• Print
 • Bookmark and Share

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik, Graviditet

Sundhedsstyrelsen indfører fra 1. marts 2017 to nye teknikker i fosterdiagnostikken, kaldet NIPT og kromosom mikroarray. Fosterdiagnostik er en fælles betegnelse for teknikker der gør det muligt at undersøge, om det ufødte barn udvikler sig normalt, og undersøge det for forskellige sygdomme og misdannelser.

Der lægges stor vægt på, at den gravide/parret tilbydes grundig information om de valgmuligheder, de har, så de løbende har mulighed for at træffe de valg, der føles rigtige. Fakta er dog, at jo flere muligheder der er, jo flere ting skal der også tages stilling til.

Nye tilbud
I det øjeblik en kvinde bliver gravid åbner en ny verden sig, herunder også overvejelser i form af, hvor meget man som gravid og som evt. partner ønsker at vide om det ufødte barn. For nogen vil det være et let valg, da de helt spontant ønsker at vide 'alt' om barnet. Mens det for andre vil give anledning til mange måske svære overvejelser og diskussioner. Tilbage er der en lille gruppe gravide, som ikke ønsker deres ufødte barn undersøgt. Alt i alt tager omkring 97 procent af alle gravide imod tilbud om fosterdiagnostik.

Flere niveauer
Det kan være svært at gennemskue forløbet af de tilbud, der gives, ligesom svarene kan kræve tid at forholde sig til. Et svar, der viser forhøjet risiko, er fx ikke det samme som, at der reelt er noget i vejen med barnet, blot at der kan være grund til yderligere undersøgelser. Omvendt er en lav risiko ikke nogen garanti for, at barnet ikke fejler noget, om end sandsynligheden herfor er minimal.

Information undervejs er derfor utrolig vigtigt. Både i forhold til de valg, der kan og skal tages - uanset om det er tilvalg eller fravalg.

 

Man kan tale om, at der er flere niveauer i fosterdiagnostik:

Det basale tilbud

 • Information og rådgivning om de forskellige muligheder og rækkefølgen heraf.
 • Risikovurdering, der bl.a. omfatter 1. trimester scanning med scanning af nakkefold. Ved lav sandsynlighed tilbydes ikke yderligere. Ved høj sandsynlighed tilbydes information om næste trin (se 'Det udvidede tilbud').
 • 2. trimester scanning, der undersøger for misdannelser og moderkagens placering.

Læs mere om det basale tilbud

 

Det udvidede tilbud

 • NIPT
 • Diagnostiske undersøgelser. Dette omfatter moderkagebiopsi eller fostervandsprøve.
 • Kromosom mikroarray

Læs mere om det udvidede tilbud

 

Et tilbud med dilemmaer
Det skal gentages, at enhver form for undersøgelse af det ufødte barn er et tilbud. Ved hvert enkelt niveau er der mulighed for at sige ja tak eller nej tak, ligesom der indenfor niveau trin gives flere muligheder.

Sagt med andre ord er det udelukkende kvindens og en evt. partners valg

 • om det ufødte barn skal undersøges overhovedet
 • hvad der skal undersøges for
 • hvilke undersøgelser/tilbud, man ønsker at tage imod
 • og hvornår der siges stop - hvilke svar, der ønskes oplyst fra hver enkelt prøve - og hvilke svar der ikke ønskes oplyst.

Det kan for nogle føles oplysende og befriende at kunne tage stilling og sige til og fra. Mens det for andre skaber usikkerhed og frustration at skulle vælge til og fra, måske endog flere gange.

Noget helt andet er, at sundhedspersoner har pligt til at beskrive det, de har fundet ved de enkelte undersøgelse i en patients journal. Og da man i Danmark har ret til og mulighed for at læse sin journal, som fx kan findes på sundhed.dk, kan man her læse de svar, man tidligere måske har frabedt sig.

Man kan ikke undersøge det ufødte barn for alt, og man finder ikke alt det, man undersøger for. Det kan derfor være en god ide, at man kan som kommende forældre, tager en fælles snak om, hvilke værdier og overvejelser man har i forhold til - måske - at få et barn, som fejler noget. Ligesom man undervejs skal forvente grundig information, både hvis barnet skønnes fint, og hvis der skønnes behov for yderligere undersøgelser. Hvis man tilhører den lille gruppe med øget risiko, skal man vide, at der gives solid rådgivning og støtte. Det vil altid være kvinden/forældrene, der har det sidste ord. Derfor er det op til jer at beslutte jer for, hvad I ønsker, og hvad I ikke ønsker. Uanset om det føles let eller svært, så er valget dit/jeres. 

Siden 2004 har alle gravide i Danmark fået tilbud om at få deres ufødte barn undersøgt tidligt i graviditeten ved en blodprøve fra moderen, doubletesten, og to ultralydscanninger omkring henholdsvis 12. og 19. graviditetsuge. Hertil kommer nu to nye muligheder: NIPT og kromosom mikroarray. Langt de fleste vil få et godt svar.

Hvis undersøgelsen viser, at barnet vil få alvorlig sygdom eller handicap kan denne viden bruges til

 • At give barnet den bedst mulige start i livet ved at forberede fødslen og behandling derefter
 • At give kvinden mulighed for at søge abort efter 12. uge

  

At vide eller ikke at vide - om det ufødte barn
Det man ikke ved, har man ikke ondt af. Her vælger man at tage tingene, som de kommer og dermed også barnet, som det er. Det kan ses som et positivt valg, hvor man tror på, at livet vil én det bedste. Det kan også handle om et religiøst valg, måske et skæbnevalg, at noget, der er 'større' end en selv, bestemmer.

Det man ikke ved, har man ondt af. Umiddelbart kan det føles som en lettelse at have sagt nej tak til undersøgelser, vente på barnets fødsel og få syn for sagen der. Men måske begynder dette valg at gnave i det stille, som en sten i skoen. I så fald er det nødvendigt at tage emnet op igen, med partneren, jordemoderen eller en god ven, så uroen kan komme frem i lyset og blive bearbejdet.

Det man ved, har man ikke ondt af. Viden kan give klarhed og det kan give ro at se fakta øjnene, om end det stadigvæk kan være smertefuldt at forholde sig hertil. Det giver dog mulighed for at forberede sig til barnet på bedste vis.

Det man ved, har man ondt af. Det kan være svært at rumme viden om barnet, som man måske ikke ved, hvordan man skal forholde sig til og måske heller ikke ved, hvad betyder. Det kræver uvægerligt mange tanker og samtaler, som man ikke havde set komme. Også her kan jordemoderen bruges som samtalepartner.

 

Nyt informationsmateriale til gravide
Læs mere her