• Print
 • Bookmark and Share

Konflikt-lånemodel

Hvis/når du bliver omfattet af konflikt, hvad enten det er strejke eller lockout kan du som medlem af Jordemoderforeningen få økonomisk støtte i form af et konfliktlån og samtidig nedsat ordinær kontingent.

Vilkårene besluttes af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse. De kan løbende blive ændret, hvis der kommer nye oplysninger, hvis konflikten trækker ud, eller hvis de generelle forhold i øvrigt ændres.  

Du kan herunder læse, hvordan det fungerer, og hvorfor Jordemoderforeningen har valgt den model. 

Du kan med fordel starte med at se denne lille korte video, som er produceret af djøf, som beskriver modellen:

Se video om konflikt-lånemodellen

Konfliktlån ved strejke og lockout

Hvis OK18 ender i en konflikt, får du ikke længere almindelig løn (bortset fra de timer du yder i et nødberedskab), mens konflikten varer. Til gengæld kan du som medlem af Jordemoderforeningen få økonomisk støtte i form af et konfliktlån, så du her og nu ikke oplever en lønnedgang.

Fremadrettet får du derefter nedsat dit ordinære kontingent med det beløb, som du netto mister på grund af konflikten. Beløbet bliver beregnet på baggrund af din sædvanlige løn.

Mens du betaler lånet tilbage, bliver dit kontingent til Jordemoderforeningen altså sat ned, så du økonomisk er sidestillet med de medlemmer, der ikke har været omfattet af konflikten.

Derfor har Jordemoderforeningen valgt konfliktlånet

Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse har valgt konfliktlånet i tilfælde af konflikt (både ved strejke og lockout), fordi det samlet set er den billigste løsning for medlemmerne og samtidig sikrer, at man kan bevare den samme løn.
Det er billigere, fordi man ikke skal betale skat af et lån, ligesom man skal af konfliktunderstøttelse. Det betyder, at vi sammen kan holde presset på arbejdsgiverne i længere tid.

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse havde, som de øvrige organisationer i Sundhedskartellet, først valgt, at man under strejkeperioden skulle sikres den sædvanlig løn med konfliktstøtte og fra lockout-periodens start skulle have højeste dagpengesats.

Fra starten af marts er stort set alle organisationer gået over til modellen med konfliktlån. Dels for at spare penge, så arbejdsgiverne ikke kan tømme vores Garantibeholdning så hurtigt, og dels for at sikre især de medlemmer, der ellers skulle i konflikt til dagpengesats væsentligt bedre.

Grupper af medlemmer, som ikke indgår i nødberedskab (fx medlemmer på barsel med løn, statslige undervisere på Jordemoderuddannelsen, og andre grupper, der ikke indgår i det normale vagtarbejde) ville risikere at få en stor indkomstnedgang, hvis de kun ville få dagpengesatsen under en konflikt. Især disse grupper vil opleve, at konfliktlåne-modellen er væsentlig bedre end alternativet.

Samtidig er det billigere for samtlige medlemmer, fordi der ikke skal betales så meget i strejkekontingent, for at fylde Garantibeholdningen op igen.

Det er vigtigt at huske, at de der bliver udtaget til konflikt, kæmper en kamp for alle offentligt ansatte. Derfor skal alle medlemmer være med til at betale til, at Jordemoderforeningens Garantibeholdning - også kaldet strejkekassen - bliver fyldt op igen, når konflikten er forbi.

Hvis forhandlingerne om nye overenskomster ender i en konflikt, får det altså betydning for dig, uanset om din arbejdsplads bliver udtaget til strejke/lockout eller ej, da alle medlemmer kommer til at betale samme konfliktkontingent uanset, om man har været udtaget til konflikt.

De vigtigste fakta om konfliktlån

 • Konfliktlån sikrer dig det samme nettobeløb, som du normalt har til rådighed, når du får løn.
 • Mens du betaler lånet tilbage efter konflikten, bliver dit kontingent til Jordemoderforeningen sat tilsvarende ned.
 • Konfliktlånet optages i Lån & Spar og er gebyrfrit for medlemmer, da Jordemoderforeningen betaler gebyret.
 • Konfliktlånet kræver ikke kreditvurdering, da Jordemoderforeningen stiller sikkerhed for lånet.
 • Konfliktlånet vil være rentefrit for dig (lånet følger 'referencerenten', som har været 0 % de seneste år - eventuelle rentebetalinger vil blive kompenseret via nedsat kontingent).

