• Print
  • Bookmark and Share

Staten

OK 18 forhandlingerne om nye overenskomster på det regionale, det kommunale og det statslige område, er endt med et forlig mellem parterne. Forligene har en række fælles træk, men der er også forskelle mellem de tre forlig.

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har taget stilling til alle tre forlig og anbe­faler med­lemmerne at stemme Ja. Også det statslige forlig har en meget tilfredsstillende ramme, som sikrer, at lønudviklingen vil følge den private lønudvikling og give en reallønsudvikling - dvs. øge lønnens købekraft - i perioden.

På statens område er der derudover blevet forhandlet specielle krav for organisationerne. Jordemoderforeningen har således aftalt forbedringer for SOSU-skolerne og Professi­onshøjskolerne. Der er endvidere aftalt mellem parterne at der i perioden optages forhandlinger om en ny overenskomst for jordemødre ansat på universiteterne.

Løn

Sådan er den økonomiske ramme

Sådan er den økonomiske ramme

Den samlede ramme for det treårige forlig på statens område er på 8,1 %. Rammen fordeler sig på følgende måde:

  • 6,07 % går til generelle lønstigninger - denne procentsats er inkl. skøn fra regule­ringsord­ningen
  • Reststigningen forudsættes at udgøre 1,5 % for hele perioden
  • 0,53 % afsættes til særlige formål

Lønstigninger

Lønstigninger

De generelle lønstigninger udmøntes på følgende måde:

Lønstigninger i 2018-2021

  • Pr. 1. april 2018 stiger lønnen med 0,80%
  • Pr. 1. oktober 2018 stiger lønnen med 0,50%
  • Pr. 1. april 2019 stiger lønnen med 1,30 %
  • Pr. 1. oktober 2019 stiger lønnen med 0,86%
  • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 1,46%
  • Pr. 1. februar 2021 stiger lønnen med 0,68%

 

 

Privatlønsværnet er væk

Privatlønsværnet er væk

Det lykkes også at få forhandlet det omstridte privatlønsværn i reguleringsordningen væk. Gennem reguleringsordningen har lønudviklingen på det offentlige om­råde fulgt lønudviklin­gen på det private område, men privatlønsværnet gjorde, at den offentlige område blev ned­reguleret med 100% når udviklingen havde været bedre på det offentlige område, medens man alene fik 80% i opregulering, når det private arbejdsmarkeds lønudvikling var kommet foran. Ophævelsen af privatlønsværnet sikrer parallelitet mellem de to reguleringen.

Arbejdsliv

Spisepausen

Spisepausen

Der er aftalt følgende:
"Parterne slår fast, at retten til betalt spisepause i arbejdstiden er en overenskomstmæssig ret. Retten til betalt spisepause kan dermed kun opsiges, hvis Moderniseringsstyrelsen frem­sætter krav herom ved en overenskomstfornyelse, og hvis CFU imødekommer kravet. Retten til betalt spisepause bortfalder ikke, selv om arbejdsgiveren forlænger pausens varighed og/eller hvis arbejdsgiver giver afkald på den ansattes pligt til at stå til rådighed."

Den ret til spisepause, som I i dag praktiserer, er altså nu yderligere sikret. Vi forventer dog, at der i kølvandet på OK 18 kan komme afgrænsningsspørgsmål ude på de lokale ar­bejdspladser.

Familiepakken

Familiepakken

Der er forbedringer af aftalen om fravær af familiemæssige årsager, idet aftalen udvi­des til også at omfatte ret til løn i op til 5 dage pr. barn årligt for medarbejdere, hvis børn modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver den ansattes tilstedeværelse. Endvidere gives der ret til fravær uden løn til medarbejdere, der iht. lov om social service ansættes af kommunen til at passe en nærtstående i hjemmet.

Seniorer

Seniorer

Der er ikke sket ændringer i vilkårene for seniorer. Vi havde krav om forbedringer, men un­der forhandlingsforløbet var der massivt pres for forringelser af seniorordningerne. Forrin­gelserne er ikke blevet accepteret af os. Men der var i forhandlingsklimaet ikke mulighed for at gennemføre forbedringer.

Gruppeliv

Gruppeliv

Der er aftalt forbedret på forsikringsdækningen i Gruppelivforsikringen. Gruppelivs­ordnin­gen forbedres, således at forsikringssummen ved dødsfald forhøjes fra 370.000 kr. til 425.000 kr. Forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra 100.000 kr. til 150.000 kr. Kravet om, at timelønnede skal have mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse for at være omfattet af ordningen, bortfalder.

Ferieaftalen

Ferieaftalen

I forbindelse med at Folketinget har vedtaget en ny ferielov er parterne er enige om at implementere de nye regler ved indgåelse af en ny ferieaftale med tilførende vej­ledning. Parterne er enige om, at de særlige feriedage videreføres efter de nugæl­dende regler.

Overenskomstdækning timeløn

Overenskomstdækning timeløn

Der skal forhandles om en overenskomstdækning af de timelønnede i undervisningsministeriets timelønscirkulære i OK-perioden

Godt psykisk arbejdsmiljø

Godt psykisk arbejdsmiljø

Der igangsættes en lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af dårligt psykisk arbejds­miljø

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

Der er aftalt mellem parterne at der oprettes en ny fond til kompetenceudvikling. Fonden samler midlerne fra de eksisterende kompetenceudviklingsfonde, og medar­bejderne kan herefter søge midler til individuel kompetencegivende kompetenceud­vikling i den nye fond. Se mere herom i CFU forliget.

