• Print
  • Bookmark and Share

Den tidlige barselomsorg

Kommunerne foreslår, at de overtager den tidlige barsel fra regionerne. Løsningen på de manglende tilbud i barselperioden er ikke, at jordemoderopgaverne overgår til sundhedsplejersker, men at samarbejdet mellem fødested og sundhedspleje udbygges, mener Jordemoderforeningens formand.

Af: Anne-Marie Kjeldset
07. december 2011

Sundhedsstyrelsens arbejde med at revidere de faglige anbefalinger på barselområdet er i sin sidste fase. I dag (7. december 2011) mødes referencegruppen, der skal tage stilling til det forslag til reviderede anbefalinger, som en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Forslaget sendes i høring sandsynligvis umiddelbart efter årsskiftet.

Sundhedsstyrelsens forslag tager udgangspunkt i de eksisterende anbefalinger, hvor det er regionerne (fødestederne), der tilrettelægger og varetager et sundhedsfagligt tilbud til de nybagte familier i de første dage efter fødslen. Det indebærer blandt andet opfølgende kontakt mellem jordemoder og ambulant fødende, PKU-tagning og hørescreening samt efterfødselssamtale ved jordemoder.

Kommunernes Landsforening har i forbindelse med revisionen stillet forslag om, at kommunerne overtager ansvaret for barselområdet umiddelbart efter, at mor og barn udskrives fra fødeafdelingen. Ifølge kommunernes forslag skal det være sundhedsplejersker, der varetager barselbesøg, PKU-tagning og efterfødselssamtale hos normalt fødende.

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, ser gerne, at det opfølgende tilbud bliver givet så tæt på familierne som muligt, som KL foreslår. Men varetagelsen af opgaverne i den tidlige barsel skal forblive i regionalt regi, mener hun.

- Jordemoderforeningen lægger ved revisionen af anbefalingerne vægt på, at der bliver tilbud om barselbesøg i hjemmet ved jordemoder i det omfang, der er behov for det. Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i den enkelte families situation, så en vurdering af afstand mellem bopæl og fødested, transportmuligheder osv. også tages i betragtning.

- Erfaringerne viser, at hverken regioner eller kommuner har levet fuldt ud op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på barselområdet. Det skal blive anderledes, og det kunne blandt andet ske ved obligatoriske sundhedsaftaler mellem kommuner og regioner om omsorgen for den nybagte familie.

- Løsningen er ikke, at sundhedsplejerskerne opgraderes gennem kurser til at kunne varetage jordemoderopgaver, men at samarbejdet mellem fødestedet og sundhedsplejen intensiveres og forbedres, så familien oplever et sammenhængende forløb.

Flere andre forhold taler imod, at ansvaret for den tidlige barselindsats lægges over i kommunalt regi, siger Lillian Bondo.

- PKU-screeningen er bygget op over mange år og er velfungerende i regionalt regi. Set både ud fra et patientsikkerhedsmæssigt aspekt og et økonomisk aspekt vil det være meget uhensigtsmæssigt at flytte det fra fem regioner til 98 kommuner. KL’s forslag vil indebære, at der bliver weekend- og eventuelt døgnbemanding i sundhedsplejen for at kunne leve op til krav om barselbesøg eller anden opfølgende kontakt i dagene efter fødslen. Det forekommer heller ikke økonomisk hensigtsmæssigt, når der på sygehusene netop findes et døgnberedskab bestående af jordemødre, der kan løse opgaven umiddelbart både fagligt og organisatorisk.

Læs Politikens artikel om KL’s forslag om at kommunerne overtager barselomsorgen 

Læs Kommunernes Landsforenings udspil på barselområdet


8. december 2012: Læs Bent Hansen, formand for Danske Regioner: KL's udspil er sundhedsfagligt uforsvarligt