Spørgsmål og svar om konfliktlån

Her finder du grundig information om, hvordan et konfliktlån fungerer.

Hvornår kan jeg få konfliktlån?

Hvornår kan jeg få konfliktlån?

Når konflikten træder i kraft, kan alle berørte medlemmer få konfliktlån - både dem der er udtaget til strejke af Jordemoderforeningen, og dem, der er udtaget til lockout af arbejdsgiverne.

Husk:
Du skal være registreret som aktivt medlem af Jordemoderforeningen senest pr. 1. januar 2018 for at kunne få konfliktlån. .

Hvorfor konfliktlån i stedet for konfliktunderstøttelse?

Hvorfor konfliktlån i stedet for konfliktunderstøttelse?

Konfliktlån trækker på midler fra Jordemoderforeningens Garantibeholdning, også kaldet strejkekassen, ligesom konfliktunderstøttelse gør det.

Ved konfliktunderstøttelse udbetaler Jordemoderforeningen penge til medlemmerne svarende til bruttoløn direkte fra Garantibeholdningen. Medlemmerne skal herefter betale skat af beløbet. Ved konfliktlån låner du som medlem penge svarende til din nettoløn i Lån & Spar. Du skal ikke betale skat af beløbet. Lån&Spar udbetaler altså pengene til dig, mens Jordemoderforeningens Garantibeholdning stiller sikkerhed 1:1 for de lån, medlemmerne optager.

Dit normale skattefradrag skal du bruge hos din arbejdsgiver, eller hvis du er på barsel med løn til din udbetaling af barselsdagpenge. Når Jordemoderforeningen beregner din nettoløn er det således den bruttoløn fratrukket din skatteprocent.

Når medlemmer i konflikt skal betale deres lån tilbage efter strejken/lockouten, reducerer vi deres ordinære kontingent i tilbagebetalingsperioden. Jordemoderforeningens tabte indtægter herfra dækkes af et strejkekontingent - læs mere om det herunder.

Forskellen på de to modeller er altså, at der ikke skal betales skat af et lån. Derfor bliver det samlede træk på Garantibeholdningen betydeligt mindre ved konfliktlån. Det betyder, at Jordemoderforeningen kan være i fx lockout i længere tid for det samme beløb - og dermed kan vi sammen lægge større pres på arbejdsgiverne.
Det betyder også, at der samlet set skal betales mindre tilbage, når Garantibeholdningen skal genopbygges efter konflikten. Det er en fordel for alle medlemmer, fordi alle er med til at indbetale til Garantibeholdningen.

Hvem skal betale konfliktkontingent efter konflikten?

Hvem skal betale konfliktkontingent efter konflikten?

Efter konflikten betaler alle aktive medlemmer det samme i konfliktkontingent for at fylde Garantibeholdningen op igen, så vi står stærkt, hvis arbejdsgiverne også ved de kommende overenskomstforhandlinger truer med lockout.

I samme periode gælder følgende:

 • Medlemmer, der ikke har været i konflikt, betaler ordinært kontingent og konfliktkontingent.
 • Medlemmer, der har været omfattet af konflikten vil få reduceret deres ordinære kontingent, men vil skulle betale konfliktkontingent som alle andre. Det reducerede kontingent svarer til det beløb, man skulle have haft i konfliktunderstøttelse efter skat. Hvis det beløb, man skulle have haft, fx er 3660 kr., svarer det til, at man ikke skal betale ordinært kontingent i to kvartaler. Timerne i nødberedskab aflønnes af arbejdsgiver.
 • Medlemmer, der har valgt ikke at optage konfliktlån, får også nedsat deres kontingent i den samme periode. Det gør vi for at kompensere for, at disse medlemmer selv har afholdt den økonomiske udgift under konflikten - fx ved at bruge af en privat opsparing.

