• Print
 • Rss
 • Bookmark and Share

Forsknings- og Udviklingsbeholdningen

Forskningsbeholdningen støtter jordemoderfaglig forskning og teoriudvikling, herunder udgifter til litteratursøgning samt trykning og distribution af forskningsrapporter. Støtte fra Forskningsbeholdningen besluttes efter indstilling af hovedbestyrelsen

Forsknings- og Udviklingsbeholdningen har til formål at støtte initiativer til:

 • Fremme af forskning i og udvikling af praksis inden for jordemoderprofessionens virksomhedsområde.
 • Fremme af forskning i og udvikling af teori og metode inden for jordemoderprofessionens virksomhedsområde.
 • Fremme af forskning i og udvikling af uddannelse til og af jordemødre.
 • Fremme af jordemødres muligheder for at arrangere og deltage i aktiviteter, der har jordemoderfaglig udvikling og forskning som mål.

Forsknings- og udviklingsprojekter skal omhandle jordemoderfagligt relevante emner/problemstillinger.

Hovedbestyrelsen kan i vægtningen af projekterne vælge at prioritere emner/ problemstillinger, der er af særlig relevans for et aktuelt satsningsområde.

Medlemmer af Jordemoderforeningen kan søge midler fra Forsknings- og Udviklingsbeholdningen. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra denne klausul i særlige tilfælde, såfremt ansøgningen er af væsentlig relevans for jordemoderfaget.
Der ydes primært støtte til aktive medlemmer af Jordemoderforeningen. Jordemødre med passivt medlemskab skal vedlægge begrundelse for medlemsstatus.

Der ydes ikke støtte til udvikling og uddannelse af personale generelt. Dette skønnes at burde ligge inden for ansættelsesstedets forpligtigelse. Ligeledes ydes der heller ikke støtte til færdiggørelse af bachelorprojekter, master- eller kandidatspecialer. Der kan dog søges støtte til efterfølgende formidling af resultater fra disse studier.

Forsknings- og udviklingsbeholdningen er opdelt i to grupper; økonomisk fordelt på 2/3 til gruppe 1 og 1/3 til gruppe 2. I 2013 var der ca. 200.000 kr. til uddeling fordelt på to ansøgningsterminer for gruppe 1-ansøgere (hhv. 1. februar og 1. september), og fire ansøgningsterminer for ansøgere til gruppe 2 (hhv. 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november)

Kriterier for tildeling af støtte til gruppe 1:
Der kan i denne gruppe søges støtte til forsknings- og udviklingsprojekter. Ansøgningsskema skal bruges. Der skal medsendes en projektbeskrivelse inkl. budget med angivelse af, om der er søgt og/eller opnået støtte fra anden side.

Projektbeskrivelsen må maks. udgøre fem sider (punktstørrelse 12, linjeafstand 1,5, standard margin). Der skal tillige medsendes CV på maks. to sider for ansøger, samt anbefalinger/udtalelser fra vejleder/leder eller andre med relevans for projektet.

Ved projekter, der udarbejdes i forbindelse med et uddannelsesforløb (master, kandidat, ph.d. eller andet), skal der endvidere foreligge dokumentation for uddannelsesforløbet.

Der kan søges støtte til samme projekt flere gange. Der bevilges dog maks. kr. 50.000,- til et enkelt projekt.

Der gøres opmærksom på, at de ansøgere, der modtager støtte fra Jordemoderforeningens forsknings- og udviklingsbeholdning gruppe 1, forventes at formidle information om projektet via Tidsskrift for Jordemødre, Jordemoderforeningens hjemmeside eller via temadag/konference eller lignende til gavn for medlemmerne af Jordemoderforeningen.

Kriterier for tildeling af støtte til gruppe 2:
Der kan i denne gruppe søges støtte til:

 • hel eller delvis dækning af udgifter til afholdelse af kurser, møder og konferencer vedr. jordemoderfaglig udvikling og forskning
 • hel eller delvis dækning af udgifter til deltagelse i temadage, møder, konferencer, kongresser og kurser i ind- og udland med relevans for jordemoderfaglig udvikling og forskning. Ansøgere, som deltager med indlæg, der er resultat af/relateret til eget jordemoderfagligt forsknings- og udviklingsarbejde prioriteres højest.

Ansøgningsskema skal bruges. Der skal tillige medsendes fyldestgørende materiale om den aktivitet, der søges støtte til (dog maks. fem sider), budget og evt. eget abstrakt. Der bevilges maks. 10.000 kr.

