• Print
  • Bookmark and Share

Input til høringssvar

18. februar 2019

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger i offentlig høring.

Lovforslaget indeholde følgende elementer:

  • Sprogkrav til sundhedspersoner
  • Krav om instrukser
  • Oprettelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed
  • Øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser
  • Styrelsen for Patientklagers vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet
  • Oprettelse af Rådgivende Udvalg for Tilsyn
  • Forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.

Jordemoderforeningen opfordre alle medlemmer til at indsende kommentarer til høringen.

Gå til høringsmaterialet

Kommentarerne skal være Lillian Bondo, lib@remove-this.jordemoderforeningen.dk, i hænde senest onsdag den 27. februar 2019 kl. 9.00 for at kunne komme med i Jordemoderforeningens høringssvar.