 

Samlet set oplever alle medlemmer den samme økonomiske effekt i den periode, hvor de konfliktramte medlemmer afdrager på deres lån. På den måde sikres det, at alle er med til at genetablere Garantibeholdningen, så den er klar inden næste overenskomstforhandling.

Hvorfor skal jeg betale strejkekontingent, når der er valgt konfliktlån?

Hvorfor skal jeg betale strejkekontingent, når der er valgt konfliktlån?

Strejkekontingentet betales af alle medlemmer.

Strejkekontingentet skal dække Jordemoderforeningens manglende indtægter fra ordinære kontingenter i perioden efter konflikten. Her reducerer Jordemoderforeningen nemlig det ordinære kontingent for de medlemmer, som har været omfattet af konflikten og skal tilbagebetale deres konfliktlån (eller som har valgt ikke at optage lån, og bruger fx privat opsparing i stedet).

Nedsættelsen af det ordinære kontingent for medlemmerne i konflikt finansieres altså af strejkekontingentet.

Hvad så med Garantibeholdningen?

Hvad så med Garantibeholdningen?

Jordemoderforeningens Garantifond stiller sikkerhed 1:1 for medlemmernes lån under konflikten. Efterhånden som medlemmerne betaler deres lån tilbage i den efterfølgende periode, frigøres Garantifondens midler igen til Jordemoderforeningen. Det betyder, at Garantibeholdningen vil være fyldt igen, når alle lån er tilbagebetalt, og strejkekontingentet er betalt.

Lånebeløb og kontingnetnedsættelse varierer

Lånebeløb og kontingnetnedsættelse varierer

Mange medlemmer deltager i nødberedskab i varierende grad under en konflikt. Disse timer vil blive aflønnet af arbejdsgiver som normalt.

Derfor er det forskelligt, hvor stort et beløb hvert medlem i konflikt vil kunne låne - da man kan låne "op til" det beløb, man mangler i forhold til sædvanlig løn, efter man har fået løn for sine timer i nødberedskab. Det forudsættes, at skattefradraget benyttes af arbejdsgiver. Med andre ord fremkommer nettobeløbet ved at fratrække skatteprocenten fra det beregnede bruttobeløb.

Det betyder, at der vil være mange forskellige kombinationer af tilbagebetaling, fordi medlemmernes deltagelse i nødberedskab varierer - og derfor varierer konfliktlånets størrelse - og derfor vil tilbagebetaling og reduceret konfliktkontingent også variere.

Stiller konfliktlån alle lige?

Stiller konfliktlån alle lige?

Vi har vi bestræbt os på at udvikle en model, der stiller alle så lige som muligt.

Når vi efter konflikten opkræver konfliktkontingentet for alle medlemmer, og indfører kontingentnedsættelse for dem, som har været ramt, sikrer vi, at alle medlemmer kommer til at bidrage lige meget - uanset om de har været i konflikt eller ej.

Når vi beregner, hvor mange kvartaler det enkelte medlem skal fritages for ordinært kontingent, kan man kun fritages for et helt eller et halvt kontingent ad gangen. Der sker derfor en oprunding eller nedrunding til nærmeste hele eller halve ordinære kvartalsmæssige kontingent på den sidste kontingentfritagelse.

Nogle medlemmer oplever altså at blive fritaget for lidt mere kontingent, end de skylder, mens andre kan opleve, at de fritages for lidt mindre kontingent end de skylder på den sidste kontingentfritagelse.

Hovedbestyrelsen har valgt at komme medlemmerne i møde i forhold til, hvordan man runder op eller ned med henblik på en udligning af dette problem. Således kan man højest blive nedrundet med 300 kroner til nærmeste hele eller halve kontingent, mens man bliver rundet op, hvis restbeløbet kommer op over 300 i forhold til et halvt kvartalskontingent på 915 eller et helt kvartalskontingent på 1830.

På den måde er alle med til at genetablere Garantibeholdningen, så den er klar inden næste overenskomstforhandling.

Hvilken aftale er der indgået med Lån&Spar?

Hvilken aftale er der indgået med Lån&Spar?