Behandling af ansøgninger:
Ansøgninger til Gruppe 1 behandles af et vurderingsudvalg, der består af følgende medlemmer:

 • en ledende jordemoder.
 • en basisjordemoder.
 • en klinisk instruktionsjordemoder eller en undervisende jordemoder fra jordemoderuddannelsen.
 • en jordemoder med videreuddannelse på master-, kandidat eller ph.d.-niveau og gerne med tilknytning til et forskningsmiljø.
 • Jordemoderforeningens udviklingskonsulent.

Vurderingsudvalget nedsættes af Hovedbestyrelsen hvert andet år.
Vurderingsudvalget indstiller ansøgningerne til Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse, som træffer den endelige afgørelse.
Ansøgninger til Gruppe 2 behandles af udviklingskonsulenten. Jordemoderforeningens formandskab afgør, hvilke ansøgninger, der kan imødekommes.

Ansøgningsfrist:
For Gruppe 1: 1. februar og 1. september
For Gruppe 2: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november 


Ansøgningen skal være Jordemoderforeningen i hænde inden kl. 12 den pågældende dato.

Generelt:
Behov for vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema kan indhentes hos Jordemoderforeningens udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll, telefon 46 95 34 03 inden ansøgningsfristen.
Ansøgninger, der ikke imødekommes, vil være ledsaget af en overordnet begrundelse.
Ansøgninger i Gruppe 1, indsendt således, at de er Jordemoderforeningen i hænde henholdsvis 1. februar og 1. september, behandles senest ved førstkommende Hovedbestyrelsesmøde, der finder sted efter at vurderingsudvalget har givet deres indstilling.

OBS
Mangelfuldt udfyldte ansøgninger vil ikke blive behandlet, hvorfor det opfordres til at læse vejledningen grundigt før indsendelse af ansøgning.

For Gruppe 1 gælder følgende:
Ansøgning inkl. bilag, budget, anbefalinger mv. skal indsendes i seks eksemplarer samt i elektronisk pdf-format eller word-format til Anne-Mette Schroll, ams@remove-this.jordemoderforeningen.dk  

For Gruppe 2 gælder følgende:
Ansøgning inkl. bilag, budget mv. skal indsendes i et eksemplar og i elektronisk pdf-format eller i word-format til Anne-Mette Schroll, ams@remove-this.jordemoderforeningen.dk  

Regler for udbetaling fra Forsknings- og Udviklingsbeholdning:
Jordemoderforeningen er overfor Told & Skat oplysningspligtig vedr. alle udbetalinger af støtte fra Forsknings- og Udviklingsbeholdningen. Hvorvidt der skal betales skat af den ydede støtte, må den enkelte selv søge afklaret med det lokale skattevæsen

Såfremt ansøger har tilknytning til en forskningsinstitution, kan institutionens CVR-/SE-nummer og navn på en kontaktperson i bogholderiet oplyses. Bankens navn, registreringsnummer og kontonummer samt evt. internt referencenummer skal også oplyses. I tilfælde af udbetaling til en forskningskonto ved en institution, indrapporteres udbetalinger fra forskningsfonden ikke via cpr-nummer på ansøger, men via institutionens CVR-nummer.

Download et ansøgningsskema i word-format

Supportfunktioner til forskningsansøgninger i regionerne

Da rigtig mange jordemødre og andre fagfolk bruger meget tid på at skrive forskningsansøgninger, har Jordemoderforeningen her skrevet links til regionernes egne supportfunktioner.

Det kan være en meget god ide at kontakte regionens supportfunktion, så man får udarbejdet velskrevne ansøgninger uden fejl. Små misforståelser, fejl mv. kan betyde at ansøgningen afslås, selvom ansøgningen i princippet burde kunne bære et tilskud.

Se listen over links til supportfunktioner

Bedømmelsesudvalget for gruppe 1 ansøgninger består p.t. af:

 • en ledende jordemoder:
  Karin Hammer-Jakobsenen
 • en basisjordemoder:
  Malene Hegenberger
 • en udviklingsjordemoder/klinisk uddannelsesansvarlig:
  Birthe Stepping Pedersen
 • en undervisende jordemoder fra jordemoderuddannelsen eller en videregående uddannelsesinstitution:
  Annette Dalsgaard
 • en jordemoder med videreuddannelse på master-, kandidat eller ph.d.-niveau og gerne med tilknytning til et forskningsmiljø:
  Ellen Nøhr
 • Jordemoderforeningens udviklingskonsulent.

 

Det er Hovedbestyrelsen, der ud fra udvalgets indstilling, tildeler støtte

Gruppe 2 ansøgninger behandles i Formandskabet