• Print
  • Bookmark and Share

Barselomsorg efter tidlig udskrivning

17. marts 2011

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af genindlæggelser af nyfødte på grund af ernæringsproblemer er tredoblet i perioden fra 2005 til 2009. Forud for dette sås der over en femårig periode (2001-2005) en fordobling af genindlæggelser på landets største fødeafdeling på Hvidovre Hospital (Ugeskrift for Læger 2007;169(13):1241).

Antallet af genindlæggelser er et groft mål til vurdering af kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats på barselområdet. Der er derfor grund til at frygte, at der også er en stigning i antallet af andre problemer, fx i forbindelse med etablering af amning og den tidlige familiedannelse. Her kan være tale om, at den nybagte mor helt opgiver at amme, om dårlig kontakt med barnet eller om, at amningen bliver en så stor belastning, at det påvirker forholdet til barnet og parforholdet.

Sundhedsstyrelsen præciserer i sine anbefalinger for svangreomsorgen, at familier, der føder ambulant eller udskrives tidligt, fortsat skal støttes og observeres i den tid, hvor de tidligere ville være indlagt.

Sundhedsstyrelsen vurderede i anbefalingerne fra 2009, at antallet af kvinder, der udskrives inden for 48 timer, er steget fra 20 procent i 1997 til 33 procent i 2008. Nyere opgørelser viser, at tallet er steget væsentligt, så over halvdelen af alle førstegangsfødende i dag sendes hjem inden 48 timer efter fødslen.

Sundhedsstyrelsen påpeger, at det er fødestedets opgave at tilrettelægge et sundhedsfagligt tilbud til familien i dagene efter fødslen. Jordemoderbesøg i hjemmet bør tilrettelægges i samarbejde med sundhedsplejen, så man sikrer den bedste sammenhæng.

Formålet med det sundhedsfaglige tilbud er at se, at mor og barn har det godt efter fødslen og at forebygge, at nyfødte kommer i væske- og næringsunderskud.

’Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen’. 2009. Side 36).

Forberedelsen til amningen skal starte i graviditeten. Tidligere var amning et fast og omfattende punkt i den familie- og fødselsforberedende undervisning på fødestederne. I dag er denne undervisning sparet væk på hvert andet fødested.

Jordemoderforeningen og DSOG (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi) skal kraftigt opfordre til, at indsatsen på barselområdet planlægges og prioriteres, så alle barslende får den omsorg, støtte og observation, som de har brug for til at etablere god amning og komme godt i gang med det ny forældreskab.

Det kræver, at kvinden og hendes partner allerede i graviditeten får viden om amning og de udfordringer, der ligger heri. Det kræver desuden, at der er personale på barselafdelingerne, der har tid til at støtte de kvinder, der har behov for at være indlagt i kortere eller længere tid, og guide familien i den ny opgave.

Vi opfordrer til, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges på alle landets fødeafdelinger. Dermed vil antallet af genindlæggelser af nyfødte på grund af ernæringsproblemer kunne nedsættes til gavn for sundheden — og til gavn for samfundsøkonomien.

For yderligere oplysninger og interview kontakt:

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, mobil 23 43 94 33

Charlotte Søegaard, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), mobil 29 61 95 21