• Print
  • Bookmark and Share

Spørgsmål om hovedorganisation

Hovedbestyrelsen har valgt, at Jordemoderforeningen skifter fra FH til Akademikerne (AC) for at styrke vores forhandlings-, sundheds-, fag- og uddannelsespolitiske dagsorden.

Jordemoderforeningen har fået en egen kandidatuddannelse på SDU og rummer en varieret medlemsgruppe af såvel professionsbachelorer som jordemødre med master og kandidatuddannelse og et stigende antal ph.d.-uddannede og forskere. Vores medlemsgruppe består også af ledere og privatpraktiserende jordemødre. Vi mener derfor, at interessen for jordemødres vilkår, uddannelse, viden og praksis bedst varetages i et medlemskab af AC, der har et stærkt fokus på mellem- og højtuddannede indenfor både det offentlige, private og liberale område.

FAQ om hovedorganisation

Nedenfor er der samlet svarene på en række af de spørgsmål om tilhørsforhold til hovedorganisationen, som I som medlemmer kan have.

Hvad er en hovedorganisation?

Hvad er en hovedorganisation?

En hovedorganisation varetager medlemsorganisationernes interesser i forhold til det arbejdsmarkedspolitiske og det politiske system, f.eks. i arbejdet i en række råd og udvalg, ved trepartsforhandlinger og høringer i forbindelse med lovforslag osv.

I Danmark er der to hovedorganisationer - AC og[FH.

AC har 369.000 medlemmer fordelt på 25 medlemsorganisationer, blandt andet DJØF, Magistrene lægeorganisationerne - og fra 1.1.2020 også Jordemoderforeningen, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

LO og FTF blev 1. januar 2019 lagt sammen til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og har 1,4 mio. medlemmer fordelt på 79 organisationer, blandt andet FOA, 3F og Dansk Sygeplejeråd.

Læs mere om AC

Hvorfor skifter vi til AC nu?

Hvorfor skifter vi til AC nu?

Jordemoderforeningen søgte om at blive optaget i AC og dermed skifte hovedorganisation og forhandlingsorganisationer, og AC's bestyrelse godkendte vores ansøgning i maj 2019. Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse besluttede i januar 2019 at søge optagelse i AC.

Det var en enig hovedbestyrelse der traf beslutning om skiftet.

1. januar 2020 skifter Jordemoderforeningen hovedorganisation og bliver medlem af Akademikerne (AC).

Hvordan kommer jeg i hverdagen til at mærke skiftet til AC?

Hvordan kommer jeg i hverdagen til at mærke skiftet til AC?

Hvis du ikke er TR eller sidder i MED, vil din hverdag ikke blive påvirket af skiftet til AC.

Vores overenskomster er gældende indtil den næste forhandlingsrunde på det offentlige område (OK21), så du vil stadig være aflønnet efter SHK-lønninger/CO10's organisationsaftaler.

Vores arbejdstidsaftaler er også gældende indtil OK21.

Det vil stadig være din TR eller Jordemoderforeningen hvis du ikke har en TR, som forhandler tillæg mv. med din arbejdsgiver.

Du er velkommen til at kontakte Jordemoderforeningen, præcis som i dag, hvis du har brug for hjælp.

Alle de andre aftaler, om barsel, ferie osv. vil heller ikke blive berørt.

Skal jeg skifte pensionskasse?

Skal jeg skifte pensionskasse?

Nej, vores pensionskasse er stadig Pensionskassen for Sundhedsfaglige, PKA.

Skal jeg skifte A-kasse?

Skal jeg skifte A-kasse?

Nej, A-kassetilhørsforholdet bliver ikke påvirket af, at Jordemoderforeningen skifter hovedorganisation.

Hvad betyder skiftet for vores samarbejde med læger og andre i det daglige?

Hvad betyder skiftet for vores samarbejde med læger og andre i det daglige?

Intet. Vores samarbejdsrelationer er båret af vores ønske om at gøre en forskel for borgerne og yde sundhedsydelser og undervisning af høj kvalitet, ikke af hovedorganisationstilhørsforhold.

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen skifter også til AC den 1. januar 2020.

Er Jordemoderforeningen stadig medlem af Sundhedskartellet?

Er Jordemoderforeningen stadig medlem af Sundhedskartellet?

Nej. AC er både en hovedorganisation og en forhandlingsorganisation.