Jordemoderforeningen og en række andre organisationer har indgået et samarbejde med Lån&Spar om udbetaling af konfliktlån:

 • Du behøver ikke være kunde i Lån&Spar i forvejen.
 • Du skal ikke kreditvurderes, da Jordemoderforeningen stiller sikkerhed for lånet.
 • Du har ingen omkostninger ved at etablere lånet, og du kan ansøge via Jordemoderforeningens hjemmeside. Jordemoderforeningen vil informere dig, når det er muligt at optage lånet.
 • Lånet vil være rentefrit for dig. Renten på lånet er variabel og vil følge 'referencerenten', som de seneste år har været 0 %.

Lånebeløbets størrelse
Lånebeløbets størrelse afhænger dels af konfliktens længde, og dels af det beløb, du vil mangle i forhold til sædvanlig løn som følge af konflikten. Derfor skal Jordemoderforeningen bruge en række løn- og skatteoplysninger fra dig for at sikre, at alle låner det rigtige beløb for at bevare sin sædvanlige løn. Hensigten er, at alle er sikret det samme økonomiske råderum til daglige udgifter.

Tilbagebetaling
Afhængig af konfliktens længde skal lånebeløbet tilbagebetales over 1 til 4 år, men hvis du ønsker det, kan du selvfølgelig betale ekstraordinære afdrag eller indfri hele lånet tidligere. Den præcise tilbagebetalingstid kan først fastlægges, når det totale omfang af konflikten kendes.

Lånet skal endvidere indfries, hvis du melder dig ud af Jordemoderforeningen, før hele lånet er tilbagebetalt.

Når lånet er etableret, vil du hvert kvartal blive opkrævet en ydelse direkte fra Lån & Spar. Ydelsen vil være på 1.830 kroner i kvartalet, som svarer til et sparet fuldt kvartalskontingent.

Hvis du ikke er kunde i Lån&Spar i forvejen, ophører dit kundeforhold i banken automatisk, når lånet er tilbagebetalt - med mindre du ønsker at anvende andre af bankens tilbud.

Hvad med renter?

Hvad med renter?

Lånet vil være rentefrit for dig.

Lånets rente er variabel og vil følge 'referencerenten', som har været 0 % de seneste år.

Hvad med oprettelsesgebyr og kreditvurdering?

Hvad med oprettelsesgebyr og kreditvurdering?

Det kommer ikke til at koste noget at oprette lånet, og der er ikke brug for kreditvurdering, fordi Jordemoderforeningen stiller sikkerhed for lånet.

SKAL jeg optage lån?

SKAL jeg optage lån?

Nej - du bestemmer selv, om du vil optage konfliktlån, hvis du bliver udtaget til konflikt.

Men hvis du ønsker et lån skal vi have et samtykke til at udveksle informationer med banken. 

Hvis du er udtaget til konflikt og vælger ikke at optage konfliktlån, vil du stadig få nedsat dit kontingent i den efterfølgende periode, hvor lånet skulle være betalt tilbage. Det gør vi for at kompensere for, at du selv har afholdt den økonomiske udgift under konflikten - fx ved at bruge af en privat opsparing. Ved at nedsætte dit kontingent sikrer vi, at du sidestilles økonomisk end dem, som har optaget lån.

Selvom du vælger ikke at optage konfliktlån, skal du alligevel på et senere tidspunkt indsende opgørelser mv. via din tillidsrepræsentant til Jordemoderforeningen, så vi kan beregne nedsættelsen af dit kontingent.

Hvor og hvordan optager jeg lånet?

Hvor og hvordan optager jeg lånet?

Jordemoderforeningen og en række andre organisationer har indgået et samarbejde med Lån&Spar om udbetaling af konfliktlån.

Du behøver ikke at være kunde i Lån&Spar i forvejen - du skal bare være medlem af Jordemoderforeningen og omfattet af konflikten.

Der er ikke omkostninger ved at etablere lånet, og du bliver ikke kreditvurderet, da Jordemoderforeningen stiller sikkerhed for lånet.

Hvornår og hvordan skal jeg betale tilbage?

