• Print
  • Bookmark and Share

Pressemeddelelse: Danmark lever ikke op til konvention på sundhedsområdet

Syv år efter Danmark tiltrådte verdenssundhedsorganisationen WHO’s konvention om tobakskontrol, FCTC, er der fortsat en række huller i den danske indsats omkring tobaksforebyggelse. Danmark har forpligtet sig til at anvende en række tiltag for at begrænse forbruget af tobak, men først og fremmest mangler vi en samlet national handleplan, der for alvor kan rette op på manglerne i Danmarks opfyldelse af konventionen.

19. august 2011

WHO’s rammekonvention om tobakskontrol er den eneste internationale konvention på sundhedsrådet. De godt 140 lande, som har valgt at underskrive, har forpligtet sig til sammen at arbejde med de mest effektive instrumenter for at begrænse brugen af tobak. De skal derfor iværksætte en bred og flerstrenget indsats, der inddrager mange elementer.

Hvert land skal blandt andet sikre høje priser på tobaks varer, gennemføre oplysningsvirksomhed om tobaks sundhedsmæssige og afhængighedsskabende konsekvenser, fastsætte og håndhæve aldersgrænser for køb af tobak, lave omfattende forbud mod tobaksreklamer, tilbyde rygere hjælp til at holde op og sikre, at ingen udsættes for tobaksforurenet luft (passiv rygning).

Manglende national strategi og plan
En analyse af WHO’s Rammekonvention om tobakskontrol viser, at Danmark fortsat ikke lever op til forpligtelserne i konventionen, som Danmark officielt tiltrådte 14. juni 2004. Det alvorligste er, at Danmark mangler en samlet national handleplan mod tobak.

I konventionens artikel 5.1 om generelle forpligtelser står, at ”Alle parter skal udvikle, gennemføre og regelmæssigt opdatere og revidere omfattende tværsektorielle nationale strategier, planer og programmer til tobakskontrol.”[1]

Danmark fik i forbindelse med Sundhedspakken fra 2009 en national handlingsplan for forebyggelse, men den rummer kun et konkret forslag, som kan begrænse forbruget af tobak: Billedadvarsler på cigaretpakkerne. Planen kan derfor næppe betegnes som en omfattende national strategi for tobakskontrol. Samtidig ignoreres 7 ud af 8 af Forebyggelseskommissionens konkrete forslag for at begrænse rygning.

Også på en række andre punkter fejler Danmark: Der er huller i beskyttelsen mod tobaksforurenet luft, huller i forbuddet mod tobaksreklamer, salgsfremme og sponsorering ligesom der er mangler i indsatsen mod afhængighed af tobak.

Der er med andre ord brug for en omfattende og tværsektoriel plan, der tager stilling til hver enkelt forpligtelse i konventionen.

Jordemoderforeningen deltager i netværket med det sigte at være med til at give den sundeste start til nyfødte og deres familier. Fostret er særligt udsat, og da vi ved, at det er et stort ønske hos de fleste rygende gravide at kvitte tobakken, ønsker også Jordemoderforeningen, at der bliver sikret de bedste muligheder for rygestoptilbud til de vordende familier, ligesom vi støtter anstrengelserne for at sikre opfølgning og motivation til at give barnet en røgfri opvækst.

 

[1] WHO’s rammekonvention om tobakskontrol