 10.000 dækkes af den offentligt finansierede Patientansvarsforsikringen).

Udover behandlingsskader dækker RUNA-forsikringen skader, der ikke omhandler selve behandlingen. Det kan fx være tingskader patientens ejendele (f.eks. briller eller inventar i hjemmet), og her er der dækning op til 5.000.000 kr. RUNA-forsikringen dækker derudover op til 10.000.000 kr., hvis der sker fysiske personskader på patienten, der ikke er behandlingsrelaterede (f.eks. hvis patienten falder og slår sig i venteværelset).

RUNA-forsikringen dækker ikke skader, du måtte lave i et ansættelsesforhold. Dette er arbejdsgiverens ansvar. Ligesom forsikringen heller ikke dækker skader på dig - det kræver en ulykkesforsikring.

Du skal være medlem i Jordemoderforeningen for at være dækket af RUNAs forsikring, og hvis du har yderligere spørgsmål til dækningen, kan du med fordel kontakte RUNA og henvise til policenummeret.

Sygedagpengeforsikring
Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom. Men hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, har du ret til sygedagpenge fra enten 1. eller 3. sygefraværsdag.

Sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende og mindre private arbejdsgivere administreres af Udbetaling Danmark og kommunen. De varetager administrationen af sygedagpengeforsikringer, herunder registrering af oprettelse, ændring og udmeldelse samt opkrævning af præmie for forsikringerne. Udbetaling Danmark træffer derudover afgørelse om udbetaling af barselsdagpenge og foretager udbetaling heraf. Dette gælder også barselsdagpenge udbetalt på baggrund af sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende.

Læs mere på (søg på sygedagpengeforsikring) og  (søg på forsikringsordninger for sygedagpenge)

Barsel
Er du selvstændig erhvervsdrivende og skal på barsel?

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende skal på barsel og har en mindre eller negativ indtægt i din virksomhed, kan du muligvis ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Derfor kan du drage fordel af en sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende, da du som minimum er sikret 2/3 af den højeste dagpengesats.

Fuld dagpengesats er 4.355 kr. pr. uge før skat (sats pr. 1. januar 2020).

Hvis du i sidste årsregnskab havde en arbejdsfortjeneste på 229.060 kr. eller derover, og du derfor er berettiget til barselsdagpenge uden en sygedagpengeforsikring, men også ønsker at være dækket ved sygdom, kan du tegne sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende. Du vil derved være berettiget til både syge- og barselsdagpenge.

Ventetid ved tilmelding
Du skal være opmærksom på, at der ved tilmelding til forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende generelt er 6 måneders ventetid.

Har du tegnet en sygedagpengeforsikring, og har du allerede på baggrund af din indtægt ret til højeste dagpengesats, vil ventetiden ikke have betydning for dine barselsdagpenge.

Du kan læse mere om barsel samt barselsdagpenge for selvstændige på www.borger.dk (søg på barsel og selvstændig

Erhvervsudygtighedsforsikring og pension
Hvis du er selvstændig vikar eller arbejder uden for overenskomst, anbefaler vi at du tegner en erhvervsudygtighedsforsikring hos et forsikringsselskab efter eget valg. Så er du sikret en indkomst hvis du skulle gå hen og blive uarbejdsdygtig i længere tid.

Ligeledes anbefaler vi, at du tegner en pensionsordning.

Indbo
Vær opmærksom på at en almindelig indboforsikring ikke dækker ting du bruger i forbindelse med erhverv, f.eks. din briks. Hos de fleste forsikringsselskaber kan du tegne en forsikring der dækker dit erhvervsmæssige inventar.

Til toppen

Ansatte

Intro til Ansættelsesbeviset
Som en service for de privatpraktiserende jordemødre, der kun har få ansatte jordemødre på deres klinik, har Jordemoderforeningen har udfærdiget et forslag til et ansættelsesbevis. Der er alene tale om et forslag, og den enkelte arbejdsgiver er velkommen til at udforme en anden type ansættelse.

Ansættelsesbeviset er beregnet til at anvende der, hvor der kun er 1 eller 2 ansatte jordemødre (eller flere jordemødre med meget få timer om ugen) og hvor der ikke er lavet overenskomst med Jordemoderforeningen.

Forslaget til ansættelsesbevis tager langt fra højde for alle de væsentlige arbejdsvilkår, der kan kendetegne præcis den enkelte virksomhed. Hvis der er andre væsentlige forhold i arbejdet, der skal gøres opmærksom på, er det væsentligt at dette også tilføjes i ansættelsesbeviset. Det er en forpligtelse, der påhviler arbejdsgiver.

Forhold omkring ansættelsesbeviser er reguleret i ansættelsesbevisloven. Du kan læse mere om ansættelsesbeviser her: Ansættelsesbevisloven

I relation til udfyldelse af ansættelsesbeviset skal Jordemoderforeningen vejledende oplyse følgende:

  • Pensionssatsen bør efter vores opfattelse være 18 % samlet (12 % fra arbejdsgiver + 6 % egenbetaling)
  • Ferietillægget bør være 1,95 %. Der kan ikke aftales en ferieprocent på under 1% efter lovens minimumsregler
  • Såfremt der arbejdes med skiftende arbejdstider bør arbejdstageren være bekendt med tjenestens placering senest 4 uger før tjenestens start

Download ansættelsesbevis

Til toppen

Familien

Det, at bygge en selvstændig virksomhed op, kræver meget af en selv, men også af den nærmeste familie. Virksomhedens økonomi kan have indflydelse på den private økonomi og kan i den forbindelse skabe store udfordringer som kan munde ud I konflikt.

