• Print
 • Bookmark and Share

OK18-Forliget på det regionale område

Der er indgået aftaler for de næste tre år, hvor de generelle lønstigninger inkl. den skønnede udmøntning fra reguleringsordningen udgør 6,8 procent. Hertil kommer puljer mv. på i alt 0,7 procent. Samtidigt indeholder forliget en reststigning på 0,6 procent. Reststigningen er en forventning om en lønudvikling, som ligger ud over den der er aftalt i forliget, det vil fx sige lønstigninger, der aftales lokalt. 
Det vil sige, at der i alt er plads til samlede stigninger på 8,1 procent. 

Priserne forventes at stige med 5,1 procent, og med generelle lønstigninger på 6,8 procent kommer alle til at opleve en reallønsudvikling.

Privatlønsværnet, som blev aftalt ved OK15 og som reelt forhindrer, at den offentlige lønudvikling kan følge med den private, er afskaffet.

Den 1. april 2019 sker der forbedringer af overenskomsterne, se andet sted på siden.

 • Der er afsat en særlig pulje til flere formål, men navnlig til sygeplejersker og jordemødre. Jordemoderforeningen aftalte med Regionerne, at disse midler skal bruget til det akutte fødselsarbejde. Det blev til et tillæg efter 12 år til jordemødre i trinforløb 5-6 (gælder også dem der lokalt er aftalt indplaceret på trin 7 eller 8)
 • Der er afsat midler til en ligeløns- og lavtlønspulje. Jordemoderforeningen har ikke fået midler fra denne pulje, da det var aftalt, at man ikke fik del i den, hvis man blev omfattet af den langt større pulje til særlige formål.
 • Sundhedskartellet har præciseret, at spisepausen er en overenskomstsikret ret, som man forbeholder sig retten til at anlægge en voldgiftssag om, hvis der opstår uenighed herom.
 • Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er blevet styrket med henblik på at forankre og anvende de eksisterende aftaler. Ekspertrådgivningen fortsætter og forskningsindsatsen knyttes i højere grad til kerneopgaven.
 • Ferieaftalen er blevet tilpasset den nye ferielov, som træder i kraft i 2020.
 • Aftalen om fravær af familiemæssige årsager er blevet forbedret i forhold til frihed med løn i forbindelse med fertilitetsbehandling og omsorgsdage for plejeforældre mv.
 • Der er aftalt et projekt vedrørende fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen.

Ændringer i basis- og lederoverenskomsten pr. 1. april 2019

 • Tillægget til de erfarne jordemødre hæves fra 11.900 til 13.400 kr. årligt (2006-niveau).
 • Tillæg til jordemødre i trinforløb 5-6 (også jordemødre med lokalt aftalt indplacering på trin 7 og 8) med 12 års erfaring på 5.440 kr. årligt (2006-niveau)
 • Pensionen af tillæg for bl.a. at arbejde aften, nat og weekend forhøjes fra 2 procent til 3,75 procent.
 • Pensionen til basisstillinger hæves fra 13,82 til 13,91. Pensionen til kandidater er uændret for vores såvel som AC's grupper.
 • Pensionen til ledere er hævet fra 16,59 til 17,02 procent.
 • ATP-satsen forhøjes til A-satsen pr. 1. april 2020.
 • Forsknings- og udviklingspuljen videreføres.