• Print
  • Bookmark and Share

Regioner og kommuner

Som noget nyt denne gang aftalte Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner (RLTN) en pulje til særlige formål, som regionerne især ønskede at anvende til forbedret pension af ulempeydelserne og til sygeplejersker og jordemødre. Puljen blev udvidet til at omfatte lidt flere faggrupper, for at få opbakning til denne skævdeling i fællesskabet, men det gav stadigvæk mulighed for særligt at prioritere nogle områder på vores felt.

Vi havde længe et forslag på bordet, om at målrette puljen til selve fødegangsarbejdet, men det var desværre ikke muligt at skabe tilstrækkelig sikkerhed for, at udgiften svarede til den afsatte pulje. Som Hovedbestyrelsens anden prioritet er der i stedet for aftalt en ekstra stigning efter 12 år på knap 550 kr. om måneden for jordemødre i trinforløb 5 - 6 (inkl. dem, der efter lokal aftale måtte være på trin 7 og 8). Det giver fremover jordemødre to automatiske stigninger i det regionale lønforløb, som også har været et gennemgående krav fra medlemmerne. Det giver også mulighed for i fremtidige forhandlinger at prioritere denne stigning yderligere.

Derudover forhøjes tillægget efter 8 år fra 1.198 om måneden til 1.350 for alle jordemødre med 8 års erfaring og derover.

På det kommunale område er det også tilfredsstillende at have indgået overenskomst for ledere med jordemoderbaggrund. Jordemoderforeningen bliver således part i lederoverenskomsten sammen med øvrige Sundhedskartel-organisationer.

Se de mere om disse og øvrige forbedringer i den kommende periode i teksterne nedenunder.

Løn

Parallel lønudvikling

Parallel lønudvikling

Vi fik heldigvis arbejdsgiverne væk fra påstandene om, at der har været "lønfest" i den offentlige sektor, og dermed fik vi aftalt en fornuftig lønudvikling for de kommende 3 år.

Den mekanisme, der sikrer en parallel lønudvikling mellem den offentlige og private sektor, fortsætter, og som en afgørende landvinding lykkedes det os at fjerne det såkaldte "privatlønsværn". Det betyder, at vi igen har fået en regulering, der er symmetrisk, og som sikrer, at de offentligt ansattes lønninger stiger i takt med de privatansattes.

Lønstigninger

Lønstigninger

Gennem de næste 3 år vil lønnen stige med 6,8 pct. for alle. I samme periode forventes priserne at stige med 5,1 pct. Det vil sige, at din købekraft bliver forbedret.

I nedenstående tabel kan du se, hvornår du får hvilke lønstigninger. Udover disse generelle lønstigninger, der tilfalder alle, har Sundhedskartellets organisationer også aftalt en række målrettede lønforbedringer. Se afsnittet "Målrettede forbedringer".

(Klik her for en større visning af tabellen)

Det beløb, man indbetaler til pension, og det beløb, man får udbetalt som særlig feriegodtgørelse, stiger sammen med lønnen, fordi begge dele regnes som en procentdel af lønnen. Det samme gælder for tillæg for at arbejde i aften-, natte- og weekendvagt mv.

Ligeløn

Ligeløn

Det lykkedes for første gang i nyere tid at skabe bred opbakning i fagbevægelsen til at skævdele til fordel for lavtlønnede og ligeløn. Der er afsat en pulje i både kommuner og regioner til kvindedominerede faggrupper, som har en løn, der svarer til gennemsnittet eller lavere. Der er imidlertid mange kvinder ansat i den offentlige sektor, og derfor giver puljen kun mindre lønstigninger, men det har stor symbolsk betydning, at det er en samlet fagbevægelse, der står bag ønsket om at gøre noget særligt for ligelønnen.

Sundhedskartellet mener grundlæggende, at ligelønsproblemet skal løses på Christiansborg, fordi det kræver en større økonomisk tilførsel end det er muligt at skaffe ved OK-forhandlingerne. I den kommende periode fortsætter Sundhedskartellet derfor arbejdet for at få skabt en politisk løsning på ligelønsproblemet.

Ligelønspuljen betyder, at en lang række af Sundhedskartellets grupper får en lønstigning på 500-600 kr. om året den 1. april 2019.

Målrettede forbedringer - Regionerne

Målrettede forbedringer - Regionerne

I stedet for et "ligelønstillæg" får jordemødre og visse andre faggrupper ekstra midler fra en større pulje til særlige formål, som blev aftalt med de regionale arbejdsgivere - blandt andet for at kunne imødegå rekrutteringsproblemer for visse grupper.

