• Print
  • Bookmark and Share

FAQ/Spørgsmål/svar


Konflikt ABC

Du kan få svar på mange spørgsmål i vores 'Konflikt ABC'


A-kasse spørgsmål

Har du spørgsmål om fx dagpenge eller efterløn, så har A-kassen DSA samlet en række spørgsmål
Klik her 

Efterløn og konflikt
Der er nogle regler omkring efterløn, som det er godt at være opmærksom på, hvis den varslede konflikt træder i kraft efter påske på din arbejdsplads.
Læs mere


FAQ om konflikten

Hvornår kan en konflikt blive realitet?

Hvornår kan en konflikt blive realitet?

Jordemoderforeningen har varslet strejke for jordemødre ansat på fødesteder og for adjunkterne og på Professionshøjskolerne. Strejken er varslet til start d. 4. april 2018.

Moderniseringsstyrelsen har varslet lockout af alle ansatte jordemødre på Professionshøjskolerne og SOSU-skolerne. Denne lockout træder i kraft d. 10. april 2018.

På det regionale område er jordemødre ansat på fødesteder på følgende sygehuse omfattet af lockouten: Rigshospitalet, Herlev Hospital, Holbæk Sygehus, Odense Universitetshospital (Odense og Svendborg), Regionshospital Vest (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Midt (Viborg) Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Horsens, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland (Hjørring og Thisted).

Hvad sker der under en strejke henholdsvis en lockout?

Hvad sker der under en strejke henholdsvis en lockout?

Arbejdsgivere og arbejdstager kan begge varsle konflikt for at forsøge at få opfyldt deres krav i forhandlingerne.

De faglige organisationer kan varsle strejke, hvor medlemmerne nedlægger arbejdet.

Arbejdsgiverne kan varsle lockout, hvor de faglige organisationers medlemmer udelukkes fra at møde på arbejde.

Hvis din arbejdsplads er omfattet af en konflikten, skal du forlade din arbejdsplads, på det klokkeslæt konflikten træder i kraft. Du må ikke være tilstede på din arbejdsplads eller udføre arbejde for din arbejdsgiver, mens konflikten står på, medmindre du indgår i vagtplanen for nødberedskabet.

Din tillidsrepræsentant vil holde dig underrettet om forholdene på din arbejdsplads - herunder om hvem, der skal møde i et evt. nødberedskab. Nødberedskabet vil typisk blive afklaret i ugen op til konflikten.

Hvad hvis mit arbejdsområde ikke er omfattet af en konflikt?

Hvad hvis mit arbejdsområde ikke er omfattet af en konflikt?

Hvis din arbejdsplads ikke er strejkeramt eller omfattet af en lockout skal du møde på arbejde som normalt. Du må dog ikke udføre arbejdsopgaver, som er ramt af konflikt. Er du i tvivl om hvorvidt dine arbejdsopgaver er ramt af konflikt, skal du kontakte din tillidsrepræsentant.

Hvis din arbejdsplads ikke er omfattet af konflikten, så vær opmærksom på, at kollegaer andre steder vil være det. Støtte og opbakning til dem vil være vigtig. Derfor skal I tale sammen om og overveje, hvordan I på din arbejdsplads bedst kan give den støtte.

Jeg arbejder som timelønnet vikar - kan jeg stadig tage vagter?

Jeg arbejder som timelønnet vikar - kan jeg stadig tage vagter?

Som timelønnet vikarer er du alene ansat på hospitalet fra vagt til vagt.

Strejke og lockout omfatter alene de fastansatte på arbejdspladsen, ikke de timelønnede jordemødre. Man er altså ikke omfattet af konflikten som timelønnet.

Hospitalet kan ikke ansætte timelønnede vikarer til at udføre konfliktramt arbejde. Du bør derfor ikke få tilbudt timer fra hospitalet under en konflikt. Hvis du får tilbudt timer som timelønsvikar, skal du kontakte tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen.

Det er alene de fastansatte jordemødre, der indgår i et nødberedskab.

Som timelønnet kan du ikke få vagter på hospitalet under konflikten. Da du ikke er ansat på et konfliktramt område kan du hellere ikke få konfliktunderstøttelse fra Jordemoderforeningen. Men hvis du står til rådighed på arbejdsmarkedet kan du principielt få understøttelse fra A-kassen. Kontakt DSA for at høre mere om dine rettigheder til dagpenge fra A-kassen under en konflikt.

Jeg er ansat i et vikarbureau - hvad gør jeg, hvis jeg sendes til konfliktramt arbejde?

Jeg er ansat i et vikarbureau - hvad gør jeg, hvis jeg sendes til konfliktramt arbejde?

