• Print
  • Bookmark and Share

Lovstof

Lovstof om jordemodervirksomhed

Her kan du finde de love m.v., der gælder for jordemodervirksomhed:

Autorisationsloven
Autorisationsloven

Cirkulære om jordemodervirksomhed
Cirkulære om jordemodervirksomhed

Vejledningen
Vejledning om jordemødres virksomhedesområde

Bekendtgørelse om journalføring
Lov om journalføring

Sundhedsloven
Sundhedsloven

Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder
Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder 


Journalføringsrapporten

Sundhedsministeriet har den 17. september offentliggjort journalføringsrapporten 'Afrapportering fra arbejdsgruppen om journalføring - forslag til en tidssvarende, retlig regulering'

Af journalføringsrapporten, som denne rapport også kaldes, fremgår det, at 'et helt centralt element i den offentlige debat har været den oplevede uoverensstemmelse mellem, hvad man som sundhedsperson er forpligtet til at journalføre i henhold til reglerne, og hvad en travl og hektisk arbejdsdag i sundhedsvæsenet rent faktisk giver mulighed for'.

Som følge heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en række forslag og anbefalinger, der skal sikre de retslige rammer for en tidssvarende og effektiv journalføringspraksis. Arbejdsgruppen har identificeret 21 konkrete forslag til de fremtidige regler for journalføring. Af rapporten fremgår det, at '... det er arbejdsgruppens anbefaling, at der på baggrund af arbejdsgruppens forslag indledes en revision af reglerne, herunder journalføringsbekendtgørelsen og de tilhørende vejledninger. Det kommende arbejde med revision af reglerne vil være forankret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en faglig referencegruppe bestående af arbejdsgruppens medlemmer, som skal bistå i forbindelse med revisionen af journalføringsbekendtgørelsen.'

Afrapportering

Bilag 1: Kommissorium for arbejdsgruppen

Bilag 2: Undersøgelse blandt sundhedspersoner

Bilag 3: Undersøgelse til dækning af patientperspektivet