Hvornår og hvordan skal jeg betale tilbage?

Når lånet er etableret og konflikten er slut, vil du hvert kvartal blive opkrævet et afdrag direkte af Lån & Spar. Samtidig vil du blive sat ned i kontingent til Jordemoderforeningen. Der kan være forskelle i lånestørrelse og i hvor meget, du samlet blive beregnet til at skulle sættes ned i kontingent. Hvis lånebeløbet har været større end det, som du skulle have for at opretholde den sædvanlig nettoløn, så er det oplagt, at betale et ekstraordinært afdrag.

Den præcise tilbagebetalingstid fastlægges først, når konflikten er slut, og vi kender dens længde og omfang. Du har også mulighed for at indfri lånet hurtigere, hvis du ønsker det.

Hvis du melder dig ud af Jordemoderforeningen, inden lånet er tilbagebetalt, forfalder hele lånet til betaling med det samme.

Hvad sker der, når lånet er tilbagebetalt?

Hvad sker der, når lånet er tilbagebetalt?

Hvis du har optaget det samme i lån, som du får i nedsat kontingent, så vil du vende tilbage til normal kontingentsats, når lånet er betalt.

Dit kundeforhold til Lån & Spar ophører automatisk, med mindre du selv ønsker at anvende andre af Lån og spars tilbud.

Skal jeg også betale lånet tilbage, hvis jeg mister mit job/bliver syg/bliver pensionist?

Skal jeg også betale lånet tilbage, hvis jeg mister mit job/bliver syg/bliver pensionist?

Ja

Skal mine efterladte også betale lånet tilbage, hvis jeg dør?

Skal mine efterladte også betale lånet tilbage, hvis jeg dør?

Ja, det skal de.

Hvis jeg får job i det private, hvad sker der så med mit lån?

Hvis jeg får job i det private, hvad sker der så med mit lån?

Det fortsætter uændret.

Feriepenge

Feriepenge

Når du er i konflikt er dit ansættelsesforhold midlertidigt opsagt. Det betyder, at du ikke optjener ret til ferie med løn (feriepenge).

Feriepenge bliver ikke medregnet, når lånebeløb og kontingentnedsættelse skal beregnes.

Pension

Pension

Hvis du bliver omfattet af konflikten, indbetaler din arbejdsgiver ikke til din pension, for den del, hvor du er i konflikt. Arbejdsgiver indbetaler stadig pension i forhold til det arbejde, der ydes i nødberedskab.

Pension bliver ikke medregnet, når lånebeløb og kontingentnedsættelse skal beregnes.

Jordemoderforeningen har aftalt med pensionskassen PKA, at dine forsikringsdækninger bliver holdt på samme niveau som før, ved at du, i stedet for indbetaling via din arbejdsgiver, "betaler" for dine forsikringsdækninger ved at bruge en smule af den opsparing (depotet), der ellers danner grundlag for din opsparing til pensionisttilværelsen. På den måde undgår du at skulle betale selv lige nu og her.

PKA skriver selv således om konflikten:

Forsikringsdækningerne vil blive fastholdt på samme niveau som før konflikten. Når indbetalingen til pensionsordningen igen normaliseres efter konflikten, vil den eksisterende opsparing kompensere for den manglende indbetaling. Det betyder at den livsvarige pension vil blive en anelse mindre, end hvis der havde været normal indbetaling. Er der tale om en kortere konfliktperiode, vil det ikke have indflydelse på det generelle niveau for den livsvarige pension.

I enkeltsager, hvor der skal udbetaling til medlemmer som følge af sygdom eller dødsfald, vil pensionen blive manuelt reguleret ud fra den konkrete situation.

Anciennitet

Anciennitet

Du optjener ikke anciennitet under konflikten.

Skattefradrag

Skattefradrag

Er du udtaget til konflikt, vil det påvirke din samlede indkomst. Du skal selv ændre din forskudsregistrering hos SKAT.

Dit skattekort skal bruges af din arbejdsgiver, og dit skattefradrag bruges ikke ved beregning af indkomsttab.

ATP

ATP

Der betales ikke ind til ATP i den periode, hvor du er i konflikt.