• Print
  • Bookmark and Share

Høringssvar

Nedenstående arkiv for høringssvar er listet i kronologisk rækkefølge.


National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn
1. marts 2020

NKR

Jordemoderforeningens høringssvar


Retningslinjer for svangreomsorgen i høring
26. november 2019

Sundhedsstyrelsen har sendt retningslinjer for svangreomsorgen i høring. Følg dette link til høringsportalen for at se materialet: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63515 

Høringsbrev

Høringsliste

Jordemoderforeningens høringssvar


Høring: Udkast til Vejledning om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark og udkast til ændret sygehusbekendtgørelse sendes hermed i offentlig høring

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til vejledning

Bilag 1 til vejledning

Bilag 2 til vejledning

Udkast til ændret sygehusbekendtgørelseHøring: Klinisk retningslinje for anvendelse af suttebrik under ammeetablering

Materialet

Template til høringssvar


Høring: Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Høringsbrev (høringsfristen er udskudt ift. datoen i brevet)

Høringsliste

Lovteksten


Høring over udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til bekendtgørelse


Høring af udkast til målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 2019, målepunkter for føde- og jordemoderområdet
31. oktober 2018

Høringsmateriale

Høringssvar fra Jordemoderforeningen


Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
10. april 2018

Høringsbrev

Høringsliste

Lovudkast

Jordemoderforeningens høringssvar


Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)
4. april 2018

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til lovforslag

Jordemoderforeningens høringssvar


Høring vedrørende implementering af SOR
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvar


Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftaler
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvar


Vedrørende høring over vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
23-03-2018

Jordemoderforeningens høringssvarBekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger
12. februar 2018

Jordemoderforeningens høringssvar


Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
9. februar 2018

Jordemoderforeningens høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til lovforslag


Høring om vejledning om den sociale stofmisbrugsbehandling
Den 11. december 2017

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til vejledning om den sociale stofmisbrugsbehandling

Jordemoderforeningens høringssvar


Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til lovforslag


Høring vedrørende Nationalt Patient Indeks
Høringssvar fra Jordemoderforeningen
Den 5. juli 2017


Høring over vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
09-03-17

Høringsbrev

Høringsliste

Vejledning

Høringssvar fra Jordemoderforeningen


Høring om udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Udkast til lov

Høringsbrev

Høringsliste


Høring om udkast til bkg. om psykologbehandling til udsatte grupper - gratis psykologbehandling til forældre der mister et barn pga. fejlbehandling

Udkast til bekendtgørelse

Høringsbrev

Høringsliste


Praksisplan for Almen Praksis i Region Sjælland
1. september 2016

Jordemoderforeningens høringssvar

Bilag til høringssvar


Høring over udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v., bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v. og vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter
23-08-2016

Høringsbrev

Høringsliste

Bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v.

Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Jordemoderforeningens høringssvar


Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 – prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik 
Den 1. august 2016

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsudkast

Høringssvar fra Jordemoderforeningen


Høring Bekendtgørelse om offentliggørelse af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsforanstaltninger 
Den 1. juli 2016

Høringsbrev

Udkast til bekendtgørelsen

Jordemoderforeningens høringssvar


Høring - Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Bekendtgørelsen

Høringsbrev

Høringsliste


Høring vedrørende bekendtgørelse om elektroniske cigaretter m.v.

Den 6. maj 2016

Høringsbrev

Høringsliste

Bekendtgørelse om elektroniske cigaretter m.v.

Jordemoderforeningens høringssvar


Høring om bekendtgørelse for sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser
08-04-2016

Udkast til bekendtgørelse

Jordemoderuddannelsen

Høringssvar fra Jordemoderforeningen


Besparelser i Region Syddanmark
Den 3. marts 2016
Sparekatalog

Budget 2016-19

Bilagsmateriale

Jordemoderforeningens høringssvar


Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.

Høringsbrev

Høringsliste

Lovforslag

Jordemoderforeningen vil meget gerne have input til høringssvar på dette lovforslag. Skriv dit input til Anne-Mette Schroll senest den 7. marts 2016


Høring over lovforslag om mulighed for, at ikkeautoriserede personer kan udføre priktest
22. februar 2016
Høringsbrev
Høringsliste
Lovforslag
Høringssvar fra Jordemoderforeningen


Høring om udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler
25. januar 2016
Høringsbrev
Høringsliste
Lovforslag
Jordemoderforeningens høringssvar


Høring vedrørende forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.
19. januar 2016
Høringsbrev
Høringsliste
Lovforslag
Jordemoderforeningens høringssvar


Høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om assisteret reproduktion
22. oktober 2015 
Høringsbrev
Høringstekst
Jordemoderforeningens høringssvar


Høring vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Præcisering af delegationsbestemmelser, private ambulanceberedskaber, befordringsordninger, diæter m.v. til medlemmer af patientinddragelsesudvalg, personkreds i sundhedshuse m.v., offentliggørelse af påbud om sundhedsmæssige krav)
Den 9. oktober 2015
Høringsbrev
Høringsliste
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven
Høringssvar fra Jordemoderforeningen


Høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med et forbrug eller misbrug af rusmidler
Den 29. september 2015
Høringsbrev
Høringsmateriale
Høringssvar fra Jordemoderforeningen


Høring over forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.
20. marts 2015
Høringsbrev
Høringsliste
Lovforslag
Høringssvar fra Jordemoderforeningen


Høring af ændringer til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet
21. januar 2015
Høringsbrev
Høringsliste
Høringsmateriale
Jordemoderforeningens høringssvar


Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion
24. oktober 2014
Høringsmaterialet
Jordemoderforeningens høringssvar


Høring over den nationale kliniske retningslinje for dystoci
23-08-14
Jordemoderforeningens høringssvar
Se høringsmaterialet


Sundhedsaftale 2015 - 2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen
10. juli 2014
Høringsbrev
Høringsliste
Høringsudkast politisk aftale
Inspiration til drøftelse af målsætning
Jordemoderforeningens høringssvar


Hospitals- og Psykiatriplan 2020
11. juni 2014
Høringsbrev
Jordemoderforeningens høringssvar


Vedrørende Høring over ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udkast til revideret bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
17-03-14
Ændring af bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
Jordemoderforeningens høringssvar
Svar fra ministeriet med bemærkninger til Jordemoderforeningens høringssvarHøring om ændring af bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
28-02-14
Høringsbrev
Ændring af bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.