• Print
  • Bookmark and Share

Privatpraktiserende

Startpakke til privatpraktiserende jordemødre

Vi har samlet en startpakke til dig, som indeholder svar på og henvisninger til områder, som du bør have kendskab til som selvstændig. Startpakken henvender sig til alle privatpraktiserende jordemødre, uanset om man laver fødselsforberedelse, hjemmefødsler, barselstilbud eller helt andre tilbud med udgangspunkt i jordemødres mange og brede kompetencer.

Selvstændig jordemoder
Som privatpraktiserende jordemoder er du ansvarlig for din virksomhed både fagligt, juridisk og økonomisk. Vær opmærksom på, at du ikke omfattet af lovgivning for lønmodtagere, fx funktionær- og ferielov.

Her kan du læse om en række emner, som er vigtige at tage stilling til, når man starter op for sig selv, hvad enten det er alene eller sammen med andre.

Forretningsplan

Før du bliver selvstændig er det vigtigt, at du selv udarbejder en forretningsplan. Det gælder uanset, hvad du vil kaste dig over som selvstændig.

Forretningsplanen giver et overblik over de ting du skal overveje når du etablerer virksomheden. Med en forretningsplan i hånden kan du opnå en bedre rådgivning hos en revisor, da han/ hun kan se præcist hvor du vil hen. Efter revisoren kan du – hvis det er nødvendigt - gå velforberedt hen i banken og undersøge finansieringsmuligheder.

En forretningsplan kan for eksempel indeholde følgende overvejelser:

Kunder
Hvem er mine kunder og hvilke nye kundegrupper vil jeg have? Hvordan er mit marked?

Ydelser
Hvilke ydelser kan jeg tilbyde kunderne? Er disse ydelser de bedste eller kunne jeg udvikle nogle bedre?

Økonomien
Hvordan ser økonomien ud? – Skal der investeres i hjemmeside, udstyr og markedsføring - Budget for det næste år.

Du kan downloade en skabelon til en forretningsplan. Før du udfylder forretningsplanen, kan du med fordel gennemgå denne tjekliste for at sætte tankerne igang. Du kan også læse mere på www.startvækst.dk

Til toppen

Lokaler

Går du og leder efter egnede lokaler, kan du kigge på hjemmesiderne www.virksomhedslokaler.dk   og www.lokaleportalen.dk 

Til toppen

Markedsføring

Som en del af forretningsplanen bør du endvidere tænke på markedsføringen af dine ydelser. Du skal overveje og sætte mål for hvordan du vil markedsføre dine kompetencer og de ydelser du vil sælge til omverden.

Det er lovligt at markedsføre sundhedsydelser på skrift, mundtligt og i billeder for eksempel via annoncer i aviser, radio og på internettet. Forudsætningen er dog, at markedsføringen ikke er urigtig, vildledende, utilbørligt eller urimeligt mangelfuld. Loven forbyder stadig markedsføring i fjernsynet. Se hele loven om markedsføring af sundhedsydelser.

Markedsføringen skal målrettes både direkte til patienter, men også til samarbejdspartnere fx praktiserende læger.

Men du bør også tænke på det image din klinik har.Image er det billede som kunder og samarbejdspartnere vil have af din virksomhed/dig. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, hvilket image du vil skabe og hvilken profil dit image skal have. Det er altafgørende, at man har et klart formuleret image, når man skal igangsætte en markedsføring. Hvis det er klart for dig hvem du er og hvad din kærneydelse er, er det også mere klart for patienter, læger eller andre i din målgruppe.

Til toppen

Nyhedsbrev til gravide og nye familier

Hvis du ønsker det og er medlem af Jordemoderforeningen, kan du også få din virksomhed på nyhedsbrevet for gravide om kommende familier.

Du skal sende en mail til Jette Poder og oplyse firmanavn, region, virksomhedens adresse, virksomhedens hjemmeside, mailadresse

Se nyhedsbrevet

Til toppen

Virksomhedsformer

Når du starter virksomhed, skal du vælge virksomhedsform. Langt de fleste starter op alene og med en personlig ejet virksomhed. Er I flere i virksomheden bliver det mere kompliceret, og her vælger en del at lave fx et Aps.

Få en grundig snak med dine rådgivere (typisk revisor og/eller advokat), som vil kunne råde dig bedst ud fra dine personlige forhold.