Organisationsspecifikke resultater

Der er i forliget på statens område afsat 0,23% til forhandlinger på de organisationsspeci­fikke områder som for Jordemoderforeningens vedkommende vil sige for undervisere på SOSU- skolerne og på professionsskolerne. Disse 0,23% er fordelt forskelligt på Jordemoderforeningens overenskomster.

Professionshøjskolerne

Professionshøjskolerne

På professionsskolerne er fordelingen af de 0,23% for underviserne sket ved en forbedring af løntrinene 7 og 8. I Jordemoderforeningen har vi forholdsvis mange undervisere på enten trin 7 eller 8, så vi får - forholdsmæssigt - meget ud af løsningen.

Forbedringen betyder henholdsvis 1.138 kr. om året (2012 niveau) på trin 7 og 1.174 kr. om året på trin 8 (2012 niveau).

Jordemoderforeningen havde rejst krav om, at forøge tillægget til lektorer bedømt før au­gust 2013, således at disse lektorer fik samme tillæg som deres kollegaer, der er lektorbe­dømt efter 1. august 2013.

Der er et krav om ensartede løsninger for alle organisationerne i stillingsstrukturen og et ønske om parallelitet til Akademikerområdet. Da der ikke var opbakning til en forhøjelse på tværs af organisationerne i CO10, og da Akademikerne ikke havde midler til denne løsning, var det desværre ikke muligt at få at kravet igennem. Hvis du har uddybende spørgsmål til dette, er du velkommen til at tage kontakt til din tillids­repræsentant eller Jordemoderforeningen for en mere uddybende forklaring.

På Lederoverenskomsten på Professionshøjskolerne er alle elementer udmøntet som gene­relle lønstigninger.

SOSU-skolerne

SOSU-skolerne

På SOSU-skolerne har underviserne haft et pensionsefterslæb. Undervi­sere på SOSU-skolerne har pt. 17,3% i pension, hvorimod de øvrige undervisere har en hø­jere pension - f.eks. på Professionshøjskolerne, hvor pensionen er 18%. Organisationerne har ønsket at formindske pensionsforskellen og har derfor brugt de 0,23% i organisationspuljen på en forbedring af pensionen. De 0,23% er derfor udmøntet som en pensionsforbedring på 0,30%. Den fremtidig pension er herefter 17,6%.

Derudover er der aftalt en mentorordning for nyansatte undervisere på SOSU skolerne.

Særligt omkring arbejdstiden på SOSU skolerne:
Der er ikke brugt organisationsmidler på arbejdstidsforhold. Det er aftalt, at parterne drøfter arbejdstiden for de undervisere, der fortsat er omfattet af reglerne i Lov 409, såfremt der indgås en arbejdstidsaftale på baggrund af den periodefor­handling, som KL og LC har aftalt gennemført. Parterne er opmærksomme på, at den ar­bejdstidsaftale, som de centrale parter måtte indgå ved OK21 på Lov 409-områderne i sta­ten, skal kunne rumme, at der i staten er en variation af skoleformer. Du kan læse mere om arbejds­tiden i sammenfatningen af CFU-forliget.

Øvrige ansatte i staten

Jordemødre ansat på universiteterne

Jordemødre ansat på universiteterne

Det er aftalt mellem parterne, at der i overenskomstperioden skal optages forhandlinger om en overenskomst for jordemødre ansat på universiteterne. Pt. er denne gruppe ansat på individuelle kontrakter, der følger løn- og ansættelsesforhold i Akademikeroverenskomsten.

Jordemødre ansat på universiteterne er omfattet af forbedringerne i CFU forliget.

Praktiske oplysninger

Hvem kan stemme?

Hvem kan stemme?

Du er stemmeberettiget, hvis du har et aktivt medlemskab af Jordemoderforeningen og er ansat på det statslige område. 

Hvis du er i tvivl, om du er stemmeberettiget, er du velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat på 46 95 34 00 eller sek@jordemoderforeningen.dk

Elektronisk afstemning

Elektronisk afstemning

Afstemningen foregår elektronisk via det tilsendte link.

Afstemningsfristen

Afstemningsfristen

Afstemningsfristen på det statslige område er onsdag den 30. maj kl. 15.00

Muligheden for at stemme lukkes kl. 15.00.

Procedure

Procedure

Du kan stemme ved at benytte de koder, som du har fået tilsendt.

Du kan stemme ja, nej eller blank. Hvis du afslutter afstemningen uden at have valgt ja eller nej, er stemmen blank.

Afstemnings- og kontrolkoder er genereret, så det sikres, at ingen stemme kan tælle med mere end en gang. Hvis man indtaster sin stemme flere gange, gælder det sidst indtastede.

Afstemningen er kun gyldig, hvis du indtaster den korrekte kombination af afstemningskode og kontrolkode.

Afstemningsmailen er sendt til alle stemmeberettigede jordemødre, der er registreret i Jordemoderforeningens medlemssystem med en mailadresse.

Alle vil senere modtage en påmindelse på mail.

Har man ikke modtaget afstemningslink

Har man ikke modtaget afstemningslink

Hvis man ikke har modtaget en mail med link og koder, vil det være muligt at rekvirere dem mod en tro-og-love erklæring. Dette sker ved henvendelse til Jordemoderforeningens sekretariat på telefon 46 95 34 00 eller sek@remove-this.jordemoderforeningen.dk 

Stemmeoptælling

Stemmeoptælling

Stemmeoptælling foretages under overværelse af Jordemoderforeningens revisor. Revisor gennemgår proceduren, der sikrer fuld anonymitet for medlemmerne, optællingen og afstemningsresultatet.

Spørgsmål

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med afstemningen rettes til Jordemoderforeningens sekretariat på telefon 46 95 34 00 eller på sek@remove-this.jordemoderforeningen.dk 


Forligene