Forhandlingsorganisationen er det fællesskab, vi indgår i, når vi forhandler overenskomster. Ved OK21 vil Sundhedskartellets rolle blive overtaget af AC, men det betyder ikke, at jordemødrenes løn- og arbejdsvilkår kommer til at svare til akademikernes, men det vil stadig være kravene fra Jordemoderforeningens medlemmer, som er styrende for de krav Jordemoderforeningen bærer ind i forhandlingerne.

Betyder skiftet noget for mit kontingent til Jordemoderforeningen?

Betyder skiftet noget for mit kontingent til Jordemoderforeningen?

Nej, kontingentsatserne bliver fastsat af Kongressen hvert andet år. Der er Kongressen i november 2020, der skal tage stilling til kontingentet. Hver gang der er kongres besluttes kontingentsatserne for to år ad gangen, fordi det står i vedtægterne.

Særligt for ledere

Ændrer løn- og ansættelsesvilkår sig ved overgangen til AC for lederne?

Ændrer løn- og ansættelsesvilkår sig ved overgangen til AC for lederne?

Nej, vores overenskomster og aftaler gælder indtil næste forhandlingsrunde på det offentlige område, det vil sige indtil 31. marts 2021, og du vil som leder fortsat være indplaceret på den samme lederlønsskala som lederne i Sundhedskartellet. Ved OK21 indsamler Jordemoderforeningen krav fra blandt andre lederne og sørger for at løfte dem videre i forhandlingsprocessen.

Ledere i MED-udvalg på a-siden: Ændres der noget i sammensætningen på A-siden?

Ledere i MED-udvalg på a-siden: Ændres der noget i sammensætningen på A-siden?

Nej, der er ingen regler for sammensætningen på arbejdsgiversiden. Ledelsen beslutter selv deres repræsentation

Hvilke ændringer i MED-systemet, kan vi forvente på B-siden ved overgang til AC?

Hvilke ændringer i MED-systemet, kan vi forvente på B-siden ved overgang til AC?

Pt. er der ikke centralt besluttet ændringer i fordelingen af MED-pladser, hverken i forhold til det tidligere FTF/LO eller i forhold til AC.

Jordemoderforeningen anbefaler, at der navnlig i de lokale MED udvalg (afdelingsMED) foretages en nyoptælling 1. januar 2020, da der vil være behov for omfordeling mellem FTF/LO (FH)-pladser og AC-pladser med Jordemoderforeningens overgang til AC, hvis man skal sikre den nødvendige repræsentativitet i gynækologisk-obstetriske afdelinger, hvor jordemødre er den største medarbejdergruppe.

Der vil sjældent blive tale om forskydninger i den nuværende fordeling mellem FTF/LO (FH)- pladser og AC pladser i de overordnende MED-udvalg (HovedMED og virksomhedsMED), hvorfor fordelingen mellem FTF/LO og AC-pladser må forventes at forblive som i dag, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Kan jeg fortsætte det daglige samarbejde med lederkolleger, der ikke flytter til AC?

Kan jeg fortsætte det daglige samarbejde med lederkolleger, der ikke flytter til AC?

Bestemt, vores samarbejde med og relationer til andre er ikke styret af hovedorganisationstilhørsforholdet.

Ændrer overgangen til AC de retningslinjer, der er for ledere ifht. at forhandle egen løn?

Ændrer overgangen til AC de retningslinjer, der er for ledere ifht. at forhandle egen løn?

Nej, og det vil stadig være Jordemoderforeningen som rådgiver og sparrer med dig i forhold til lønforhandlinger.

Særligt for TR

Er Jordemoderforeningen stadig medlem af Sundhedskartellet?

Er Jordemoderforeningen stadig medlem af Sundhedskartellet?

Nej. AC er både en hovedorganisation og forhandlingsorganisation.

Forhandlingsorganisationen er det fællesskab vi indgår i, når vi forhandler overenskomster. Ved OK21 vil SHK's rolle blive overtaget af AC. Det betyder ikke, at jordemødrenes løn- og arbejdsvilkår kommer til at svare til akademikernes - det vil stadig være kravene fra Jordemoderforeningens medlemmer, som er styrende for hvilke krav, Jordemoderforeningen bærer ind i forhandlingerne.

Jeg har et tæt samarbejde med de øvrige TR i Sundhedskartellet. Får skiftet betydning?

Jeg har et tæt samarbejde med de øvrige TR i Sundhedskartellet. Får skiftet betydning?