Til toppen

Netværksdannelse

Netværk defineres som en gruppe af mennesker, der bliver bragt sammen for at opnå noget af værdi for dem selv/eller den organisation/eller den interesse de repræsenterer.Der er tale om udveksling af enten ideer, viden, erfaring, tjenesteydelser eller følelsesmæssig støtte.

Det er utrolig vigtigt, at man som selvstændig afsætter tid i den travle hverdag til at få skabt netværk. Det kan være forskellige netværk afhængig af, hvad det er man har behov for sparring omkring. Det kan være daglige problemstillinger i virksomheden. Ligesom det kan være samarbejde omkring nye ydelser.

Privatpraktiserende jordemødre har mulighed for at danne lokale netværk, som Jordemoderforeningen understøtter. Har du spørgsmål så kontakt forsknings- og udviklingsassistent Mette Busk, med@remove-this.jordemoderforeningen.dk.

Facebook
Som privatpraktiserende kan du melde dig ind i Facebook-gruppen 'Privatpraktiserende i Jordemoderforeningen'.

Til toppen

Nye ydelser

Jordemoderforeningen har fokus på at opdyrke nye ideer til ydelserne inden for det brede jordemoderfelt. Det kan fx være et samarbejde med private virksomheder, foreninger eller forsikringsselskab.

Det bør være en del af din forretningsplan, at redegøre for hvilke nye markeder eller kundegrupper der kunne være interessante for lige præcis din virksomhed.

Til toppen

Journal og patientklager

Som jordemoder er du fagligt ansvarlig for de sundhedsfaglige ydelser, som du udfører og du er forpligtet til at føre journal. Se bekendtgørelse om journalføring.

Hvis din patient mener, at du med din jordemoderfaglige behandling har påført vedkommende skader, kan patienten klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det har du pligt til at oplyse patienten.

Hvis patient mener at din behandling har påført vedkommende økonomiske udgifter, er det den offentlige patientforsikring der skal kontaktes. Patientforsikringen har mulighed for at rejse det, der hedder regreskrav, mod dig, hvis patientskaden er sket på grund af grov uagtsomhed.

Jordemoderforeningen har en regresforsikring for selvstændige registrerede medlemmer af foreningen.

Læs mere om patientklager

Til toppen

Kurser

Jordemoderforeningen afholder løbende kurser med fagligt fokus. Der vil også blive lavet kurser for selvstændige.

Til toppen

Regnskab og moms

Sundhedsydelser er som hovedregel momsfrie. Hvis dine ydelser i skattemæssig forstand bliver defineret som sådan, skal du i stedet for moms, betale lønsumsafgift, som bliver beregnet på baggrund af din virksomheds overskud, renter og lønsum.
SKAT har i et konkret svar til en jordemoder defineret ydelser, som i sundhedslovens forstand er sundhedsydelser, som noget andet i forhold til momsafregning. Vi anbefaler derfor, at man altid får et bindende ligningssvar fra SKAT, så man ikke senere får en opkrævning, som kan gå 5 år tilbage.
Det bindende ligningssvar må du gerne sende ind til Jordemoderforeningen, så det kan komme andre jordemødre til gavn.

Til toppen

CVR-nr.

Alle selvstændige skal som udgangspunkt have et CVR-nr. Det får man ved at registrere sin virksomhed hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registrerer din virksomhed.

Til toppen

A-kasse

Hvis du bliver ledig, dvs. ophører med at drive selvstændig virksomhed, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Vær opmærksom på at der typisk er en karens periode på 3 uger for selvstændige der melder sig arbejdsløse. Det kan derfor blive en dyr fornøjelse for selvstændige vikarer.

Jordemoderforeningen har samarbejde med DSA, Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, som både forsikrer selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere.

Til toppen

Relevante forsikringer

Som selvstændig er du selv ansvarlig for at være ordentligt forsikret.

Arbejdsskadeforsikring
Som selvstændig, og som medhjælpende ægtefælle, bør man tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker hvis der sker ulykker på dig selv imens du arbejder som selvstændig. Den kan tegnes hos de fleste forsikringsselskaber.

Erhvervsansvarsforsikring
Hvis du kommer til at skade en patient eller dennes ejendele under behandlingen har vedkommende mulighed for at kræve erstatning.