Jordemoderforeningen og de regionale arbejdsgivere ønskede så vidt muligt at tilgodese det akutte arbejde. Vi endte med at aftale et tillæg på 5.440 kr. (2006-niveau) til jordemødre i trinforløb 5-6 og lokalt aftalt indplacerede på trin 7 og 8. efter 12 år. Det er, når det træder i kraft den 1. april, 2019 6.577 kr. årligt.

Derudover får alle jordemødre med mere end 8 års erfaring en stigning af deres tillæg på 11.900 til 13.400 kr. årligt - også pr. 1. april 2019. Efter 12 år vil tillægget således samlet være 18.840 kr. i 2006-niveau. Eller pr. 1. april 2019, hvor det træder i kraft: 22.778 kr. årligt ovenpå trin 6, eller lokalt aftalt indplacering på trin 7 eller 8.

Målrettede forbedringer - Kommunerne

Målrettede forbedringer - Kommunerne

Til jordemødre ansat i kommunerne er der efter 10 års ansættelse aftalt et tillæg på 2.200 kr. (06-niveau), som pr 1. april 2019, hvor det træder i kraft, er 2.661 kr. om året.

Jordemoderforeningen har derudover indgået overenskomst for ledere i KL.
Lederne indplaceres på løntrin L5, L6, L10, eller L12 i Sundhedskartellets lederoverenskomst, og pensionen er på 16,66 pct. eller 17 pct. ved valg af pension med det såkaldte fritvalgstillæg på 0,34 pct. ATP-satsen er den højeste A-sats og den særlige feriegodtgørelse er på 2,3 pct. Ansættelsen er uden højeste tjenestetid og allerede ansatte ledere indplaceres efter det aftalte. Evt. bedre vilkår bibeholdes som lokalt aftalt.

Særydelser

Særydelser

På det kommunale område er det også aftalt at forhøje særydelserne i forhold til aften, nat og lørdage på følgende vis:

  • alle dage mellem kl. 17.00 og kl. 23.00 fra 27 pct. til 30 pct. af timelønnen
  • alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 fra 32,5 pct. til 35 pct. af timelønnen
  • på lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 fra 28 pct. til 30 pct. af timelønnen.

På begge arbejdsgiverområder er pensionen af særydelserne forhøjet. I regionerne er forhøjelsen på 1,75 procentpoint, så der fremover indbetales 3,75 pct. til pension af alle udbetalte særydelser. I kommunerne er forhøjelsen på 2 procentpoint, så der fremover skal indbetales 5 pct. til pensionen af særydelserne.

Pension

Ikke-ledere

Ikke-ledere

Pensionen stiger 0,09 procentpoint på det regionale område, så den pr. 1. april 2019 stiger fra 13,82 til 13,91 pct.

På det kommunale område er pensionsprocenten også forhøjet, så den pr. 1. april 2019 stiger fra 13,88 til 14,1 pct., hvortil der er et fritvalgstillæg på 0,34 pct., så man kan komme op på 14,44 pct. ved at vælge pension

Ledere

Ledere

For de ledende jordemødre i regionerne stiger pensionen med 0,43 procentpoint fra 16,59 -17,02 pct. med virkning fra den 1. april 2019.

ATP-pension

ATP-pension

Indbetalingen til ATP-pensionen forhøjes til den højeste sats på 3.408 kr. årligt den 1. april 2020.

Arbejdsliv

Spisepause

Spisepause

Fastholdelse af retten til en arbejdsgiverbetalt spisepause, hvor man står til rådighed, har været et centralt emne ved OK18. For Sundhedskartellets grupper er der ikke sket ændringer af den eksisterende rettighed, og alle har derfor fortsat en spisepause betalt af arbejdsgiveren.

Godt psykisk arbejdsmiljø

Godt psykisk arbejdsmiljø

Vi er enige med Danske Regioner om at fortsætte det fælles rejsehold, som skal hjælpe, rådgive og inspirere de regionale arbejdspladser til at gøre en ekstra indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

På det kommunale område arbejdes der på en videreførelse af SPARK.

Ny ferieaftale

Ny ferieaftale

Vi har implementeret den nye ferielov i en ferieaftale. Er du i fast job, kommer du ikke til at mærke den store ændring, da ændringerne i den nye ferieaftale primært handler om, hvornår du optjener ferie, og hvornår du kan afholde den. For nye på arbejdsmarkedet vil den nye ferieaftale betyde, at de kan holde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse. Ferieaftalen træder i kraft 1. september 2020.