Det er en god idé at få talt forskellige senarier igennem med partneren/ægtefællen, så I er enige om de udfordringer, der kan forekomme.

Hvad betyder det for jer og jeres privatøkonomi, hvis omsætningen i en periode ikke er så høj som forudsat? Hvad kan større investeringer have af betydning for jeres privatøkonomi?

Det kan være en mulighed at bruge sit netværk til at få vendt nogle af de daglige problemstillinger, så det ikke altid er ens partner som skal stå for skud.

Til toppen

Medlemsregistrering

Som medlem af foreningen er du ansvarlig for at vi altid har de korrekte oplysninger om dit navn, adresse, mailadresse, arbejdssted, stilling mv.

Hvis du har ændringer, skal du rette dem online

Til toppen

Oprettelse i 'behandlingsstedsregisteret'

Når du, som autoriseret sundhedsfaglig person, opretter en virksomhed der udbyder sundhedsydelser, bliver din virksomhed/behandlingssted omfattet af det "Sundhedsfaglige tilsyn", som udøves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere her

Hjælp til privatpraktiserende jordemødre

Jordemoderforeningen er både en fagforening og en professionsforening. Det betyder, at Jordemoderforeningen som fagforening yder juridisk rådgivning til medlemmer i forhold til løn- og ansættelsesvilkår.

Jordemoderforeningen er også professionsforening, og herunder ligger en rækker ydelser og opgaver, som kommer privatpraktiserende jordemødre til gavn. Jordemoderforeningen støtter medlemmer i patientklage- og tilsynssager. Da man som privatpraktiserende ikke har et hospital til at støtte sig, er det Jordemoderforeningen man henter hjælp hos i disse sager. Der er også andre områder indenfor sundhedsretten, hvor Jordemoderforeningen hjælper. Når Jordemoderforeningen arbejder for at forbedre retningslinjerne for svangreomsorgen eller cirkulæret for jordemødres virksomhedsområde har det også direkte betydning for de privatpraktiserende jordemødre.

Omvendt kan man som privatpraktiserende stå med en række sager, som fagforeninger ikke yder hjælp til. Det gælder fx skatteret og aftaleret. Her må man som andre selvstændige på det danske arbejdsmarked alliere sig med en revisor eller en advokat.

Jordemoderforeningen afholder en række netværksarrangementer, hvor man på kollegial vis kan støtte sig til hinanden og lære af hinandens erfaringer. Jordemoderforeningen støtter aktivt netværksdannelse både blandt privatpraktiserende og mellem jordemødre på tværs af offentlig og privat praksis.

Derudover arbejder Jordemoderforeningen specifikt for privatpraktiserende på en række andre felter. Det er eksempelvis Jordemoderforeningens arbejde, der har resulteret i, at Sygeforsikringen "danmark" giver støtte til ydelser hos privatpraktiserende jordemødre.

Jordemoderforeningen fremhæver også aktivt private initiativer i relevante politiske sammenhænge, fx de tilbud som findes i Region Sjælland. Mange andre af Jordemoderforeningens lobbyaktiviteter kommer privatpraktiserende jordemødre til gavn. Endelig arbejder Jordemoderforeningen for, at der på sigt kan skabes en sygesikringsoverenskomst, der kan regulere og forbedre forholdene for de jordemødre, der vælger at arbejde som privatpraktiserende. Alle medlemmer, herunder naturligvis privatpraktiserende jordemødre, kan opnå indflydelse i foreningen og deltage i Jordemoderforeningens aktiviteter og arrangementer.

Oprettelse i ”Behandlingsstedsregisteret”

Når du, som autoriseret sundhedsfaglig person, opretter en virksomhed der udbyder sundhedsydelser, bliver din virksomhed/behandlingssted omfattet af det "Sundhedsfaglige tilsyn", som udøves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere her

Hjælp til revision og regnskab

Revisionsfirmaet Nielsen & Christensen er en aktiv samarbejdspartner i sundhedssektoren, som næsten udelukkende beskæftiger sig med virksomheder indenfor sundhedsydelser, hvilket giver dem et indgående kendskab til de forhold, som påvirker netop din klinik.
Læs mere om Nielsen & Christensen

Se Nielsen & Christensens plancher ved fyraftensmøderne den 21. og 29. november 2011

Forsikring for selvstændige jordemødre

Som selvstændig privat praktiserende jordemoder bør du være omfattet af en erhvervsansvarsforsikring. Den dækker dig ved erstatningsansvar for skade på personer og ting under udøvelse af jordemodererhvervet.

Jordemoderforeningen har indgået en kollektiv aftale med RUNA Forsikring for samtlige privatpraktiserende medlemmer af foreningen.
Læs forsikringsbetingelserne

Læs policen

Den dækker med indtil 10 millioner ved personskade og indtil 5 millioner ved tingskade. Det kan fx ved hjemmefødsel være skade sket i den gravides hjem ved fødslen.Som medlem af Jordemoderforeningen kan du gratis blive omfattet af forsikringen.
Tilmelding til forsikring