Jordemoderforeningen har en kollektiv Erhvervsansvarsforsikring for selvstændige jordemødre, der er medlem af foreningen gennem RUNA. Forsikringen dækker behandlingsmæssige skader op til kr. 10.000, da skader på over kr. 10.000 dækkes af den offentligt finansierede Patientansvarsforsikringen. Endvidere dækker forsikringen jordemoderens skader på op til 2.000.000 kr. på patientens ejendele f.eks. briller eller inventar i hjemmet. Forsikringen dækker ikke skader du måtte lave i et ansættelsesforhold. Det er arbejdsgiverens ansvar. Ligesom forsikringen heller ikke dækker skader på dig – det kræver en ulykkesforsikring.

Sygedagpengeforsikring
Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom. Men har du tegnet en sygedagpengeforsikring har du ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. sygefraværsdag. Du kan læse mere om og bestille sygedagpengeforsikringen på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Erhvervsudygtighedsforsikring og pension
Hvis du er selvstændig vikar eller arbejder uden for overenskomst, anbefaler vi at du tegner en erhvervsudygtighedsforsikring hos et forsikringsselskab efter eget valg. Så er du sikret en indkomst hvis du skulle gå hen og blive uarbejdsdygtig i længere tid.

Ligeledes anbefaler vi, at du tegner en pensionsordning.

Indbo
Vær opmærksom på at en almindelig indboforsikring ikke dækker ting du bruger i forbindelse med erhverv, f.eks. din briks. Hos de fleste forsikringsselskaber kan du tegne en forsikring der dækker dit erhvervsmæssige inventar.

Til toppen

Ansatte

Intro til Ansættelsesbeviset
Som en service for de privatpraktiserende jordemødre, der kun har få ansatte jordemødre på deres klinik, har Jordemoderforeningen har udfærdiget et forslag til et ansættelsesbevis. Der er alene tale om et forslag, og den enkelte arbejdsgiver er velkommen til at udforme en anden type ansættelse.

Ansættelsesbeviset er beregnet til at anvende der, hvor der kun er 1 eller 2 ansatte jordemødre (eller flere jordemødre med meget få timer om ugen) og hvor der ikke er lavet overenskomst med Jordemoderforeningen.

Forslaget til ansættelsesbevis tager langt fra højde for alle de væsentlige arbejdsvilkår, der kan kendetegne præcis den enkelte virksomhed. Hvis der er andre væsentlige forhold i arbejdet, der skal gøres opmærksom på, er det væsentligt at dette også tilføjes i ansættelsesbeviset. Det er en forpligtelse, der påhviler arbejdsgiver.

Forhold omkring ansættelsesbeviser er reguleret i ansættelsesbevisloven. Du kan læse mere om ansættelsesbeviser her: Ansættelsesbevisloven

I relation til udfyldelse af ansættelsesbeviset skal Jordemoderforeningen vejledende oplyse følgende:

  • Pensionssatsen bør efter vores opfattelse være 18 % samlet (12 % fra arbejdsgiver + 6 % egenbetaling)
  • Ferietillægget bør være 1,95 %. Der kan ikke aftales en ferieprocent på under 1% efter lovens minimumsregler
  • Såfremt der arbejdes med skiftende arbejdstider bør arbejdstageren være bekendt med tjenestens placering senest 4 uger før tjenestens start

Download ansættelsesbevis

Til toppen

Familien

Det, at bygge en selvstændig virksomhed op, kræver meget af en selv, men også af den nærmeste familie. Virksomhedens økonomi kan have indflydelse på den private økonomi og kan i den forbindelse skabe store udfordringer som kan munde ud I konflikt.

Det er en god idé at få talt forskellige senarier igennem med partneren/ægtefællen, så I er enige om de udfordringer, der kan forekomme.

Hvad betyder det for jer og jeres privatøkonomi, hvis omsætningen i en periode ikke er så høj som forudsat? Hvad kan større investeringer have af betydning for jeres privatøkonomi?

Det kan være en mulighed at bruge sit netværk til at få vendt nogle af de daglige problemstillinger, så det ikke altid er ens partner som skal stå for skud.

Til toppen

Medlemsregistrering

Som medlem af foreningen er du ansvarlig for at vi altid har de korrekte oplysninger om dit navn, adresse, mailadresse, arbejdssted, stilling mv.