Hospitalet kan ikke ansætte timelønnede vikarer til at udføre konfliktramt arbejde. Du bør derfor ikke få tilbudt timer gennem vikarbureauet på et konfliktramt hospitalet. Hvis du får tilbudt timer som vikar, skal du kontakte Jordemoderforeningen eller tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen.

Hvad sker der med min barsel under en konflikt?

Hvad sker der med min barsel under en konflikt?

Uanset om din arbejdsplads er konfliktramt eller ej, kan du gå på barselsorlov som planlagt. Har du endnu ikke underrettet din arbejdsgiver om dine planer for en kommende orlov bør du gøre dette, før konflikten indtræder.

Holder du orlov i en konfliktperiode stopper din ret til løn fra arbejdsgiver fra tidspunktet, hvor konflikten træder i kraft. I stedet skal du selv modtage din barselsdagpenge fra din bopælskommune. Du kan læse i Konflikt ABC'en hvordan du sikrer dig, at barselsdagpenge udbetales til dig under en konflikt.

Jordemoderforeningen udbetaler dig konfliktunderstøttelse i din barselsorlov. Konfliktunderstøttelsen i Jordemoderforeningen er en kontingent-lånemodel. Du kan læse mere om den model andetsteds på hjemmesiden.

Jeg er fleksjobber - hvad sker der med min ansættelse?

Jeg er fleksjobber - hvad sker der med min ansættelse?

Er du ansat i et fleks/skånejob vil du være omfattet af konflikten på lige fod med dine kollegaer.

Hvis du skal indgår i nødberedskabet bliver det svarende til de aftalte timer du arbejder i dit fleks/skåne job. Hvis du er på gammel fleksjobs ordning ophører dit tilskud fra kommunen ved konflikten indtræden. I stedet får du konfliktunderstøttelse fra Jordemoderforeningen efter kontingent-låne-modellen.

Uanset om du er på ny eller gammel fleksjobsordning kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller Jordemoderforeningen for at høre mere om dine forhold som fleksjobber med tilskud fra kommunen under konflikt.

Nødberedskab - hvornår ved vi mere om dette?

Nødberedskab - hvornår ved vi mere om dette?

Jordemoderforeningen forhandler efter varsling af en konflikt, en rammeaftale med Danske Regioner omkring håndteringen af forhold i nødberedskab.

Ud fra principperne i rammeaftalen aftaler din tillidsrepræsentant lokalt hos jer, hvilke opgaver der indgår i nødberedskab, og hvordan dette nødberedskab skal bemandes. Når vagtplanen for nødberedskabet foreligger, orienteres jordemødre på arbejdspladsen. Det sker typisk et par dage før konfliktens ikrafttrædelse.

Jeg er ansat i en kommune - er jeg ramt af konflikt?

Jeg er ansat i en kommune - er jeg ramt af konflikt?

Jordemoderforeningen har medlemmer ansat i kommunerne, og disse er omfattet af overenskomst. Der er dog ikke varslet strejke eller lockout, som vedrører de kommunalt ansatte jordemødre.

Du kan i Konflikt ABC på Jordemoderforeningens hjemmeside læse gode råd til medlemmer, der arbejder under ikke-konfliktramte områder.

Jeg er privatpraktiserende

Jeg er privatpraktiserende

Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse har vedtaget følgende henstilling til de privat praktiserende medlemmer, der har spørgsmål i forbindelse med den forestående konflikt:

Hvis du er privatpraktiserende jordemoder og samtidigt ansat på et hospital, der er omfattet af konflikten, vil du kunne oppebære konfliktunderstøttelse efter kontingent-lånemodellen for så vidt angår din ansættelse.

Vær opmærksom på, at du - heller ikke under en konflikt - må bruge din ansættelse til at promovere eller anbefale din virksomhed. (Dette gælder også udenfor konflikt.)

Privatpraktiserende jordemødre vil kunne opleve at få flere henvendelser fra gravide og barslende i deres praksis på grund af konflikten, hvilket er en naturlig følge af konflikten, ligesom borgerne også på andre område vil kunne købe sig til ydelser, som der ikke tilbydes i det offentlige under en konflikt.

Jordemoderforeningen opfordrer til, at du udtrykker forståelse for dine kolleger i offentlig ansættelse og ikke fremmer din praksis ved at bruge konflikten på en negativ måde, som kan opleves som rettet mod dine offentligt ansatte kollegers faglighed og indsats.

Det er Jordemoderforeningens opfattelse, at der skal forhandles nødberedskaber, der dækker, så der ikke er behov for, at patienter skal betale for et nødvendigt basistilbud.

Hvis du på forskellige måder aktivt vil vise opbakning til dine offentligt ansatte jordemoderkolleger, vil det helt sikkert også være velkomment!


FAQ om konflikt-lånemodel