• Print
  • Bookmark and Share

Sygdom i forbindelse med ferie

Bliver du syg inden arbejdstidens begyndelse på første feriedag, har du ikke pligt til at begynde ferien. Sygdom er nemlig en feriehindring. Du kan derfor selv vælge, om du vil melde dig syg eller holde ferien som planlagt.

Hvis ikke du vil holde ferien, skal du sygemelde dig overfor din arbejdsgiver ved arbejdstids begyndelse den første sygedag — medmindre der er fastsat andre regler om sygemelding på din arbejdsplads. Din ferie bliver herved suspenderet, dvs. at den udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt.

Når ferien suspenderes, fastsætter din arbejdsgiver — efter drøftelse med dig — hvornår erstatningsferien skal afholdes.

Hvis du bliver rask inden din planlagte ferie er udløbet, skal du huske at raskmelde dig. Du skal samtidig meddele din arbejdsgiver, om du nu holder den resterende del af din planlagte ferie, eller om du vil genoptage arbejdet. Det er kun den resterende del, du kan vælge at afholde, idet du ikke har ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding - medmindre du aftaler dette med din arbejdsgiver. Den del af ferien, du ikke fik afholdt på grund af sygdom, har du så ret til at afholde på et senere tidspunkt. Tidspunktet fastsættes efter drøftelse med din arbejdsgiver.

Hvis du først bliver rask efter udløbet af din planlagte ferie, er du forpligtet til at genoptage arbejdet på raskmeldingstidspunktet.

 

Sygdom under ferie

Ferieloven er ændret med virkning fra 1. maj 2012. Lovændringen skyldes en domsafgørelse fra EU-domstolen tilbage fra 2009, som nu har resulteret i en ændring af den danske ferielov. Dommen fastslår, at arbejdsdirektivets regler om årlig ferie sikrer lønmodtagere en ret til at afholde deres planlagte ferie på et senere tidspunkt, hvis de på grund af sygdom er afskåret fra at holde ferie.

På nuværende tidspunkt har ændringen ikke formelt fundet plads i den regionale og kommunale ferieaftale, men lovændringen får tilsvarende betydning for ferieaftalerne i regioner og kommuner, idet ferielovens regler om erstatningsferie er ufravigelige. Den regionale og kommunale ferieaftale ændres derfor.

De ændrede regler betyder, at du nu har mulighed for at få erstatningsferie, hvis du bliver syg efter din feries begyndelse.

Retten til erstatningsferie afhænger af, hvor meget ferie du har optjent. Hvis du har optjent ret til fuld ferie, er det således, at retten til erstatningsferie først indtræder efter de første 5 feriedage med sygdom. Hvis du ikke har optjent ret til fuld ferie, kan du kræve erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Disse beregnes ved at gange antallet af optjente feriedage med 1/5:

Eksempel: Du har optjent 25 dages ferie. Retten til erstatningsferie indtræder efter de 5 første sygedage (25 x 1/5).

Eksempel: Du har optjent 15 dages ferie. Retten til erstatningsferie indtræder efter de 3 første sygedage (15 x 1/5).

Du skal give din arbejdsgiver besked om sygdommen på første sygedag og efter de regler, der fremgår af jeres personalepolitik. Hvis du gør det på et senere tidspunkt, tæller de 5 dage først fra det tidspunkt.

Eksempel: Du meddeler først sygdommen på 3. dagen. Du har derfor først ret til erstatningsferie efter 8 sygedage.

Du skal dokumentere sygemeldingen overfor din arbejdsgiver. Dette kan ske ved lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Dokumentationen kan enten være lægeerklæring/friattest, lægelig journal fra sygehuset eller anden form for dokumentation.

Vær opmærksom på, at du skal indhente dokumentationen, selv om din arbejdsgiver ikke spørger om den. Og endelig skal du være opmærksom på, at du selv skal betale omkostningerne til dokumentationen.

Ved sygdom i udlandet skal du sørge for at få en erklæring udstedt af en læge / hospital der.