Hvis du har ændringer, skal du rette dem online

Til toppen

Oprettelse i 'behandlingsstedsregisteret'

Når du, som autoriseret sundhedsfaglig person, opretter en virksomhed der udbyder sundhedsydelser, bliver din virksomhed/behandlingssted omfattet af det "Risikobaserede tilsyn", som udøves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere her

Hjælp til privatpraktiserende jordemødre

Jordemoderforeningen er både en fagforening og en professionsforening. Det betyder, at Jordemoderforeningen som fagforening yder juridisk rådgivning til medlemmer i forhold til løn- og ansættelsesvilkår.

Jordemoderforeningen er også professionsforening, og herunder ligger en rækker ydelser og opgaver, som kommer privatpraktiserende jordemødre til gavn. Jordemoderforeningen støtter medlemmer i patientklage- og tilsynssager. Da man som privatpraktiserende ikke har et hospital til at støtte sig, er det Jordemoderforeningen man henter hjælp hos i disse sager. Der er også andre områder indenfor sundhedsretten, hvor Jordemoderforeningen hjælper. Når Jordemoderforeningen arbejder for at forbedre retningslinjerne for svangreomsorgen eller cirkulæret for jordemødres virksomhedsområde har det også direkte betydning for de privatpraktiserende jordemødre.

Omvendt kan man som privatpraktiserende stå med en række sager, som fagforeninger ikke yder hjælp til. Det gælder fx skatteret og aftaleret. Her må man som andre selvstændige på det danske arbejdsmarked alliere sig med en revisor eller en advokat.

Jordemoderforeningen afholder en række netværksarrangementer, hvor man på kollegial vis kan støtte sig til hinanden og lære af hinandens erfaringer. Jordemoderforeningen støtter aktivt netværksdannelse både blandt privatpraktiserende og mellem jordemødre på tværs af offentlig og privat praksis.

Derudover arbejder Jordemoderforeningen specifikt for privatpraktiserende på en række andre felter. Det er eksempelvis Jordemoderforeningens arbejde, der har resulteret i, at Sygeforsikringen "danmark" giver støtte til ydelser hos privatpraktiserende jordemødre.

Jordemoderforeningen fremhæver også aktivt private initiativer i relevante politiske sammenhænge, fx de tilbud som findes i Region Sjælland. Mange andre af Jordemoderforeningens lobbyaktiviteter kommer privatpraktiserende jordemødre til gavn. Endelig arbejder Jordemoderforeningen for, at der på sigt kan skabes en sygesikringsoverenskomst, der kan regulere og forbedre forholdene for de jordemødre, der vælger at arbejde som privatpraktiserende. Alle medlemmer, herunder naturligvis privatpraktiserende jordemødre, kan opnå indflydelse i foreningen og deltage i Jordemoderforeningens aktiviteter og arrangementer.

Oprettelse i ”Behandlingsstedsregisteret”

Når du, som autoriseret sundhedsfaglig person, opretter en virksomhed der udbyder sundhedsydelser, bliver din virksomhed/behandlingssted omfattet af det "Risikobaserede tilsyn", som udøves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere her

Hjælp til revision og regnskab

Revisionsfirmaet Nielsen & Christensen er en aktiv samarbejdspartner i sundhedssektoren, som næsten udelukkende beskæftiger sig med virksomheder indenfor sundhedsydelser, hvilket giver dem et indgående kendskab til de forhold, som påvirker netop din klinik.
Læs mere om Nielsen & Christensen

Se Nielsen & Christensens plancher ved fyraftensmøderne den 21. og 29. november 2011

Forsikring for selvstændige jordemødre

Som selvstændig privat praktiserende jordemoder bør du være omfattet af en erhvervsansvarsforsikring. Den dækker dig ved erstatningsansvar for skade på personer og ting under udøvelse af jordemodererhvervet.

Jordemoderforeningen har indgået en kollektiv aftale med RUNA Forsikring for samtlige privatpraktiserende medlemmer af foreningen.
Læs forsikringsbetingelserne

Læs policen

Den dækker med indtil 10 millioner ved personskade og indtil 5 millioner ved tingskade. Det kan fx ved hjemmefødsel være skade sket i den gravides hjem ved fødslen.Som medlem af Jordemoderforeningen kan du gratis blive omfattet af forsikringen.
Tilmelding til forsikring