• Print
  • Bookmark and Share

Ferie

Se hvilke regler og aftaler der gælder i forhold til afholdelse af ferie

Dine ferierettigheder afhænger af, hvor du er ansat, idet der er forskellige regelsæt afhængig af, om du er ansat i en region, en kommune, i staten eller er i en privat ansættelse. 

Ansat i en region eller i en kommune

Hvis du er ansat i en region, er du omfattet af Aftale om ferie for personer ansat i regioner. På det kommunale område er det Aftale om ferie for personer ansat i kommuner. Aftalerne er næsten identiske

Ansat i staten

På statens område er du omfattet af ferieloven samt Cirkulære om Ferieaftalen, der er et supplement til ferieloven. Aftalen erstatter således ikke ferieloven, men indeholder kun bestemmelser om de tilfælde, hvor ferieloven fraviges.
Læs mere om ferie for statsansatte

Ferieaftaler/ferielov


Nye ferieaftaler og ny ferielov

Danske Regioner

  • Forhandlingsfælleskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået en ny aftale om ferie for personale i regionerne pr. 1. september 2020 - se aftale
  • Derudover der pr. 1. september 2020 indgået en separat aftale om 6. ferieuge, særlig feriegodtgørelse og forhøjet feriegodtgørelse mv, altså det der ligger ud over ferieloven - se aftale
  • For en overgangsperiode fra 1. januar 2019 til 1. september 2020 er der indgået et protokollat, som indeholder, det der gælder for feriebetalingen fra 1. januar 2019 til 1. september 2020 -se aftale 

KL

Der er indgået tilsvarende aftaler som på det regionale område:

  • Aftale om ferie for personale ansat i kommuner pr. 1. september 2020 - se aftale
  • Aftale om 6. ferieuge, særlig feriegodtgørelse og forhøjet feriegodtgørelse mv. for personale ansat i kommuner pr. 1. september 2020 -se aftale 
  • Protokollat om ferieudbetaling i overgangsperioden pr. 1. januar 2019 - se aftale

Staten

På statens område gælder "Lov om ferie". Det tilkommer er cirkulære for ansatte i staten i løbet af 2019.

Privat

På det private områder, gælder den nye ferielov:

Mere om principperne i de nye ferieregler 

Samtidighed

Med de nye ferieregler indføres der som noget nyt "samtidighedsferie" - i modsætning til i dag, hvor der er forskudt ferie. Efter de nugældende regler optjener du ferie i kalenderåret 1. januar til 31. december, som du først kan holde fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år.

Samtidighedsferie betyder, at du vil optjene og afholde ferie på samme tid over en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august (ferieår), og den optjente ferie kan afholdes i perioden fra 1. september i samme år til 31. december det efterfølgende år. Du har med de nye ferieregler altså mulighed for at afholde ferien over en periode på i alt 16 måneder (ferieafholdelsesperioden).

De nye ferieregler betyder, at den ferie, du optjener i februar måned, allerede kan afholdes i marts måned samme år. De nye ferieregler er særligt en fordel, hvis du er ny på arbejdsmarkedet eller nyuddannet, da du får mulighed for at holde ferie med løn tidligere end i dag, hvor der kan gå helt op til 16 måneder, fra du starter, til du har ret til ferie med løn.

Den nye ferieaftale med samtidighed træder i kraft den 1. september 2020.

Illustration fra Beskæftigelsesministeriet over samtidighedsferie:

Se figuren i større størrelse

Hvis du fortsætter i samme ansættelsesforhold, kommer du ikke til at mærke den store ændring, da ændringerne i de nye ferieregler primært handler om, hvornår man optjener ferie, og hvornår man kan afholde den. Du vil derfor fortsat optjene ret til 5 ugers betalt ferie om året, og der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg og ferie med feriegodtgørelse. Reglerne for varsling af afholdelse af ferie videreføres også.

Med samtidighedsferie vil optjening af ferie ske løbende. De nye ferieregler indeholder derfor som noget nyt mulighed for, at du kan aftale med din arbejdsgiver at holde ferie, inden den er optjent - det hedder forskudsferie. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du ønsker at holde en længere ferie ved ferieårets begyndelse, selvom du først optjener ferien senere i ferieåret.

Overgangsordning til de nye ferieregler

Den 1. september 2019 til den 31. august 2020 vil der blive indført en overgangsordning, som indebærer, at ferie optjent i perioden ikke kan afholdes eller udbetales. Overgangsordningen skal sikre, at man ikke får dobbeltferie, når de nye ferieregler træder i kraft. Det betyder, at den ferie, som du optjener i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indefryses i en fond og udbetales, når du forlader arbejdsmarkedet. Det svarer til, at man med den nuværende ferieordning udbetaler det sidste års optjente ferie, når man forlader arbejdsmarkedet. Overgangsordningen finder anvendelse for alle ansatte, der er på arbejdsmarkedet ved overgangen til de nye ferieregler.

Den ferie, du har optjent i 2018, bliver ikke berørt af de nye ferieregler og skal holdes efter nuværende ferieregler fra 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Fra 1. januar 2019 vil du optjene ferie som du plejer indtil den 31. august 2019. I denne periode optjener du i alt 16,64 feriedage, som skal afholdes i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020, eventuelt ikke afholdte feriedage bliver automatisk overført til den nye ferieordning.

Hvis du ønsker at holde mere end 16,64 feriedage i sommerferieperioden 1. maj 2020 til 30. september 2020 eller f.eks. ønsker at holde en uges efterårsferie i uge 42 2020, skal du allerede nu tænke på at gemme den 6. ferieuge eller gemme lidt ferie, som du kan overføre. Hvis du ikke har optjent nok ferie til at holde efterårsferie i f.eks. i uge 42 2020 kan du efter aftale med din arbejdsgiver holde ferie på forskud.

Illustration fra Beskæftigelsesministeriet over overgangsordningen

Se figuren i større størrelse

På det kommunale og regionale område videreføres den 6. ferieuge som i den nugældende ferieaftale i en særskilt aftale, sammen med den del af den særlige feriegodtgørelse og feriegodtgørelse, som vi på Sundhedskartellets område har aftalt højere procenter for end niveauet i ferieloven. Da den 6. ferieuge m.v. ikke er omfattet af samtidighed, er den 6. ferieuge ikke omfattet af overgangsordningen.

Vi opdaterer naturligvis løbende her på hjemmesiden, så du følger dig ordentligt klædt på til overgangsordningen og de nye ferieregler. Indtil da kan du finde flere oplysninger på regeringens hjemmeside.