• Print
  • Bookmark and Share

Evidens omkring igangsættelser

Behov for viden om igangsættelse?
DSOG godkendte på Sandbjergmødet i januar 2011 den ny guideline: 'Graviditet efter termin', hvori det anbefales, at alle har født inden gestationsalder 42+0.

Fødeafdelinger landet over ændrede retningslinjer på baggrund ad DSOG's anbefalinger og tilbød gravide kontrol i uge 41+0 og igangsættelse indenfor den efterfølgende uge.

Jordemoderforeningen har samlet en række artikler, der er relevante for emnet og som direkte har haft betydning for udviklingen. Vi har desuden samlet de artikler, som vi har bragt i Tidsskrift for Jordemødre om emnet.

 

 

Litteraturliste 

Listen illustrerer de løbende diskussioner og udviklingen, men kan ikke ses som udtømmende for området. 
Senest opdateret den 15. november 2017

 

Risikotænkning eller sund fornuft?
Artikel i Tidsskrift for Jordemødre før de nye guidelines blev vedtaget. Artiklen omhandler bevæggrunde for potentielt at ændre guidelinen (fra 2009):
http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/risikotaenkning-eller-sund-fornuft/

Graviditet efter termin
DSOG's guideline 'Graviditet efter termin' (fra 2011)
gynobsguideline.dk/files/Graviditas%20prolongata2011_endelig.pdf

Reduction in stillbirths at term after new birth induction paradigm: results of a national intervention
Artiklen af Hedegaard et al omkring igangsættelser, med fokus på intrauterin fosterdød sammenholdt med udviklingen i igangsættelse (fra 2014):
europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi

Betydning af proaktiv igangsættelsespolitik for perinatale udfald (2014)
Et resume af artiklen af Hedegaard et al om intrauterin død kan læses her:
http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/betydning-af-proaktiv-igangsaettelsespolitik-for-perinatale-udfald/

Resume af forskning: Langt færre børn dør intrauterint (2014)
En grundig kritisk gennemgang af studiet af Hedegaard et al kan læses i Tidsskrift for Jordemødre, årgang 2014, nr.7
http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/langt-faerre-boern-doer-intrauterint/

Perinatal outcomes following an earlier post-term labour induction policy: a historical cohort study (fra 2015)
Artiklen af Hedegaard et al, med fokus på den perinatale mortalitet:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hedegaard +lidegaard+perinatal+mortality

Betydning af proaktiv igangsættelsespolitik for perinatale udfald (fra 2015)
Her følger et resume af artiklen af Hedegaard et al om perinatalt udfald, fra Tidsskrift for Jordemødre:
http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/betydning-af-proaktiv-igangsaettelsespolitik-for-perinatale-udfald/

Hvordan forskningsresultater bliver sandhed (2015)
For en metodekritisk grundigere gennemgang henviser vi til den metodekritiske artikel af Sanne Lausen Wolff, der blev bragt i Tidsskrift for Jordemødre:
http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/hvordan-forskningsresultater-bliver-sandhed/

Induction of labor at 41 weeks or expectant management until 42 weeks - preliminary results of the INDEX trial (2017)
Foreløbige resultater fra et randomiseret hollandsk studie, der har undersøgt igangsættelse i uge 41+0 vs afventende til uge 42+0. Studiet har i sine foreløbige resultater ikke kunne påvise en forskel imellem grupperne.
http://www.ajog.org/article/S0002-9378 (16)31911-1/pdf

Overvejelser til resultaterne fra dette studie:
Artiklen, som er baseret på præliminære resultater, konkluderer, at man ikke finder nogen statistisk forskel imellem grupperne. Man skal dog i denne sammenhæng være opmærksom på, at man måler på meget sjældne udfald, som man nok ikke vil kunne påvise en statistisk forskel på, selvom man har næsten 2000 kvinder med i studiet. Man fandt, at der i gruppen af igangsatte i uge 41+0 var ét barn, der døde intrauterint, mens der i den afventende gruppe var 2 børn, der døde intrauterint. Dette er ikke nok til at opnå en statistisk sikker forskel med, men risikoen var dobbelt så stor. Ved en udtalelse, der udelukkende beror på den statistiske signifikans, risikerer man dog hermed at lave det, man indenfor statistikken kalder en type 2 fejl; man risikerer at overse en reel forskel, fordi populationen er for lille.

Studiet understøtter en formodning om, at der ikke er forskel på udkommet ved igangsættelse uge 41+0 i forhold til uge 42+0 blandt lavrisiko gravide, men reelt har vi nok brug for større studier for at kunne sige det med lidt bedre sikkerhed.

Og her skal man være varsom med ikke at forfalde til de gamle RCT'er, der er på området, da de ofte sammenligner med afventende behandling til langt ud over uge 42+0.

Der pågår pt et stort tilsvarende svensk RCT, som stiler mod at inkludere 10.000 kvinder. Af samme årsag kommer der nok til at gå en del år endnu, inden vi kan udtale os med større sikkerhed.

 

Internationale tendenser med mulig indflydelse på den fremtidige igangsættelsespolitik i Danmark?

Induction at 39 Weeks Is Better for Mother and Baby (2016)
Resume over et emne præsenteret på American College of Obstetrician and Gynecologists (ACOG) årsmøde i 2016
https://www.medscape.com/viewarticle/863383 (kræver (gratis) registrering)

Rutinemæssig igangsættelse i uge 39
Kommentar til artiklen fra ACOG, fra Tidsskrift for Jordemødre (fra 2016)
http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/rutinemaessig-igangsaettelse-i-uge-39/