• Print
  • Bookmark and Share

Opfindelse - hvad gør jeg hvis jeg har opfundet noget?

Hvem har ret til min opfindelse?
Udgangspunktet er, at man selv har rettighederne til de opfindelser man gør.

Er man i et ansættelsesforhold på tidspunktet for opfindelsen, så kan arbejdsgiveren imidlertid kræve at få overdraget retten til opfindelsen, når du har gjort opfindelsen gennem dit arbejde for arbejdsgiveren, og når opfindelsen falder indenfor det område, som du arbejder med hos din arbejdsgiver.

Reglerne for hvilke rettigheder man har både som opfinder og som arbejdsgiver er reguleret i Lov om arbejdstagers opfindelser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140024

Når du gør en opfindelse 
Når du har gjort en opfindelse, er du forpligtet til uden "ugrundet ophold" at give din arbejdsgiver besked om opfindelsen. Hvornår det præcise tidspunkt er, kan være svært at sige mere konkret, men det er i hvert fald på det tidspunkt, hvor ideen til opfindelsen er tilstrækkelig konkret i sin udformning til, at hverken du eller andre er i tvivl om, at der er tale om en opfindelse. Du skal oplyse så tilstrækkeligt meget om opfindelsens karakter, at arbejdsgiveren er i stand til at bedømme opfindelsens betydning.

Arbejdsgiverens frist for tilbagemelding 
Efter du har fortalt din arbejdsgiver om din opfindelse, skal du inden 4 måneder havde at vide fra arbejdsgiveren, om denne vil udnytte din opfindelse - eller om du selv kan beholde retten til opfindelsen. Det er meget vigtigt, at du selv sørger for at få dokumentation eller klarhed over datoen for, hvornår du fortæller din arbejdsgiver om den opfindelse du har gjort.

Hvis arbejdsgiveren vil udnytte din opfindelse 
Hvis din arbejdsgiver ønsker at benytte retten til din opfindelse, så skal du have en økonomisk kompensation for opfindelsen. Dette gælder dog kun, hvis værdien af opfindelsen er større end, hvad du med rimelighed kunne forventes at yde i dit ansættelsesforhold. Man lægger derfor vægt på opfindelsens værdi, den betydning opfindelsen har for din arbejdsgiver, dine ansættelsesvilkår samt din indsat i forbindelse med opfindelsen frembringelse.

Du kan ikke fraskrive dig retten til kompensation for opfindelsen, hvis du er berettiget hertil. Bemærk dog, at dit krav på kompensation forældes efter 3 år.

Hvis din arbejdsgiver ikke vil udnytte din opfindelse 
Hvis din arbejdsgiver ikke ønsker at få overdraget rettighederne til opfindelsen, så står det dig frit for selv at udnytte din opfindelse. Du kan sikre dine opfinderrettigheder, enten gennem et patent eller gennem en brugsmodelregistreringsbeskyttelse.

Du kan altid hente mere hjælp i Opfinderrådgivningen på www.opfind.nu og hos Varemærkestyrelsen i Danmark www.dkpto.dk

Ret til opfindelser efter ansættelsens ophør 
Hvis du inden 6 måneder efter, at du er fratrådt en stilling søger patent eller brugsmodelregistrering på en opfindelse du har gjort, så skal du sandsynliggøre, at opfindelsen er blevet til efter ansættelsen er ophørt. Der gælder således en formodningsregel for, at opfindelsen er sket under din ansættelse i 6 måneder efter, du er fratrådt.

Brug jordemoderforeningen
Du er naturligvis meget velkommen til at ringe til os igennem hele processen - hvis du f.eks. forud for orienteringen af din arbejdsgiver har brug for hjælp til, hvordan du kan "belægge dine ord" så du får fortalt tilstrækkeligt om opfindelsen, men samtidig ikke fortæller for meget.

Vi vil også meget gerne snakke med dig, hvis der skal forhandles en økonomisk kompensation. Vi kan ikke forhandle en udviklingskontrakt for dig, men vi kan prøve at hjælpe dig videre gennem vores kontakter.

Vi har tidligere været i kontakt med jordemødre, der havde opfundet forskellige ting, så hvis du gerne vil høre hvordan de har håndterede deres opfindelse, vil vi gerne forsøge at etablere kontakte for dig til en af disse.