Staten

OK 18 forhandlingerne om nye overenskomster på det regionale, det kommunale og det statslige område, er endt med et forlig mellem parterne. Forligene har en række fælles træk, men der er også forskelle mellem de tre forlig.

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har taget stilling til alle tre forlig og anbe­faler med­lemmerne at stemme Ja. Også det statslige forlig har en meget tilfredsstillende ramme, som sikrer, at lønudviklingen vil følge den private lønudvikling og give en reallønsudvikling - dvs. øge lønnens købekraft - i perioden.

På statens område er der derudover blevet forhandlet specielle krav for organisationerne. Jordemoderforeningen har således aftalt forbedringer for SOSU-skolerne og Professi­onshøjskolerne. Der er endvidere aftalt mellem parterne at der i perioden optages forhandlinger om en ny overenskomst for jordemødre ansat på universiteterne.

Løn

Arbejdsliv

Organisationsspecifikke resultater

Der er i forliget på statens område afsat 0,23% til forhandlinger på de organisationsspeci­fikke områder som for Jordemoderforeningens vedkommende vil sige for undervisere på SOSU- skolerne og på professionsskolerne. Disse 0,23% er fordelt forskelligt på Jordemoderforeningens overenskomster.

Øvrige ansatte i staten

Praktiske oplysninger