Familiepakke

Familiepakke

Der er aftalt, hvad man kan betegne som en lille "familiepakke", der giver en række rettigheder, såsom:

  • Sorgorlov i 14 uger, hvis barnet er dødfødt
  • Retten til fravær med løn ved fertilitetsbehandling udvides til at gælde alle ansatte, der undersøges og / eller behandles for barnløshed, der skyldes sygelige forhold
  • Plejeforældre får også omsorgsdage.

 

 

Senior

Senior

Vi havde lange forhandlinger med arbejdsgiverne om deres krav om forringelse af seniorordningerne. De pressede hårdt på, men til sidst lykkedes det at få kravet væk fra forhandlingsbordet, og vi aftalte i stedet at gennemføre et projekt i OK-perioden, der skal undersøge seniorordningerne nærmere.

Tryghedspulje

Tryghedspulje

Tryghedspuljen på det kommunale område fortsætter, så ansatte, der afskediges på grund af f.eks. nedskæringer, kan søge om tilskud til blandt andet kompetenceudvikling, karrieresparring, vejledning og individuel rådgivning.

Tilskuddet er blevet forhøjet fra 10.000 kr. til 20.000 kr.

Faglig udvikling

Faglig udvikling

Faglig udvikling

Der lægges nye 17,16 mio. kr. i Forsknings- og udviklingspuljen på det regionale område. Pengene kan søges af alle Sundhedskartellets grupper, der ønsker at udvikle ny viden inden for professionerne.

På det kommunale område har vi som noget nyt på samme måde etableret en pulje, hvorfra der kan søges om støtte til kvalitets- og evidensbaserede projekter. Der er i perioden 10,85 mio. kr. i puljen.

Praktiske oplysninger

Hvem kan stemme?

Hvem kan stemme?

Du er stemmeberettiget, hvis du har et aktivt medlemskab af Jordemoderforeningen og er ansat på det regionale eller kommunale område. Ledige og autoriserede studerende med eller uden vagter kan også stemme.

Hvis du er i tvivl, om du er stemmeberettiget, er du velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat på 46 95 34 00 eller sek@jordemoderforeningen.dk

Elektronisk afstemninge

Elektronisk afstemninge

Afstemningen foregår elektronisk via det tilsendte link.

Afstemningsfristen

Afstemningsfristen

Afstemningsfristen på det regionale og kommunale område er mandag den 4. juni kl. 9.00

Muligheden for at stemme lukkes kl. 9.00.

Procedure

Procedure

Du kan stemme ved at benytte de koder, som du har fået tilsendt.

Du kan stemme ja, nej eller blank. Hvis du afslutter afstemningen uden at have valgt ja eller nej, er stemmen blank.

Afstemnings- og kontrolkoder er genereret, så det sikres, at ingen stemme kan tælle med mere end en gang. Hvis man indtaster sin stemme flere gange, gælder det sidst indtastede.

Afstemningen er kun gyldig, hvis du indtaster den korrekte kombination af afstemningskode og kontrolkode.

Afstemningsmailen er sendt til alle stemmeberettigede jordemødre, der er registreret i Jordemoderforeningens medlemssystem med en mailadresse.

Alle vil senere modtage en påmindelse på mail.

Har man ikke modtaget afstemningslink

Har man ikke modtaget afstemningslink

Hvis man ikke har modtaget en mail med link og koder, vil det være muligt at rekvirere dem mod en tro-og-love erklæring. Dette sker ved henvendelse til Jordemoderforeningens sekretariat på telefon 46 95 34 00 eller sek@remove-this.jordemoderforeningen.dk 

Stemmeoptælling

Stemmeoptælling

Stemmeoptælling foretages under overværelse af Jordemoderforeningens revisor. Revisor gennemgår proceduren, der sikrer fuld anonymitet for medlemmerne, optællingen og afstemningsresultatet.

Spørgsmål

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med afstemningen rettes til Jordemoderforeningens sekretariat på telefon 46 95 34 00 eller på sek@remove-this.jordemoderforeningen.dk 


Urafstemningsmaterialet

Download urafstemningsmaterialet som pdf-filLøntabeller

Her kan du se, hvad de generelle stigninger betyder på trin og centrale tillæg (inkl. reguleringsordning)

Det regionale område

Det kommunale område