Det lokale samarbejde kan fortsætte som hidtil. Uanset hovedorganisation er samarbejdsrelationerne og opgaverne på arbejdspladsen uændrede.

Jordemoderforeningen har fokus på, at skiftet fra FH til AC håndteres ordentligt, og at vi fastholder alle de gode og stærke relationer, som vi har i dag. Samtidig får vi mulighed for at opbygge nye relationer i AC.

Ligesom Jordemoderforeningen som forening vil arbejde målrettet med både gamle og nye samarbejdspartnere, vil vi også opfordre dig til at pleje og opretholde de gode relationer til nuværende samarbejdspartnere samt arbejde på at skabe nye samarbejdsrelationer til kolleger, tilknyttet AC.

Fra 2020 vil Jordemoderforeningen ikke længere være en del af FH og dermed heller ikke deltage i de formelle netværk, som er forbeholdt organisationer i FH.

Ændres overenskomst og arbejdstidsaftale når vi træder ud af Sundhedskartellet?

Ændres overenskomst og arbejdstidsaftale når vi træder ud af Sundhedskartellet?

Vores overenskomster og arbejdstidsaftaler er gældende indtil OK21. Andre generelle aftaler om fx barsel, ferie osv. vil heller ikke blive berørt.

Får skiftet til AC betydning for vores lokale aftaler?

Får skiftet til AC betydning for vores lokale aftaler?

Forhåndsaftaler, som er indgået for jordemødre, bliver ikke berørt af overgangen til AC. Derudover er udgangspunktet at lokale aftaler som altid kan opsiges af arbejdsgiver.

Særligt for MED-repræsentanter

Jeg sidder på en FTF-plads. Skal jeg afgive min plads nu?

Jeg sidder på en FTF-plads. Skal jeg afgive min plads nu?

Nej. Jordemoderforeningen er medlem af FH indtil den 31. december 2019. Så medmindre der afholdes MED-valg i 2019, og du ikke genvælges, kan du fortsat have FTF-pladsen året ud.

Jeg sidder på en FTF-plads. Hvad sker der med pladsen 1. januar 2020?

Jeg sidder på en FTF-plads. Hvad sker der med pladsen 1. januar 2020?

Fra 1. januar 2020 er Jordemoderforeningen ikke længere en del af FH. Du må derfor forvente at skulle afgive din FTF-plads, men vil i stedet kunne stille op til AC-pladser i dit MED-udvalg.

Pt. er der ikke centralt besluttet ændringer i fordelingen af MED-pladser, hverken i forhold til det tidligere FTF/LO eller i forhold til AC.

Jordemoderforeningen anbefaler, at der navnlig i de lokale MED udvalg (afdelingsMED) foretages en nyoptælling 1. januar 2020, da der vil være behov for omfordeling mellem FTF/LO (FH)-pladser og AC-pladser med Jordemoderforeningens overgang til AC, hvis man sikre den nødvendige repræsentativitet i gynækologisk-obstetriske afdelinger, hvor jordemødre er den største medarbejdergruppe.

Der vil sjældent blive tale om forskydninger i den nuværende fordeling mellem FTF/LO (FH)- pladser og AC pladser i de overordnende MED-udvalg (HovedMED og virksomhedsMED), hvorfor fordelingen mellem FTF/LO og AC-pladser må forventes at forblive som i dag, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Hvis der er ubenyttede AC-pladser i disse MED-udvalg anbefaler Jordemoderforeningen, at du undersøger, om du kan overtage den ledige plads i perioden fra 1. januar 2020 indtil næste MED-valg.

Der er valg til vores MED-udvalg i 2019. Hvilke pladser kan jeg stille op til?

Der er valg til vores MED-udvalg i 2019. Hvilke pladser kan jeg stille op til?

Indtil 1. januar 2020 er Jordemoderforeningen en del af FH. Du vil derfor kunne stille op til FTF-pladser som hidtil.

Bliver du valgt, skal du regne med, at du nok vil blive bedt om at overlade pladsen til en anden fra 2020.

Du kan først stille op til AC-pladser fra 1. januar 2020.

Jeg sidder som AMiR i et MED-udvalg. Bliver min plads i MED-udvalget påvirket?

Jeg sidder som AMiR i et MED-udvalg. Bliver min plads i MED-udvalget påvirket?

Nej. AMiR's repræsentation i MED-udvalget er ikke afhængig af tilhørsforhold til en hovedorganisation. Som AMiR er du valgt af de AMiR, der hører under MED-udvalget.