• Print
  • Bookmark and Share

Fødeklinikker - en mulighed ud af flere

23. juni 2017

For øjeblikket er der debat om, hvorledes man skal løse kapacitetsproblemer på fødselsområdet i Region Hovedstaden. Debatten har taget fart efter, at Region Hovedstaden offentliggjorde deres analyse af fødeområdet. Analysen findes under 'Sundhedsudvalgets dagsorden 20. juni_final'. Søg i dette link: https://www.regionh.dk/politik1/nye-moeder/Sider/20.-juni-2017.aspx 

Debatten følger efter et lille årti, hvor man først lukkede fødeafdelingerne i Frederiksberg, Glostrup og Gentofte og dernæst måtte konstatere, at fødselstallet nu bevæger sig i opadgående retning, og at der er forventning om næsten 25 procent flere fødsler i det kommende tiår.

Supersygehusene er i opførelsesfasen og vores forventning er, at de næppe er gearet til et langt større indtag af fødende familier end det, vi har i dag.

Så noget må gøres, så der vedblivende er gode tilbud til kvinder og deres partnere. Tilbud, der passer til kvindernes og børnenes behov, og som spejler de forventninger om en god og sikker fødsel, som de med rette kan nære i det danske samfund.

Der er næppe tvivl om, at man med en langt bedre personaledækning på alle niveauer ville kunne nå langt inden for de eksisterende hospitaler. Herunder en god løsning på tilbud om hjemmefødselsteam og muligvis åbning af klinikker med jordemoderbemanding.

En ny struktur med klinikker, teamdannelse og mindre enheder vil udvide paletten af valgmuligheder for kvinderne og være med til at tiltrække jordemødre.

Der har og vil fortsat være diskussion om, hvor det er sikrest at føde. Et standpunkt vil være, at det altid er sikrest at føde på en specialafdeling med alle personalegrupper og alt udstyr på plads. Et andet synspunkt vil være, at det for den helt raske kvinde er sikkert at vælge at føde uden for specialafdeling, da hun samtidig er sikker på kun at blive overflyttet og behandlet ved behov.

Evidensen fra internationale studier, samt et enkelt dansk studie, om, at jordemoderledede fødeklinikker kan være et godt valg for den raske gravide med et sundt barn, har vi fremlagt flere gange.

Evidensen for, at gravide med sygdom eller andre forhold, der kræver mere end jordemoderassistance, skal have adgang til anden ekspertise, kender og anerkender vi alle.

Styrken i vores fødselshjælp i Danmark er en høj grad af valgmulighed for kvinderne, baseret på den bedste og mest objektive information om muligheder og manglende muligheder i forbindelse med kvindens valg.

Ingen fødende skal tvinges til at føde på specialafdeling, og ingen fødende skal tvinges til at føde uden for en specialafdeling.

Som jordemødre og repræsentanter for vores kolleger på landsplan og i Region Hovedstaden er det vigtigt for os at fremhæve, at vi ikke ligger inde med én løsning på manglen på kapacitet i forbindelse med fødslerne. Men vi ser en række muligheder, som man med fordel kan undersøge, dersom der er politisk vilje til det.

Det er muligt, at klinikker i Hovedstaden vil afhjælpe og samtidig kunne byde på en god kvalitet til fødende. Vi har ikke i dansk nutid tal, der entydigt understreger, at klinikker vil kunne gøre det bedre, samlet set. Vi har heller ikke det modsatte. Dog kan vi ud fra nye erfaringer fra Region Sjælland se, at en overflytningsfrekvens af kvinder i fødsel fra de private fødeklinikker kan holdes nede på 15 procent.

Vi kan lade os inspirere af britiske og australske forskningsresultater på området og prøve med nye strukturer for tilbud. Hvad vi bør undlade, er at tage familier og kvinder og børn som gidsler i faglige stillingskrige.

Det vil vi som jordemødre ikke være med til. Vi vil lade fakta tale. Fakta baseret på gode undersøgelser.

Så enten udvider man de eksisterende fødeafdelinger, tænker en anden afdelingsstruktur ind, og bemander dem langt bedre - eller også beholder man bemandingen på de nuværende fødeafdelinger og opretter nye tilbud, der dækker et udsnit at de fødende, og samtidig i langt højere grad forebygger travlheden på de enkelte fødeafsnit. Det vigtige er, at der bliver gjort noget, der anerkender, at kvinder kan vælge, hvad der er det rette for dem - og regne med god og objektiv faglig information baseret på bedste evidens.